Kallelse till årsstämma 2017


Aktieägarna i Diös Fastigheter AB (publ) kallas härmed till årsstämma.

Datum: Onsdagen den 26 april 2017

Årsstämmans start: 13.00

Lättare lunch: Från kl. 11.30

Registrering: 12.15 - 12.45

Plats: Diös Fastigheters huvudkontor, Fritzhemsgatan 1A, Frösön, Östersund


Aktier och röster

I bolaget finns totalt 134 512 438 aktier och röster. Samtliga aktier kan företrädas vid stämman.

Handlingar

Handlingarna innehåller:

  • Valberedningens förslag till beslut

  • Valberedningens motiverade yttrande

  • Principer för utseende av valberedning

  • Dagordning

  • Utdelning och avstämningsdag

  • Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen

  • Bemyndigande av styrelsen att förvärva och överlåta bolagets egna aktier

  • Bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemission

Årsredovisning och revisionsberättelse liksom valberedningens respektive styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att finnas tillgängliga hos bolaget på bolagets kontor i Östersund samt på bolagets hemsida senast tre veckor innan årsstämman. Kopior av nämnda handlingar kommer att sändas till de aktieägare som så begär samt uppger sin postadress.

Östersund 22 mars 2017
Diös Fastigheter AB (publ) Styrelsen


För ytterligare information:

Rolf Larsson, CFO
Telefon: 0770-33 22 00, 010-470 95 03

Johan Dernmar, IR
Telefon: 0770-33 22 00, 010-470 95 20

Anmälan

Anmälan till årsstämman 2017 har stängt. Tack för visat intresse

TÄNK PÅ ATT...

• I tid vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) ("Euroclear") förda aktieboken.
• Anmäla sin avsikt att delta vid årsstämman.
• Ta med legitimation vid inskrivningen på årsstämman. 

handlingar

Dagordning

Valberedningens redogörelse
- Redogörelsen för Diös valberedningsarbete inför årsstämman 2017

Styrelsens förslag
- Styrelsens förslag till beslut

Revisors yttrande
- Revisors yttrande avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Kallelse

Fullmaktsformulär

Kontakta oss

Om du har frågor om årsstämman, kontakta oss gärna:

Johan Dernmar
IR-ansvarig
Tfn 010-470 95 20

Via e-post