Välmående städer

Kraven på välmående städer har fått nya dimensioner i spåren av pandemin och nya risker och möjligheter har uppenbarat sig. Som ledande aktör i våra städer har vi stora möjligheter att driva utvecklingen och ta ansvar för nuvarande och kommande generationer.


Väsentliga hållbarhetsfrågor

• Klimat och miljö
• Social inkludering
• Trygghet och säkerhet

Risker och möjligheter

• Hyresgästerbjudande
• Attraktiva platser
• Ny teknik
• Klimatförändringar

Mål

• Klimatneutralt byggande 2030
• Netto-noll utsläpp 2045
• Nöjda kunder, NKI


Nöjda hyresgäster

Nöjda hyresgäster är en förutsättning för att vi ska närma oss vår vision och uppnå våra tillväxtmål. En viktig del är att förstå hyresgästens affär och plats i stadens helhet samt att transparent och enkelt förmedla vår strategi och kunskap för att skapa samsyn. Under pandemiåret 2020 har vi agerat och mobiliserat för att skapa kreativa lösningar för våra hyresgäster och oss själva, med hälsan i absoluta fokus. Vi har lärt oss att leva nära genom nya sätt att mötas vilket också har stärkt våra relationer. Vi mäter hur nöjda våra hyresgäster är genom en årlig uppföljning av vårt nöjd- kundindex, NKI. Resultatet från årets uppföljning visar en stabil hög nivå om 68 (68) trots de utmaningar som pandemin har medfört. Vi får höga betyg i serviceanmälan, återkoppling och bemötande. Förbättringspotential finns främst kring dialog och förväntan kring inomhusklimat och underhåll.

Framtidssäkrat fastighetsbestånd

Den största tillgången, och även den största risken, finns i värdet på vårt fastighetsbestånd. Det är därför av yttersta vikt att vårt erbjudande inte bara är aktuellt just nu utan även långsiktigt hållbart. Vårt fastighetsbestånd ska ha låg miljöpåverkan och vara inspirerande miljöer där människor mår bra. För att effektivisera och kvalitetssäkra vårt förvaltningsarbete och våra fastigheter miljöcertifierar vi vårt fastighetsbestånd enligt erkända miljöcertifieringssystem. Vår långsiktiga ambition är att alla fastigheter ska vara miljöcertifierade. Rådande klimatförändringar med extremväder som följd ökar belastningen på våra fastigheter. Investeringar görs löpande för att förbättra fastigheternas egenskaper och motståndskraft för nuvarande och framtida påverkan av vädereffekter. Vi genomför regelbundna besiktningar och bedömer löpande vilka åtgärder som bör vidtas med hänsyn till ökad global uppvärmning. Våra fastigheter inrymmer många olika verksamheter som löpande förändras med sin omgivning, efterfrågan och behov. Fastigheterna måste därför vara flexibla och enkelt kunna anpassas efter nya och förändrade behov för städernas långsiktiga framgång.

Trygga städer

Inom området social hållbarhet är trygghet centralt. Känner man sig trygg, vågar man gå ut, åka kollektivt, söka jobb, träffa grannarna, umgås, helt enkelt delta i samhället. Att skapa Sveriges mest inspirerande städer och attraktiva platser är vårt sätt att göra livet i staden bättre för alla. Vi strävar efter att staden ska leva alla dagar i veckan, dygnet runt, och där är mixen av funktioner vital. Olika typer av bostäder ska balanseras med kontor, handel, tjänster, offentlig service och fritidsaktiviteter som tillsammans attraherar fler människor som utövar en informell social kontroll. Även genom att belysa, bebygga och tillgängliggöra tidigare mörka områden och bakgårdar påverkar vi tryggheten. Vi samarbetar med frivilligorganisationer, polisen och andra myndigheter samt engagerar oss i initiativ för ökad trygghet och social inkludering.

Elektrifiering, delning och mobilitet

Ny teknik och ändrade beteenden har förändrat hur människor förflyttar sig inom städer vilket ofta har positiv påverkan på stadsmiljö och klimat. Ökad elektrifiering, av alla typer av fordon medför minskade CO2-utsläpp och lägre buller. Framväxten av en mer utbredd delningsekonomi skapar ökad nyttjandegrad av fordon och större social inkludering genom att möjliggöra tjänster för människor i staden som tidigare varit kopplade till ägande. Tillgänglighet är viktigt för välmående städer varför vi som fastighetsägare arbetar nära kommun och näringsliv i dessa frågor. Vi ser en tydlig ökning av efterfrågan av laddplatser för elbilar och garage för elcyklar från våra hyresgäster och vi arbetar proaktivt för att löpande erbjuda dessa faciliteter.

För att din upplevelse på Diös.se skall bli så bra som möjligt tillämpar vi cookies. Läs mer om Cookies här.

Acceptera och stäng