Bolagsstyrning

Diös Fastigheter AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Östersund som bedriver verksamhet i främst norra Sverige.

Diös aktie är upptagen till handel på Nasdaq OMX Stockholm och styrning, ledning och kontroll av bolaget fördelas mellan aktieägarna på årsstämman, bolagets styrelse och verkställande direktör. Verksamheten regleras bland annat av svensk aktiebolagslag, gällande bolagsordning, Nasdaq OMX Stockholm regelverk för emittenter och svensk kod för bolagsstyrning.

Vår styrelse

Diös styrelse väljs årligen på ordinarie årsstämma. Uppdraget för samtliga ledamöter gäller för tiden till dess nästa ordinarie bolagsstämma har hållits.

Mer om styrelsen

Våra ägare

Enskilt största ägare i Diös Fastigheter AB är AB Persson Invest och de tio största ägarna står för cirka 61% av innehav och röster. Diös Fastigheter AB är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs, lista Mid Cap.

Ägarstruktur

årsstämma 2017

Diös Fastigheter AB (publ) årsstämma hölls onsdagen den 26 april 2017på Diös Fastigheters huvudkontor, Fritzhemsgatan 1A, Östersund.

Protokoll, handlingar och presentationsmaterial publiceras inom kort: