Diös fastigheter AB

Delårsrapport jan-sep 2020

Sammanfattning

Perioden i korthet

Intäkterna ökade med 1 procent och uppgick till 1 406 mkr (1 386)
Förvaltningsresultatet ökade med 1 procent och uppgick till 729 mkr (721)
Orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till -131 mkr (256) och på derivat till 2 mkr (1)
Resultat efter skatt uppgick till 475 mkr (792)
Resultat per aktie uppgick till 3,55 kr (5,83)

Viktiga händelser

Viktiga händelser under kvartalet

Med ödmjukhet för rådande situation kan jag konstatera att vår handlingskraft har varit avgörande för att tredje kvartalets resultat är så starkt. Vår nettouthyrning om 42 mkr för perioden, och 13 mkr för kvartalet, är en bra temperaturmätare på våra aktiviteter och vår stabila marknad. Efterfrågan på kontor i attraktiva lägen är fortsatt stor, likväl som för bostäder, och vi ser goda möjligheter att ta en starkare position och göra fler lönsamma affärer i dessa segment.

Viktiga händelser

Viktiga händelser under kvartalet

Med ödmjukhet för rådande situation kan jag konstatera att vår handlingskraft har varit avgörande för att tredje kvartalets resultat är så starkt. Vår nettouthyrning om 42 mkr för perioden, och 13 mkr för kvartalet, är en bra temperaturmätare på våra aktiviteter och vår stabila marknad. Efterfrågan på kontor i attraktiva lägen är fortsatt stor, likväl som för bostäder, och vi ser goda möjligheter att ta en starkare position och göra fler lönsamma affärer i dessa segment.

Viktiga händelser Q3

  • Diös utvecklar och hyr ut 3 800 kvm till Tele2 i centrala Sundsvall. Avtalstiden för uthyrningen är 10 år och årshyran uppgår till 9 mkr. Inflyttning är beräknad till hösten 2021.

  • Anna Dahlgren blir ny affärschef på Diös i Sundsvall och efterträder tidigare affärschef Sofie Stark. Sofie blir, som tidigare meddelats, ny fastighetschef.

 

Vd-ord

Ett starkt resultat på en stabil marknad

Med ödmjukhet för rådande situation kan jag konstatera att vår handlingskraft har varit avgörande för att tredje kvartalets resultat är så starkt. Vår nettouthyrning om 42 mkr för perioden, och 13 mkr för kvartalet, är en bra temperaturmätare på våra aktiviteter och vår stabila marknad. Efterfrågan på kontor i attraktiva lägen är fortsatt stor, likväl som för bostäder, och vi ser goda möjligheter att ta en starkare position och göra fler lönsamma affärer i dessa segment.

Vd-ord

Ett starkt resultat på en stabil marknad

Med ödmjukhet för rådande situation kan jag konstatera att vår handlingskraft har varit avgörande för att tredje kvartalets resultat är så starkt. Vår nettouthyrning om 42 mkr för perioden, och 13 mkr för kvartalet, är en bra temperaturmätare på våra aktiviteter och vår stabila marknad. Efterfrågan på kontor i attraktiva lägen är fortsatt stor, likväl som för bostäder, och vi ser goda möjligheter att ta en starkare position och göra fler lönsamma affärer i dessa segment.

Förvaltningsresultatet uppgår till 729 mkr vilket är en ökning med 1 procent jämfört med föregående år. Det är ett resultat vi är stolta över och som visar på styrka hos våra hyresgäster, i vår marknad och i vårt agerande. För fjärde kvartalet har vi hittills erhållit 95 procent av förväntade hyresinbetalningar vilket är normalt. Våra kostnader är lägre och det är glädjande att våra insatser inom energieffektivisering ger avtryck i resultatet. Överskottsgraden för perioden stärks och uppgår till 68 procent.

