Engagerade medarbetare

Ett modigt ledarskap tillsammans med en öppen och utvecklande företagskultur skapar en attraktiv arbetsplats och engagerade medarbetare. Under detta år har flexibilitet och god dialog varit viktiga faktorer för att upprätthålla ett bra arbetsklimat och fortsätta motivera våra medarbetare samt upprätthålla goda relationer med våra hyresgäster.


Väsentliga hållbarhetsfrågor

• Hälsa och välmående
• Arbetsmiljö
• Jämställdhet och lika möjligheter

Risker och möjligheter

• Engagemang och effektivitet
• Säkerhet
• Varumärke och relationer

Mål

• Engagerade medarbetare, eNPS
• Bibehållen låg sjukfrånvaro
• Nolltolerans mot diskriminering och trakasserier


Årets studentfavorit

Årets studentfavorit utsågs av studenterna på Mittuniversitetet vid Guldgalan i Jämtlands län med motiveringen: ”Med stark övertygelse om att studenter är framtiden värnar Diös om ny och ung kompetens. Medarbetarna skapar en öppen, tillåtande och ödmjuk arbetsmiljö som låter studenternas idéer ta plats och växa genom skarpa arbetsuppgifter. Diös ledord är relationer, här utvecklas man tillsammans.”

Rebecca Andersson, Innehållsansvarig på Diös, tillsammans med Fanny Westin, student vid Miun. Båda har tidigare praktiserat på Diös.

 

Hälsa och välmående

2020 blev på grund av Covid-19 pandemin ett år fyllt med utmaningar att hantera för att upprätthålla hälsa och välmående hos våra medarbetare. Hemarbete har för vissa medarbetare medfört positiva effekter som förenklat livspussel och tidsvinster eller skapat mer tid för motion. Det finns en stor utmaning i att se till så att alla har en bra arbetsmiljö i sitt hemmakontor. Hemarbete ställer höga krav på medarbetarna att själva ta ansvar och följa de rekommendationer som finns. Vi har ett proaktivt arbetsmiljöarbete där vi bland annat har en bolagsövergripande arbetsgrupp för att utveckla och förbättra arbetsmiljön på våra arbetsplatser. Syftet med arbetsmiljögruppen är också att skapa delaktighet och engagera våra medarbetare. Med hjälp av företagshälsovården möjliggör vi tidiga åtgärder för att undvika sjukskrivningar. Alla tillsvidareanställda erbjuds en privat sjukförsäkring och vi har fortsatt låg sjukfrånvaro. För att värna om medarbetarnas hälsa och välmående har vi en idrottsförening, Diös IF, som drivs av medarbetare och vars uppdrag är att uppmuntra till fysisk aktivitet.

Modigt ledarskap

Vårt ledarskap handlar om ett tydlig eget ansvar att fatta beslut som tar oss närmare våra gemensamma mål. Med ett decentraliserat beslutsfattande där var och en känner trygghet kommer vi närmare affären och blir snabbare i våra processer. Medarbetarna känner större delaktighet och kan påverka sin egen arbetssituation. Ledarskapet är en viktigt del i Diös varumärke och företagskultur. Den största utmaningen under året relaterat till pandemin har varit att skapa engagemang och hålla motivationen uppe. Läs mer om vår strategi för engagerade medarbetare på sidan 26.

Ambassadörskap och engagemang

Under hösten 2019 implementerade vi ett interaktivt verktyg för att mäta och fånga upp medarbetarnas välmående och engagemang. Mätetalet eNPS mäter ambassadörskap och vi genomför undersökningar fyra gånger per år. Genom att mäta flera gånger under året kan vi fånga upp trender och löpande få återkoppling på utveckling och engagemang. 2020 har medfört nya utmaningar där uppföljning och återkoppling har blivit både svårare och viktigare. Vårt eNPS (1) har under 2020 ökat till 46 (43) på en skala mellan -100 och 100. Vi ligger på en hög nivå jämfört med Index 10 (2) och kan se att vi får höga betyg på både teamkänsla och ledarskap. Det höga engagemanget bland medarbetarna är ett resultat av våra insatser för ökad transparens och förståelse inom bolaget. Vi fortsätter främja aktiviteter som stärker engagemang och som gör att vi har roligt på jobbet, även när vi sitter hemma.

1. Employee Net Promoter Score och är ett mått på hur villiga medarbetarna är att rekommendera sin arbetsplats till en vän eller en bekant. Lägsta tal är -100 och högsta 100.
2. Index (10) är genomsnittligt eNPS bland de företag som använder sig av verktyget.
 

 

Hemarbete kräver nya lösningar

Pandemin har påverkat oss och många andra gällande fysisk närvaro på arbetsplatsen. Ökat hemarbete påverkar möjligheten att aktivt påverka och förbättra arbetsmiljön för våra anställda. Sämre arbetsmiljö och ergonomi tillsammans med psykisk ohälsa är påtagliga risker till följd av ökat hemarbete. Under året har kontorsnärvaro tidvis schemalagts för att möjliggöra närvaro och samtidigt undvika trängsel. Vi har även tillhandahållit mobil kontorsutrustning för att skapa ergonomiska förutsättningar för hemarbete. Löpande insatser som digital kickoff och digitala avstämningar på grupp- och bolagsnivå samt mer frekventa medarbetarundersökningar har genomförts för att skapa delaktighet och fånga upp eventuella negativa trender och påverkansfaktorer bland de anställda.

Hyresgästen Jonas Lindqvist, vd på Stegra, HouseBe Sundsvall.

Hyresgästen Jonas Lindqvist, vd på Stegra, HouseBe Sundsvall.

För att din upplevelse på Diös.se skall bli så bra som möjligt tillämpar vi cookies. Läs mer om Cookies här.

Acceptera och stäng