Diös Q3 2017

VI DRIVER TILLVÄXT

Vår starka resultatutveckling fortsätter. Kassaflödet ökar till följd av en hög uthyrningstakt och därigenom ökade intäkter, vilket skapar tillväxt och fortsatt hög direktavkastning till våra aktieägare.

Förvaltningsresultatet ökade med 54 procent och överskottsgraden uppgick till 64 procent. Nettouthyrningen för kvartalet är fortsatt stark, 13 mkr, och summerar för perioden till 45 mkr (24), vilket visar att vårt fokus på uthyrning ger resultat. Vi fortsätter att leverera genom att aktivt söka nya affärsmöjligheter och utveckla våra relationer.  Under kvartalet har vi tillträtt och frånträtt de affärer i Umeå och Sundsvall som kommunicerades under sommaren samt frånträtt beståndet i Söderhamn. Transaktionerna stärker vårt hyresgästerbjudande och förbättrar vår effektivitet.   

Vår strategi att koncentrera fastighetsbeståndet till våra städers centrala delar visar tydligt att vi jobbar med aktiv stadsutveckling. Vi möjliggör tillväxt för våra hyresgäster och oss själva genom att hållbart utveckla våra fastigheter med fler attraktiva mötesplatser, bostäder, butiker och kontor. Ett tydligt exempel på detta är hotellsatsningen Riverside i Sundsvall som kommer skapa en ny mötesplats med bästa läge, som förtätar stadskärnan, knyter ihop centrum med stadsdelen Norrmalm samt skapar liv och rörelse.

Vår unika position är en konkurrensfördel. Vi har en lokal organisation i varje stad som är nära vår affär. God marknadskännedom tillsammans med ett attraktivt fastighetsutbud är en kombination som är svårslagen. Tillväxten kommer dock inte gratis utan det krävs ett aktivt jobb för att skapa möjligheter. Vi har fortsatt vakanta ytor där vi ser bra affärsmöjligheter, som vi vill förverkliga för att driva bolaget och våra städer framåt.

Intäkter är i fokus. Vi har en starkt diversifierad intäktsbas sett utifrån geografi och fastighetstyp. Vi har fastigheter i alla segment, antalet hyresgäster är många och koncentrationsrisken mot enskilda hyresgäster är begränsade. Vi är ett kassaflödesorienterat bolag på en lågriskmarknad med hög direktavkastning. Till följd av vår tillväxt och vår stärkta finansiella position är vi mer intressanta för banker och kapitalmarknaden. Vi har idag väldigt god tillgång till kapital genom olika finansieringskällor och stora möjligheter att konkurrensutsätta villkor vid ny- och refinansiering. Våra finansiella nyckeltal fortsätter att stärkas.

Som ett led i att höja kompetensen inom organisationen och som en viktig del av vårt hållbarhetsarbete satsar vi på att certifiera våra yrkesarbetare till fastighetstekniker enligt branschstandard. Utbildningen sker i samarbete med Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd med syfte att ytterligare öka kvaliteten av drift, skötsel och servicegraden till våra hyresgäster. Vi är pionjärer i branschen och extra roligt är att utbildningsinsatsen görs inom ramen för vårt eget Diös Academy. Vi är även stolta över att vi når EPRA:s nivå Gold för vår hållbarhetsredovisning, vilket visar på hög standard och transparens.

De makroekonomiska förutsättningarna är väldigt gynnsamma och vi ser stor potential i våra prioriterade städer. Fastighetsbranschen står inför många utmaningar där jag anser att det viktigaste är att lyssna på våra hyresgäster och skapa produkter, tjänster och lösningar för deras förändrade behov. Genom vårt fokus på stadsutveckling, affärer och relationer ska vi möjliggöra ökad tillväxt för våra hyresgäster och fortsätta skapa vår egen framgång.

Knut Rost, vd

.