Vi fortsätter göra bra och långsiktiga affärer och kan uppvisa en positiv nettouthyrning om 13 mkr för tredje kvartalet. Uthyrningen till Tele2i In:gallerian i Sundsvall är ett konkret bevis, där vi konverterar mindre attraktiva butiksytor till kontor i absolut toppläge. Kontoret är en del av ett företags identitet och varumärke och jag är övertygad om att vi kommer skapa många lönsamma affärer genom att hitta rätt läge och lokal för rätt hyresgäst. Liknande kontorsuthyrningar har nyligen gjorts till Åklagarmyndigheten och Yrkesakademin i Bergströms Galleria i Falun. Handel i bästa läge kommer att vara ett viktigt inslag i våra städer och en lönsam affär, men att konvertera mindre attraktiva butikslägen till annat kommer ge högst värde över tid. Efterfrågan på bostäder är fortsatt god då befolkningstillväxten i alla våra städer är positiv och vi
ser på möjligheten att öka andelen bostäder i beståndet genom nyproduktion, konvertering och förvärv. Söderbo, vårt senaste bostadsprojekt där inflyttning pågår, visar att moderna och stadsnära bostäder är en attraktiv produkt, speciellt när utbudet av urban service finns att tillgå runt hörnet.

Idag kommer 31 procent av våra hyresintäkter från offentlig verksamhet och utbildning. Fastighetsportföljen är väldiversifierad sett till segment och vi har koncentrerat portföljen till marknader med positiva tillväxtförutsättningar. Vi har utöver dessa högkvalitativa egenskaper en hög direktavkastning i vår fastighetsportfölj som tillsammans med en låg finansieringsränta skapar starka kassaflöden.

Vi ser en positiv värdeförändring i fastighetsportföljen för kvartalet om 10 mkr. Det är främst drivet av bra affärer och investeringar inom kontor medan de långsiktiga marknadshyrorna för viss handel har påverkat värdet negativt.

Under tredje kvartalet har kapitalmarknaden förbättrats och vi har ökat volymen certifikat med cirka 300 mkr. Vi har inga ytterligare låneförfall under 2020 och utöver befintliga lån har vi outnyttjade checkkrediter och kreditfaciliteter om 700 mkr.

Vi hör positiva tongångar från våra hyresgäster inom de flesta segment. Omsättningen har ökat i butiker och restauranger och beläggningen hos våra kontorshyresgäster har stigit till mer normala nivåer. Kontor kommer fortsatt ha en avgörande betydelse för ett företags tillväxt och utveckling samt vara en viktig del av ett företags varumärke. Efterfrågan är fortsatt stor på attraktiva, moderna och flexibla kontorslokaler.

Pandemin lämnar ingen oberörd. Trender snabbas på och nya trender skapas och där gäller det att med effektivitet och mod navigera mot uppsatta mål. Vi levererar ett starkt resultat i tredje kvartalet och en positiv nettouthyrning. När vi blickar framåt ser vi många möjligheter att skapa långsiktiga värden för våra städer, våra hyresgäster och våra aktieägare.

Fastighetsbestånd

Våra fastigheter

Vi är marknadsledande i våra städer. Vi äger alla typer av fastigheter med beståndet fokuserat till centrala lägen, från Borlänge i söder till Luleå i norr.

Läs mer om vårt fastighetsbestånd här

Hyresvärde per lokalslag
Hyresvärde per lokalslag
Finansiering

Kapitalstruktur

Per den 30 september 2020 finansierades 36 procent (36) av den totala balansomslutningen på 24 193 mkr av eget kapital, 54 procent (53) genom räntebärande skulder och 10 procent (11) av övriga poster.

Finansiering

Kapitalstruktur

Per den 30 september 2020 finansierades 36 procent (36) av den totala balansomslutningen på 24 193 mkr av eget kapital, 54 procent (53) genom räntebärande skulder och 10 procent (11) av övriga poster.

EGET KAPITAL
Eget kapital uppgick per den 30 september till 8 711 mkr (8 227). Under perioden har återköp av egna aktier gjorts uppgående till 29 mkr (-). Soliditeten uppgick till 36,0 procent (36,4) och översteg därmed målet om 35 procent.

