Diös Q4 2016

DIÖS TILL NÄSTA NIVÅ

Starkaste resultatet någonsin vilket tillsammans med stora förvärv skapar nya möjligheter. Styrelsen föreslår en ökad utdelning med 26 procent.

Jag är mycket nöjd med att vi når målen för både uthyrningsgrad och överskottsgradoch att förvaltningsresultatet ökar till 539 mkr (508). Effektivare förvaltning och högre takt i uthyrningen lyfter både resultat och nyckeltal. En nettouthyrning för 2016 om 26 mkr är positivt där uthyrningarna till Swedbank i Östersund och Falun samt till Mittmedia i Gävle är speciellt värda att nämna. Det finns dock fortsatt potential både inom nyuthyrning och genom att ytterligare förbättra våra hyresgästrelationer.

Förvärvet av 32 fastigheter från Castellum till ett värde av 4 500 mkr tar Diös till en ny nivå. Jag är otroligt glad att vi tog denna möjlighet när den dök upp. Vi köper rätt fastigheter i rätt lägen med rätt hyresgäster. De positiva effekterna av förvärvet är många där ett förbättrat hyresgästerbjudande och stordriftsfördelar lyser starkast. Vi når en kritisk volym sett ur förvaltningseffektivitet i två av Sveriges hetaste tillväxtstäder, Umeå och Luleå, och vi stärker både vårt kassaflöde och våra finansiella nyckeltal.

Det finns stora möjligheter på våra orter. Vi ser att kommuner och näringsliv vill öka tillväxten och utveckla för framtiden. Vi är aktiva på en dynamisk marknad med stora möjligheter att snabbt anpassa och utveckla våra städer efter nya trender. Hyresutvecklingen är väldigt positiv för moderna flexibla lokaler och både efterfrågan och betalningsviljan ökar.

Stigande långa räntor har under hösten påverkat fastighetsaktier negativt. Även om de låga räntorna har tjänat fastighetsbolagen väl så känner jag ingen större oro för stigande räntor och dess påverkan på resultatet i närtid. I samband med de lån som togs för att finansiera förvärvet förlängde vi vår räntebindning. De nya lånen tecknades till bra villkor och till löptider om i snitt 3 år. Vi följer givetvis ränteutvecklingen och rustar bolaget efter de förutsättningar vi anser ger högst avkastning i förhållande till risk.

Styrelsen föreslår en utdelning om 2 kr per aktie, vilket är en ökning med 26 procent jämfört med föregående år. Det motsvarar 53 procent av årets resultat och påverkas av att antalet aktier har ökat till följd av den lyckade företrädesemissionen. Direktavkastningen på aktien är fortsatt bland de högsta i branschen och vårt mål att dela ut cirka 50 procent av resultatet kvarstår även efter förvärvet.

De förvärv som annonserades 2016 har nu alla tillträtts. Som ett kassaflödesdrivet bolag tillför förvärven en ökad intjäning. Fler hyresgäster och de högkvalitativa centrumnära fastigheterna ökar diversifieringen i portföljen vilket är positivt.

Vi höjer ambitionen för 2017 där uthyrningsgraden ska nå 92 procent och överskottsgraden 63 procent. Vi har positiva marknadsutsikter för våra orter, en stark framtidstro, en organisation som tydligt driver verksamheten framåt och transaktioner som förädlar Diös. Vi har förbättrat vår position väsentligt för att leverera en hög service till våra hyresgäster och en fortsatt god avkastning till våra aktieägare.

KNUT ROST, vd

Knut Rost, vd

Diös Fastigheter

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2016

Ta del av vår senaste delårsrapport

Läs rapporten här