Diös fastigheter AB

Årsredovisning 2017

Sammanfattning

Året i korthet

Januari - december 2017

 • HYRESINTÄKTERNA ÖKADE MED 28 PROCENT OCH UPPGICK
  TILL 1 700 MKR (1 323)
 • DRIFTÖVERSKOTTET ÖKADE TILL 1 080 MKR (806)
 • FÖRVALTNINGSRESULTATET ÖKADE TILL 822 MKR (539)
 • VÄRDEFÖRÄNDRINGARNA PÅ FASTIGHETER UPPGICK
  TILL 412 MKR (327)
 • VÄRDEFÖRÄNDRINGAR PÅ DERIVAT UPPGICK
  TILL 27 MKR (91)
 • ÅRETS RESULTAT EFTER SKATT UPPGICK TILL 1 029 MKR (832)
 • SAMTLIGA FINANSIELLA MÅL ÖVERTRÄFFAS
 • 32 FASTIGHETER TILLTRÄDDES I UMEÅ, LULEÅ OCH SUNDSVALL OCH INGÅR I VÅRT RESULTAT FRÅN
  DEN 1 FEBRUARI
 • STYRELSEN FÖRESLÅR EN ÖKAD UTDELNING
  OM 45 PROCENT TILL 2,90 KR (2,00) PER AKTIE JÄMNT FÖRDELAD PÅ TVÅ UTDELNINGSTILLFÄLLEN

VD-kommentar

2017 – ETT STARKT ÅR

Resultatutvecklingen under 2017 var stark. Vi stärker förvaltnings­ resultatet med 53 procent, i stort sett alla nyckeltal förbättras och vi höjer utdelningen till våra aktieägare med 45 procent. Vår strategi kring stadsutveckling är rätt i tiden och jag är övertygad om att den positiva utvecklingen kommer att fortsätta.

VD-kommentar

2017 – ETT STARKT ÅR

Resultatutvecklingen under 2017 var stark. Vi stärker förvaltnings­ resultatet med 53 procent, i stort sett alla nyckeltal förbättras och vi höjer utdelningen till våra aktieägare med 45 procent. Vår strategi kring stadsutveckling är rätt i tiden och jag är övertygad om att den positiva utvecklingen kommer att fortsätta.

FORTSATT TILLVÄXT

Svensk ekonomi som helhet fortsätter att gå bra. Tillväxten ökar, sysselsättningen ökar och arbetslösheten sjunker. Våra tio städer i norra delen av landet visar samma mönster. Befolkningstillväxten i snitt var cirka 1 procent under 2017 där vår marknad omfattar en befolkning på cirka 1 miljon människor.  Konjunkturen i näringslivet har förbättrats under året och utvecklingen tyder på en ytterligare förbättring under 2018.

FASTIGHETSMARKNADEN

Fastighetsmarknaden i norra Sverige kännetecknas av stabila fastighetsvärden och hög direktavkastning. Med dagens låga ränteläge är gapet rekordstort mellan fastigheternas avkastning och vår finansieringsränta vilket ger hög intjäning i verksamheten. Värdeförändringarna i fastigheterna har under året varit positiva.

PROJEKT GER EN NY DIMENSION

Vi har identifierat byggrätter om totalt cirka 150 000 BTA med en total investering i nybyggnadsprojekt om cirka 4 000 mkr. Att vi skapar nya ytor i centrum ökar städernas attraktivitet, ökar efterfrågan på lokaler och driver hyresutvecklingen. För moderna flexibla kontor i centrala lägen har vi en stark hyresutveckling i alla våra städer. Topphyrorna har t.ex. ökat nära 100 procent i Umeå och Luleå, till 2 400 kr per kvm, sett till de tre senaste åren. Den utvecklingen gör det nu möjligt för oss att bygga nytt. De första projekten beräknas påbörjas under 2018 och närmast i tid ligger hotellprojektet Riverside i centrala Sundsvall och bostäder genom brf Årummet i centrala Falun.

BÄTTRE FASTIGHETSBESTÅND

Förvärvet av de 32 fastigheterna i Umeå, Luleå och Sundsvall som tillträddes i början av februari blev precis så bra som vi hade räknat med. Förutom att stärka vårt hyresgästerbjudande effektiviserade vi administrationen och minskade den totala vakansen i beståndet. Under året genomförde vi ett antal bytesaffärer som tydligt visar att det är i centrum vi ska vara. Under december stärkte vi dessutom vår position i centrala Skellefteå med förvärv av två kommersiella fastigheter.

