Diös fastigheter AB

Bokslutskommuniké 2018

Sammanfattning

Perioden i korthet

Januari - december

  • INTÄKTERNA ÖKADE MED 5 PROCENT OCH UPPGICK TILL 1 810 MKR (1 719)
  • FÖRVALTNINGSRESULTATET ÖKADE MED 9 PROCENT OCH UPPGICK TILL 894 MKR (822)
  • OREALISERADE VÄRDEFÖRÄNDRINGAR PÅ FASTIGHETER UPPGICK TILL 678 MKR (402) OCH PÅ DERIVAT TILL 16 MKR (27)
  • RESULTAT EFTER SKATT UPPGICK TILL 1 341 MKR (1 029)
  • RESULTAT PER AKTIE UPPGICK TILL 9,94 KR (7,78)
  • STYRELSEN FÖRESLÅR EN UTDELNING OM 3,00 KR PER AKTIE (2,90), JÄMNT FÖRDELAT PÅ TVÅ UTDELNINGSTILLFÄLLEN

 

Viktiga händelser

Viktiga händelser under kvartalet

Förvaltningsresultatet ökade med 9 procent till 894 mkr främst tack vare ökade intäkter, en förbättrad effektivitet och minskade räntekostnader.

Viktiga händelser

Viktiga händelser under kvartalet

Förvaltningsresultatet ökade med 9 procent till 894 mkr främst tack vare ökade intäkter, en förbättrad effektivitet och minskade räntekostnader.

  • Diös förvärvar tre fastigheter i Östersund, med tillträde 14 november. En av fastigheterna består av enbart byggrätter.
  • Diös avyttrar en fastighet i Bräcke. Frånträde skedde den 9 november.
  • Skellefteå blir egen affärsenhet från 1 januari 2019. Affärschef Maria Fjellström rekryteras till den nya enheten.

vd-ord

AKTIVITETER FÖR TILLVÄXT

Årets resultat är bra! Lönsamma investeringar och en tydligare position ger oss rätt förutsättningar för fortsatt tillväxt.

vd-ord

AKTIVITETER FÖR TILLVÄXT

Årets resultat är bra! Lönsamma investeringar och en tydligare position ger oss rätt förutsättningar för fortsatt tillväxt.

Förvaltningsresultatet ökade med 9 procent till 894 mkr främst tack vare ökade intäkter, en förbättrad effektivitet och minskade räntekostnader. Vi ser fortsatt stigande hyresnivåer i de centrala delarna av våra städer. Våra investeringar i befintligt bestånd ger bättre förutsättningar för våra hyresgästers affärer samt ökade driftnetton med högre fastighetsvärden som följd. Årets orealiserade värdeförändringar uppgår till 678 mkr och är en följd av förbättrade driftnetton.

Vi är stolta över att vi når målet för överskottsgrad om 64 procent, då året påverkats av ökade kostnader från dels en kall och snörik vinter, dels en ovanligt varm sommar. Nyuthyrningen har gått väldigt bra men vi har mottagit några större uppsägningar varför nettouthyrningen landar på 10 mkr (55) för året.

Direktavkastningen på aktien är även i år bland de högsta i branschen och bland svenska börsbolag. Styrelsens förslag om en utdelning om 3,00 kr per aktie, fördelat på två utbetalningstillfällen, ger en direktavkastning om 5,3 procent mot aktiekursen vid årsskiftet.

Vår största finansieringkälla är de nordiska bankerna. Tack vare vår finansieringstruktur och starka kassaflöde är vår finansieringsränta bland de lägsta i branschen. Det starka kassaflödet visar sig även i att nettoskulden i förhållande till EBITDA förbättras till 10,5. Vi tror fortsatt att räntorna kommer vara låga för en lång tid framöver. Vår belåningsgrad har genom lönsamma investeringar i våra fastigheter samt amorteringar minskat konstant sedan 2009 och uppgår nu till 53,4 procent.

Tillväxten och aktiviteten i våra städer är fortsatt hög. Även om tillväxttoppen sannolikt är bakom oss så ser vi fortsatt väldigt god aktivitet med nya etableringar, nya topphyresnivåer och fortsatt befolkningstillväxt.