RÄNTEBÄRANDE SKULDER
Koncernens räntebärande skulder uppgick till 12 992 mkr (11 979). Av de räntebärande skulderna bestod 11 188 mkr (8 846) av bankfinansiering och 419 mkr (1 248) av säkerställda obligationer samt 1 385 mkr av certifikat (1 885). Upplupet anskaffningsvärde på certifikaten uppgick till 1 383 mkr (1 884). Belåningsgraden för koncernen uppgick till 55,2 procent (53,8) vid periodens utgång. Den årliga genomsnittsräntan inklusive kostnad för derivatinstrument uppgick till 1,2 procent (1,2), inklusive lånelöften, och räntetäckningsgraden uppgick per 30 september till 6,0 ggr (6,7).Av koncernens totala räntebärande skulder har 1 250 mkr (4 000)
räntesäkrats via derivatinstrument. Marknadsvärdet för derivatportföljen uppgick per den 30 september 2020 till 0 mkr (0). De finansiella instrumenten begränsar eventuella ränteförändringars inverkan på vår genomsnittliga upplåningskostnad. Värdet av derivaten är alltid noll vid förfallotidpunkten. Samtliga finansiella instrument värderas till verkligt värde och är klassificerade i nivå 2 enligt IFRS 13, vilket innebär att värderingen är baserad på observerbara marknadsdata (se not 22 i Årsredovisning 2019). Värdeförändringar redovisas över resultaträkningen.

RÄNTE OCH KAPITALBINDNING

Den genomsnittliga räntebindningstiden inklusive derivat uppgick till 0,3 år (0,7) och genomsnittliga kapitalbindningstiden uppgick till 2,8 år (1,8). Av koncernens utestående lån löper 1 385 mkr (7 137) med fast ränta varav 1 385 mkr (1 885) avser certifikat.

LIKVIDITET
Koncernens likvida medel uppgick vid periodens utgång till 0 mkr (39) och utnyttjad checkräkningskredit uppgick till 150 mkr (0). Beviljad kreditlimit på checkräkningskrediten uppgick till 600 mkr (600).

Aktien

Aktieutveckling

Aktiekursen vid periodens utgång stod i 63,5 kr per aktie (85,9) vilket motvarar ett börsvärde om 8 542 mkr (11 555) samt en avkastning om ­26,1 procent (51,0) för de senaste 12 månaderna. Inkluderas ut­delningen så uppgick aktiens totalavkastning till ­22,8 procent (58,3) för perioden.

Aktien

Aktieutveckling

Aktiekursen vid periodens utgång stod i 63,5 kr per aktie (85,9) vilket motvarar ett börsvärde om 8 542 mkr (11 555) samt en avkastning om ­26,1 procent (51,0) för de senaste 12 månaderna. Inkluderas ut­delningen så uppgick aktiens totalavkastning till ­22,8 procent (58,3) för perioden.

Per den 30 september hade Diös Fastigheter AB 18 202 aktieägare (13 805). Andelen utlandsägda aktier uppgick till 23,2 procent (24,9) av totala antalet aktier, som under perioden var oförändrat och uppgick till 134 512 438 (134 512 438). Enskilt största ägare var AB Persson Invest med 15,4 procent (15,4) av aktierna. De tio största ägarna stod för 52,7 procent (54,7) av innehav och röster.

 

Årsstämman 2020 beslutade att bolaget får återköpa tio procent av samtliga utestående aktier i bolaget. Per den 30 september har 441 418 aktier återköpts till en snittkurs på 64,6 kr.

Inga nya flaggningar av ägandeförändringar har ägt rum under perio­den. 

Diös Fastigheter AB är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs Stockholm, lista Mid Cap. Aktiens id är DIOS och ISIN­koden är SE0001634262.

 

Delårsrapport jan-sep 2020

Ladda ner hela rapporten
Ladda ner