Diös Q1 2017

AFFÄRER OCH RELATIONER

Förvaltningsresultatet ökar med 50 procent. En större fastighetsportfölj, en organisation som levererar och ett minskat finansnetto lyfter resultat och kassaflöde till nästa nivå.

Resultatet ligger nu på en helt ny nivå efter att de förvärvade fastigheterna införlivats i vår verksamhet, trots att full resultateffekt kommer först under kommande kvartal. Förvaltningsresultatet ökar med 50 procent till 179 mkr (119). I jämförbart bestånd ökar förvaltningsresultatet med 21 procent vilket är en tydlig indikation på en stark marknad och en organisation som levererar. Vi gör fler affärer och vi har sänkt våra räntekostnader. Nyuthyrningen är fortsatt stark med en nettouthyrning för kvartalet om 18 mkr (7). Vi har stort fokus på affärer och relationer där vi ser framtida möjligheter i våra vakanta ytor.

Medarbetarna har gjort ett bra jobb med våra nya fastigheter och vi lär nu känna de nya hyresgästerna. Förvärven innebär både fler och nya typer av hyresgäster och vi har redan märkt att vårt bredare hyresgästerbjudande ger resultat. Genom vårt nya affärsområde Retail fokuserar vi ytterligare på våra hyresgästrelationer inom gallerior samt stärker vår position inom centrumhandel. För att möta våra större hyresgästers behov har vi etablerat en ny roll inom affärsutveckling med fokus på nyetableringar och nyckelkunder.

De förvärvade fastigheterna som tillträtts under kvartalet finansierades delvis genom nya banklån. Räntevillkoren för de nya lånen samt omförhandlingar av befintliga krediter har sänkt vår genomsnittsränta i portföljen samtidigt som vi förlängt både ränte- och kapitalbindningstiden. Vi minskar den finansiella risken samtidigt som våra räntekostnader blir lägre, trots en större balansräkning. Ett derivat förföll under kvartalet vilket påverkar finansnettot positivt.

Genom att koncentrera beståndet till centrala fastigheter i våra tillväxtorter stärks möjligheterna att driva stadsutveckling. Vi vill bygga nytt och utveckla för våra hyresgäster. Vi skapar moderna kontorslokaler, vi bygger om kontor till bostäder och vi tänker nytt kring upplevelsemiljöer genom våra gallerior. Naturliga mötesplatser med liv och rörelse skapar levande städer där människor vill leva, bo, arbeta och vistas. Därmed stärker vi våra städers attraktionskraft.

Sverige står stabilt trots en orolig omvärld. Våra orter visar en stark utveckling genom bland annat en positiv befolkningstillväxt. De senaste två åren har vi sett rejäla hyresökningar i Umeå och Luleå.  Vi kan nu konstatera samma utveckling med stigande hyresnivåer på fler av våra orter, däribland Sundsvall och Östersund, för flexibla och moderna lokaler i centrala lägen. Det efterfrågas högre standard och anpassade lokaler, gärna i anslutning till goda kommunikationer.

Olika förslag om förändrade förutsättningar för fastighetsbranschen skapar osäkerhet, där skatteförslaget rörande paketering av fastigheter vid transaktioner är det senaste i raden. Även om förslaget inte blir implementerat kan osäkerheten medföra att antalet transaktioner blir färre och att kapitalet söker sig till andra tillgångsslag. Osäkerheten kan också innebära ett minskat byggande.

Resultatet för första kvartalet är rekordstarkt. Den positiva utvecklingen fortsätter och att vår marknad visar styrka ger oss en bra bas att jobba vidare ifrån. Vi utvecklar löpande vårt hyresgästerbjudande och driver stadsutveckling för att skapa högre tillväxt och bättre avkastning. Vi har många nya byggprojekt i startgroparna som kommer addera ytterligare krydda till vår positiva utveckling. Med affärer och relationer i fokus kommer vi fortsätta skapa värde för våra aktieägare.

Knut Rost, vd

Diös Fastigheter