Urbaniseringen kommer att fortsätta. Fler människor kommer att bo i städer framöver för att ta del av stadens utbud. Ny teknik och nya beteenden kommer medföra att läget och innehållet i platsen blir allt viktigare. Vi som fastighetsägare måste förstå och agera på denna förändring genom att utveckla attraktiva platser som skapar flöden av människor.

Ett axplock av årets aktiviteter är transaktionerna i Gävle där vi nu tagit en bättre och tydligare position i den centrala delen av staden och medvetet minskat vår andel av industrifastigheter. Vi har invigt våra första solcellsanläggningar. Vi har avyttrat vårt bestånd i Ljusdal för att ytterligare kunna fokusera på hyresgästerna i våra tio städer. Våra handels- och  industriytor har minskat genom konvertering till förmån för kontor och samhällshyresgäster. Med en starkare organisation och bättre fastigheter i rätt lägen har vi en unik position att driva tillväxt och utveckling på ett ansvarsfullt och lönsamt sätt.

Vi vill utveckla våra städer till att bli ännu mer inspirerande. Det handlar om hållbar stadsutveckling för alla, där ett ansvarsfullt agerande är en självklar förutsättning. Vi menar att tillväxt skapar tillväxt. Vi sätter därför ett långsiktigt mål om att växa vårt förvaltningsresultat per aktie med minst 5 procent per år. Jag är övertygad om att vi kommer bli mer lönsamma om vi kan möjliggöra tillväxt för våra hyresgäster och städer.

Våra aktiviteter och investeringar ska gynna både nuvarande och kommande generationer. Med ett tydligt fokus att generera tillväxt genom ett långsiktigt och ansvarsfullt agerande driver vi stadsutveckling som skapar värde för våra aktieägare, hyresgäster och våra städer. Med  relationer i fokus samt kunskap och nyfikenhet om framtiden, fortsätter vi i vår mission att skapa Sveriges mest inspirerande platser.

Fastighetsbestånd

Våra Fastigheter

Diös ska vara norra Sveriges marknadsledande fastighetsbolag. Vi äger, förvaltar och utvecklar centralt belägna fastigheter i tio tillväxtstäder.

Läs mer om fastighetsbeståndet i våra städer här

Hyresvärde per lokalslag
Hyresvärde per lokalslag
Finansiering

Kapitalstruktur

Per den 31 december 2018 finansierades 37 procent (35) av den totala balansomslutningen på 21 057 mkr via eget kapital, 53 procent (56) genom räntebärande skulder och 10 procent (9) av övrigt kapital. Räntebärande skulder består av bankfinansiering, säkerställda obligationer och certifikat.

Finansiering

Kapitalstruktur

Per den 31 december 2018 finansierades 37 procent (35) av den totala balansomslutningen på 21 057 mkr via eget kapital, 53 procent (56) genom räntebärande skulder och 10 procent (9) av övrigt kapital. Räntebärande skulder består av bankfinansiering, säkerställda obligationer och certifikat.

EGET KAPITAL
Eget kapital uppgick per 31 december 2018 till 7 839 mkr (6 887). Soliditeten uppgick till 37,2 procent (34,9) och översteg därmed målet om 30 procent.

RÄNTEBÄRANDE SKULDER
Koncernens räntebärande skulder uppgick till 11 099 mkr (11 104). Av de räntebärande skulderna består 8 769 mkr (9 298) av bankfinansiering och 1 240 mkr (1 206) av säkerställda obligationer samt 1 090 mkr av certifikat (600). Belåningsgraden för koncernen uppgick till
53,4 procent (57,1) vid årets utgång. Den årliga genomsnittsräntan inklusive kostnad för derivatinstrument uppgick till 1,2 procent (1,5), inklusive lånelöften, och räntetäckningsgraden för året uppgick till 5,9 ggr (5,3).