GODA FINANSIERINGSVILLKOR

Vi har under året sänkt vår redan låga finansieringsränta. Under fjärde kvartalet emitterade vi 600 mkr via vårt nyupprättade svenska företagscertifikatprogram. Programmet breddar vår finansieringsbas på ett kostnadseffektivt sätt. Vi hade lägre räntekostnader än föregående år, trots en större balansräkning, vilket vittnar om en låg finansieringsränta och goda relationer med både banker och kapitalmarknad.

ATTRAKTIV DIREKTAVKASTNING

Jag är stolt över att vi levererar ett så bra resultat att styrelsen kan föreslå en utdelningsökning om 45 procent. Förslaget är en utdelning om 2,90 kr per aktie (2,00) jämnt fördelat på två tillfällen, med 1,45 kr per tillfälle. Förslaget är i enlighet med utdelningspolicyn och ger en av de allra mest attraktiva direktavkastningarna på börsen.

HÅLLBARHET ÄR EN SJÄLVKLARHET

Att vår verksamhet och utveckling bedrivs på ett hållbart sätt är en självklarhet. Genom Diös Academy ger vi våra medarbetare utbildning och vi ger alla samma möjligheter till att utvecklas. Certifieringen av våra fastighetstekniker är ett bra exempel som vi är stolta över. Vårt solcellsprojekt i Sundsvall är en spännande investering och vårt beslut att alla våra servicebilar ska vara eldrivna är ett steg att minska vår miljöpåverkan. Alla medarbetare utbildas i vår uppförandekod och vi har under året intensifierat vårt förebyggande arbete runt antikorruption.

MÅNGA FLER MÖJLIGHETER 2018

Affärer och relationer är en förutsättning för hållbar tillväxt och stadsutveckling. Genom att lyssna på, och förstå, våra hyresgästers behov och önskemål samt att vara nyfikna på teknikens utveckling kan vi anpassa våra fastigheter och vår verksamhet efter den allt snabbare förändringen. Med vårt fokus på stadsutveckling och det fastighetsbestånd vi äger idag är vi precis rätt positionerade för att göra fler lönsamma affärer i form av förvärv, uthyrningar och nybyggnadsprojekt. Vi har en riktigt vass organisation som levererar på en bra nivå redan idag, samtidigt som vi ser många fler möjligheter. Med ett starkt 2017 i ryggen, och vår ständiga strävan att bli bättre, ska vi fortsätta leverera ett ökat kassaflöde och en attraktiv avkastning till våra aktieägare. Jag vill slutligen tacka våra aktieägare och samarbetspartners för året som gått och det förtroende ni ger oss. 2018 blir ett bra år.

Om DIös

VÄLKOMMEN TILL DIÖS

Diös är norra Sveriges marknadsledande fastighetsbolag. Vi äger, förvaltar och utvecklar fastigheter i centrum i tio tillväxtorter. Vår strategi är stadsutveckling. Genom att utveckla våra fastigheter med attraktiva mötesplatser, butiker, kontor och bostäder möjliggör vi tillväxt för våra hyresgäster, för våra orter och för oss själva. Affärer och relationer är nyckeln för fortsatt framgång. Vi möter hyresgästens behov genom lokal närvaro, hög kompetens och långsiktigt hållbar utveckling.

Om DIös

VÄLKOMMEN TILL DIÖS

Diös är norra Sveriges marknadsledande fastighetsbolag. Vi äger, förvaltar och utvecklar fastigheter i centrum i tio tillväxtorter. Vår strategi är stadsutveckling. Genom att utveckla våra fastigheter med attraktiva mötesplatser, butiker, kontor och bostäder möjliggör vi tillväxt för våra hyresgäster, för våra orter och för oss själva. Affärer och relationer är nyckeln för fortsatt framgång. Vi möter hyresgästens behov genom lokal närvaro, hög kompetens och långsiktigt hållbar utveckling.

VISION  
Vi är den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad.

AFFÄRSIDÉ
Diös Fastigheter ska med lokal närvaro äga och utveckla både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter på prioriterade till­växtorter. Vi ska skapa långsiktiga värden med hyresgästen i centrum genom att agera ansvarsfullt och hållbart.

LÖFTE OCH VÄRDEGRUND
Vårt löfte är att allt är möjligt. Vi strävar efter att uppfattas som enkla, nära och aktiva. Enkla genom att vara öppna och ärliga. Nära genom lokal närvaro, till­gänglighet och visat intresse. Aktiva genom att utveckla och utvecklas och genom att agera på möjligheter. 

Viktiga händelser

Årets viktigaste händelser

Den 1 februari tillträddes 32 fastigheter i Umeå, Luleå och Sundsvall.

