Vi ökar takten i miljöarbetet

Diös Fastigheter är anslutna till Sweden Green Building Council. Målet är att certifiera en till två fastigheter i varje affärsområde under 2015. Från och med i år köper Diös Fastigheter också enbart ursprungsmärkt el till samtliga fastigheter, det vill säga enbart el från förnybara energikällor.

- Nu ökar vi takten i vårt miljöarbete. Vårt arbete med GreenBuilding och att vi enbart köper ursprungsmärkt el är två konkreta exempel på att vi tagit ett stort kliv framåt när det gäller vårt miljöarbete, säger Lars-Göran Andersson, energiansvarig för Diös Fastigheter AB.

Sweden Green Building Council (SGBC) är en ideell branschorganisation för ledande företag, kommuner och organisationer som aktivt vill förändra och verka för hållbart byggande. GreenBuilding är en certifiering för lokalbyggnader med låg energiförbrukning. I Sverige har märkningen blivit ett starkt varumärke för energibesparing. Diös är på väg att certifiera fyra fastigheter i; Luleå, Gävle, Borlänge och Sundsvall.

Lars-Göran Andersson Bång, Energiansvarig på Diös Fastigheter AB

- GreenBuilding blir ytterligare ett konkret verktyg för att mäta och hålla kolla på energianvändningen. Det handlar om både ekonomi och miljö. Minskad energianvändning ger minskade driftskostnader och minskade utsläpp, det leder till minskad miljöbelastning. Investeringen är positiv för såväl Diös, hyresgästen som för miljön, säger "Bången".

Kravet för att få certifiera en byggnad enligt GreenBuilding är att byggnaden använder 25 procent mindre energi än tidigare eller jämfört med nybyggnadskraven i BBR (Boverkets byggregler). Det ska också finnas en energiansvarig, en handlingsplan för hur energiarbetet ska se ut samt en antagen energipolicy.

- Det här innebär lite mer jobb för en del av oss. Utmaningen är att hitta former för hur vi kan jobba effektivt, utbilda medarbetarna och samtidigt hitta nya smarta sätt att jobba miljömässigt, säger Bången.

Miljoner att spara

Förra året var kostnaderna för el och fjärrvärme omkring 156 miljoner kronor för samtliga 350 fastigheter. Målet är att minska energiförbrukningen med fem procent 2015, en minskning som går att översätta till många miljoner kronor i kostnadsbesparingar.

- En minskning med fem procent motsvarar omkring 8 miljoner kronor och det betyder förstås mycket för företaget. Det är en tydlig sporre till att fortsätta arbetet med energibesparande åtgärder.

Bången menar att miljöarbetet också har stor strategisk betydelse. Ett fastighetsbolag som inte hänger med i utvecklingen och kan erbjuda miljöklassade fastigheter blir inte attraktiva i framtiden.

- Allt fler hyresgäster ställer krav på att fastigheten ska ha låg energiförbrukning och att vi gör de miljöanpassningar som är genomförbara med rimliga medel. Låg energiförbrukning, moderna värmesystem och tekniska installationer stärker vår konkurrenskraft. Det innebär att ju fler miljöanpassade fastigheter vi har desto större konkurrensfördelar får vi.

Vad tror du om kundernas krav i framtiden?

- Jag är helt övertygad om att miljöklassning och energiförbrukning blir allt viktigare för kunderna. För att hänga med på marknaden och vara en attraktiv hyresvärd måste man visa att man är ett miljömedvetet företag med högt miljöklassade fastigheter. Jag vill gärna att vi ska ligga i topp och vara kundens förstahands alternativ. Ett modernt fastighetsbolag måste prioritera miljöfrågorna högt.

Ständigt pågående arbete

Åtgärder för att minska energianvändningen i fastighetsbeståndet pågår hela tiden och inte bara i samband med certifiering för GreenBuilding. I två fastigheter i Umeå lyckades man med minska energiförbrukningen med 25-30 procent per månad.

- Fastigheterna Krukan 16 och 18 är två väldigt tydliga exempel på hur man med underhåll och smarta åtgärder gör energibesparingar vilket sparar både pengar och miljö.

Det man gjorde var två saker, installerade nya ventilationsaggregat med energieffektiva fläktar med högre verkningsgrad på återvinning och modernisering av fastighetens styrsystem. Det kostade omkring 2 miljoner kronor och besparingen blir cirka 200 000 kronor per år.

– I ett energiprojekt ser man över hela fastighetens behov av energiförbättrande åtgärder, framförallt värmekällor och ventilation. Ett energiprojekt tas fram på initiativ från förvaltningen genom fastighetsskötare, förvaltare och drifttekniker i samband med uthyrningar och projektet drivs ofta tillsammans med hyresgästen.

Vad är nästa steg i miljöarbetet?

- En viktig sak som inte är direkt kopplad till konkreta åtgärder men som ändå är betydelsefull är att vi hörs och finns med i den offentliga debatten och försöker påverka fjärrvärmebolagens miljöutsläpp och prissättning. Eftersom många av våra fastigheter är anslutna till fjärrvärmenätet påverkas vi indirekt av deras utsläpp och prisbild. Det är en yttre faktor som påverkar vårt miljöarbete men som vi inte kontrollerar själva, där är det viktigt att vi tar en tydlig position*, säger Lars-Göran "Bången" Andersson.


*Diös deltar på flera orter i ett forum som heter Prisdialogen, där fjärrvärmebolagen bjuder in stora kunder till diskussioner kring kommande förändringar av fjärrvärmepriset.
Läs mer om Prisdialogen på: http://www.prisdialogen.se/

Diös har också deltagit som stor kund på Fjärrvärmebranschens Bränsleforum för att berätta om vår syn på fjärrvärmebolagens val av bränslemixer.

Sweco i GreenBuilding i Luleå

- Vi är ett företag som jobbar med att utveckla hållbara städer därför vill vi också finnas och verka i hållbara lokaler. För Sweco är miljöfrågorna väldigt viktiga, säger Annika Benton, tillförordnad chef för affärsstöd Lokaler på Sweco.

Läs mer