DERIVAT
Av koncernens totala räntebärande skulder har 4 000 mkr (4 600) räntesäkrats via derivatinstrument. Marknadsvärdet för derivatportföljen uppgick per den 31 december 2018 till 0,5 mkr (-16). De finansiella instrumenten begränsar eventuella ränteförändringars inverkan på vår genomsnittliga upplåningskostnad. Värdet av derivaten är alltid noll vid förfallotidpunkten. Samtliga finansiella instrument värderas till verkligt värde och är klassificerade i nivå 2 enligt IFRS 13, vilket innebär att värderingen är baserad på observerbara marknadsdata (se not 21 i Årsredovisning 2017). Värdeförändringar redovisas över resultaträkningen.

RÄNTE- OCH KAPITALBINDNING
Den genomsnittliga räntebindningstiden inklusive derivat uppgick till 1,4 år (1,4) och genomsnittliga kapitalbindningstiden uppgick till 2,0 år (2,4). Av koncernens utestående lån så löper 7 327 mkr (7 965) med fast ränta.

LIKVIDITET
Koncernens likvida medel uppgick vid årets utgång till 0 mkr (32) och utnyttjad checkräkningskredit uppgick till 198 mkr (0). Beviljad kreditlimit på checkräkningskrediten uppgick till 600 mkr (600).

Aktien

Aktieutveckling

Aktiekursen vid årets utgång stod i 56,4 kr per aktie (55,8) vilket motsvarar ett börsvärde om 7 580 mkr (7 499) samt en avkastning om 1,1 procent (18,5) för de senaste 12 månaderna. Inkluderas utdelningen så uppgick aktiens totalavkastning till 6,5 procent (23,9) för året.

Aktien

Aktieutveckling

Aktiekursen vid årets utgång stod i 56,4 kr per aktie (55,8) vilket motsvarar ett börsvärde om 7 580 mkr (7 499) samt en avkastning om 1,1 procent (18,5) för de senaste 12 månaderna. Inkluderas utdelningen så uppgick aktiens totalavkastning till 6,5 procent (23,9) för året.

Per den 31 december hade Diös Fastigheter AB 13 921 aktieägare (14 513). Andelen utlandsägda aktier uppgick till 20,6 procent (21,5) av totala antalet aktier, som under perioden var oförändrat och uppgick till 134 512 438 (134 512 438). Enskilt största ägare var AB  
Persson Invest med 15,4 procent (15,4) av aktierna. De tio största ägarna stod för 54,1 procent (57,4) av innehav och röster.

Årsstämman 2018 beslutade att bolaget får återköpa tio procent av samtliga utestående aktier i bolaget. Inga återköp har gjorts under perioden.

Under året har Nordstjernan AB flaggat för ett innehav överstigande 10 procent (köpoption inkluderad) av totalt antal aktier och Bengtssons Tidnings AB har flaggat för ett innehav understigande 10 procent.

Diös Fastigheter AB är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs Stockholm, lista Mid Cap. Aktiens id är DIOS och ISIN-koden är SE0001634262.

AVKASTNING OCH SUBSTANSVÄRDE
Vår målsättning är att avkastningen på eget kapital ska överstiga 12 procent. Avkastningen för året uppgick till 18,2 procent (18,3).

Det egna kapitalet uppgick vid utgången av året till 7 839 mkr (6 887) och det långsiktiga substansvärdet, EPRA NAV, uppgick till 9 088 mkr (8 033). Beräknat per aktie uppgick EPRA NAV till 67,6 kr (59,7)  vilket medför att aktiekursen per den 31 december utgjorde 83 procent
(93) av långsiktigt substansvärde. Aktuellt substansvärde uttryckt enligt EPRA NNNAV uppgick för året till 65,8 kr (58,0) per aktie.

INTJÄNING
Resultat per aktie för året uppgick till 9,94 kr (7,78) medan det långsiktiga resultatet per aktie, uttryckt som EPRA EPS, uppgick till 6,05 kr (5,54). EPRA EPS ska visa på den långsiktiga intjäningsförmågan per aktie och beräknas som förvaltningsresultatet med avdrag för 22 procents bolagsskatt hänförligt till förvaltningsresultatet minus minoritetens del av resultatet.

Bokslutskommuniké 2018

Ladda ner hela rapporten
Ladda ner