Viktiga händelser

Årets viktigaste händelser

Den 1 februari tillträddes 32 fastigheter i Umeå, Luleå och Sundsvall.

Q1

 • Den 1 februari tillträddes 32 fastigheter i Umeå, Luleå och Sundsvall.
 • Landmärket Luleå Office Building tillträddes.
 • En företrädesemission om cirka 1,8 mdr genomfördes.
 • Antalet aktier utökades med cirka 59 miljoner.
 • Nya lån om cirka 3 mdr togs för att finansiera förvärvade fastigheter.

Q2

 • På årsstämman den 26 april fastställdes den föreslagna utdelningen om 2,00 kr per aktie.
 • Fem centrala fastigheter förvärvades i Umeå och Sundsvall. I samma affärer avyttrades tio fastigheter i Birsta och Umeå.
 • Räntebärande skulder om 3 mdr räntesäkrades via räntetak.

Q3

 • Hela beståndet i Söderhamn avyttades.
 • Ett intentionsavtal tecknades med Nordic Choice Hotels för nyproduktion av hotellet Riverside i Sundsvall.
 • Diös tilldelades EPRA­utmärkelse för största förbättring inom hållbarhetsrapportering och nådde nivå Gold.

Q4 

 • Kommunfullmäktige i Östersund beslutade att teckna markanvisningsavtal gällande del av Gustav III:s torg.
 • Fastigheterna Idun 10 och Polaris 39 i Skellefteå förvärvades.
 • Vi emitterade från vårt nyupprättade företagscertifikats­program vars rambelopp uppgår till 2 mdr.

Värdeskapande

Så skapar vi värde

Genom en effektiv förvaltning, strategiska transaktioner och en framtidsinriktad projekt­utveckling, förädlar vi våra tillgångar till värde för våra intressenter.

Verksamhetsmål

Verksamhetsmål 2017

Finansiella mål

Finansiella mål 2017

Hållbarhet

Våra fokusområden

Hållbarhet

Våra fokusområden

HÅLLBAR FÖRVALTNING
Förvaltningen och driften av fastigheterna står för den största delen av verksamhetens miljöbelastning och kostnader. Därför är det strategiskt viktigt att vi bedriver ett  aktivt energi- och vattenbesparande arbete i kombination med driftoptimerande insatser i bland annat fastigheternas värme- och ventilationssystem.

ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE
Ramverket för vår affärsmodell är ett högt affärsetiskt förhållningssätt och en nolltolerans mot korruption. Vår affärslogik går ut på att skapa ett stabilt ekonomiskt resultat som genererar arbetstillfällen, sysselsätter leverantörer, bidrar till ett positivt skatteunderlag och ger god avkastning till våra aktieägare.

HÅLLBAR STADSUTVECKLING
Med vårt breda utbud av centrumnära fastigheter ger vi våra hyresgäster förutsättningar att etablera sig och växa. Det bidrar till våra verksamhetsorters tillväxt och attraktivitet. Lyhördhet för hyresgästernas och marknadens behov, kloka investeringar och en kvalitetsmedveten förvaltning är vår strategi för att bedriva en hållbar stadsutveckling.

ATTRAKTIV ARBETSGIVARE
En förutsättning för ett aktivt och hållbart arbete är kompetenta och välmående medarbetare. Hos oss är det självklart att alla anställda har samma möjlighet till utveckling. Diös Academy och Diös IF är två initiativ som syftar till att värna om medarbetarnas utveckling och hälsa.

Aktien

Aktieutveckling och avkastning

Under året steg Diösaktien med 18,5 procent.

Aktien

Aktieutveckling och avkastning

Under året steg Diösaktien med 18,5 procent.

Diösaktien hade under året en betydligt bättre utveckling än både Stockholmsbörsens index
och fastighetsindex. Styrelsen föreslår en utdelning om 2,90 kr per aktie vilket motsvarar en  
höjning med 45 procent jämfört med föregående år.


KURSUTVECKLING
Under året steg Diösaktien med 18,5 procent (-2,0). Det kan jämföras med Nasdaq OMX Stockholm 30 som steg med 3,9 procent (4,9) och Stockholmsbörsens fastighetsindex, uttryckt som Nasdaq OMX Real Estate PI, som steg med 6,7 procent (8,2). Totalt omsattes 84 miljoner aktier (41) till ett värde av 3 949 mkr (1 925). Det motsvarar 334 524 (161 449) omsatta aktier per handelsdag. Börsvärdet uppgick den 31 december till  7 499 mkr (4 484). Totalavkastningen för året uppgick till 23,9 procent (2,8)

Årsredovisning 2017

Ladda ner hela rapporten
Ladda ner