Diös fastigheter AB

Bokslutskommuniké 2019

Sammanfattning

Perioden i korthet

Intäkterna ökade med 2 procent och uppgick till 1 854 mkr (1 810)

Förvaltningsresultatet ökade med 7 procent och uppgick till 952 mkr (894)

Orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 331 mkr (678) och på derivat till 0 mkr (16)

Resultat efter skatt uppgick till 1 050 mkr (1 341)

Resultat per aktie uppgick till 7,74 kr (9,94)

Styrelsen föreslår en utdelning om 3,30 kr per aktie (3,00), jämnt fördelat på två  utdelningstillfällen

Viktiga händelser

Viktiga händelser under kvartalet

Vår starka utveckling fortsätter. Resultatet förbättras, nettouthyrningen är stark och styrelsen föreslår en höjd utdelning till 3,30 kr per aktie. Vi höjer vår ambition för fortsatt tillväxt till att i genomsnittlig öka förvaltningsresultatet per aktie om 10 procent årligen över en treårsperiod.

Viktiga händelser

Viktiga händelser under kvartalet

Vår starka utveckling fortsätter. Resultatet förbättras, nettouthyrningen är stark och styrelsen föreslår en höjd utdelning till 3,30 kr per aktie. Vi höjer vår ambition för fortsatt tillväxt till att i genomsnittlig öka förvaltningsresultatet per aktie om 10 procent årligen över en treårsperiod.

Högskolan Dalarnas styrelse fattar beslut om att gå vidare med förslaget att flytta högskolan till Diös fastighet Mimer 1 i centrala Borlänge.

Diös lanserar paketombudskonceptet PickPackPost i IN:gallerian i Sundsvall.

Diös koncernledning ombildas och affärsutvecklingschef Lars-Göran Dahl får utökat avsvar.

Diös förvärvar och tillträder en kommersiell fastighet, Vedkompaniet 2, i centrala Falun.

Vd-ord

Nytt kapitel – högre mål

Vår starka utveckling fortsätter. Resultatet förbättras, nettouthyrningen är stark och styrelsen föreslår en höjd utdelning till 3,30 kr per aktie.Vi höjer vår ambition för fortsatt tillväxt och vårt mål är att öka förvaltningsresultatet per aktie med i genomsnitt 10 procent per år, över en treårsperiod.

Vd-ord

Nytt kapitel – högre mål

Vår starka utveckling fortsätter. Resultatet förbättras, nettouthyrningen är stark och styrelsen föreslår en höjd utdelning till 3,30 kr per aktie.Vi höjer vår ambition för fortsatt tillväxt och vårt mål är att öka förvaltningsresultatet per aktie med i genomsnitt 10 procent per år, över en treårsperiod.

Vi kan stolt summera året med en stark tillväxt i förvaltningsresultatet om 7 procent och en överskottsgrad som når målet om 65 procent. Vi når alla våra operativa mål för 2019 och vi har inom organisationen tagit många viktiga steg för fortsatt framgång. Det är även glädjande att aktiens totalavkastning för året uppgick till hela 58,1 procent.

Nyuthyrningen fortsätter att vara god med många nytecknade avtal under det senaste kvartalet. Nettouthyrningen utvecklas positivt och uppgick till 42 mkr för året vilket visar på en stark underliggande trend, och glädjande är att aktiviteten är hög i alla våra städer. En stad som visar en positiv förvandling är Borlänge. Vi har dels tecknat ett långt grönt hyresavtal med vår enskilt största hyresgäst, Trafikverket, om fortsatt uthyrning, dels tecknat avtal med Högskolan Dalarna om att flytta högskolan till Borlänge centrum. Båda dessa affärer kommer att bidra med tillväxt och ökad attraktivitet i Borlänge.

Grunden till en långsiktigt lönsam affär är att vi lyckas infria, och gärna överträffa, hyresgästernas förväntningar. Vi har under året fokuserat på att förbättra och förenkla för våra hyresgäster genom ökad närvaro, tydligare kontaktvägar och snabbare återkoppling. Det är därför både viktigt och tillfredställande att omdömet om oss från våra kunder, mätt som Nöjd-Kund-Index, stiger.

Tillväxten och aktiviteten i våra städer är fortsatt stark. Vi ser flertalet nyproduktionsprojekt som startas, både i vår egen regi och från andra fastighetsaktörer. Vi har nu cirka 100 000 kvm BTA under produktion eller i upphandlingsskede. Bostäderna i kvarteret Söderbo i Östersund färdigställs under fjärde kvartalet 2020 och är det första nyproduktionsprojektet som kommer att bidra till ett ökat kassaflöde.

Vi har fortsatt förvärva centralt belägna fastigheter och avyttrat fastigheter utanför stadskärnan. Under fjärde kvartalet har vi förvärvat och tillträtt en central fastighet i Falun som kompletterar vårt bestånd på 
ett bra sätt. Nettoförvärven för året uppgick till 480 mkr. Det finns intressanta objekt till salu på marknaden och vi avser att stärka vårt bestånd ytterligare 2020.

Vi upplever ett stort förtroende från banker och kapitalmarknad vilket bevisas i attraktiva finansieringsvillkor. Under fjärde kvartalet har vi jobbat hårt med refinansieringar och förlängt kommande låneförfall. Marginalen på genomförd refinansiering under fjärde kvartalet gjordes till bättre villkor vilket har motverkat den effekt som den stigande Stiborräntan har haft. Snitträntan vid utgången av året är låga 1,2 procent. Efter periodens utgång har avtal tecknats för kommande förfall om cirka 5 100 mkr. Det innebär att kapitalbindningstiden förlängs till cirka 3,3 år. Omförhandlingarna har trots de längre löptiderna inneburit mer fördelaktiga villkor. 

Jag sammanfattar 2019 som ett starkt och stabilt år och en början på ett nytt kapitel i Diös historia. Vi har nu tagit steget att på riktigt bli ett mer komplett fastighetsbolag med vår nyproduktion. Vi levererar effektiv och kundnära förvaltning, värdeskapande transaktioner samt nybyggnationer, där alla är viktiga delar i vår stadsutveckling och vår möjlighet att fortsätta skapa tillväxt. Vi ser stor potential i vår projektportfölj och höjer därför vårt mål till att över en treårsperiod leverera en genomsnittlig tillväxt i förvaltningsresultatet om 10 procent per aktie.

Jag är övertygad om att vår unika position, vår kunskap och vårt engagemang för våra städer kommer synas i en starkare tillväxt. Diös är ett bolag väl rustat för framtiden och med möjlighet att skapa Sveriges mest inspirerande städer. Ett bolag som fortsätter leverera värde till våra aktieägare.

Fastighetsbestånd

Våra fastigheter

Vi är marknadsledande i våra städer. Vi äger alla typer av fastigheter med beståndet fokuserat till centrala lägen, från Borlänge i söder till Luleå i norr.

Läs mer om fastighetsbeståndet i våra städer här

Hyresvärde per lokalslag
Hyresvärde per lokalslag
Finansiering

Kapitalstruktur

Per den 31 december 2019 finansierades 37 procent (37) av den totala balansomslutningen på 23 187 mkr via eget kapital, 52 procent (53) genom räntebärande skulder och 11 procent (10) av övriga poster.

Finansiering

Kapitalstruktur

Per den 31 december 2019 finansierades 37 procent (37) av den totala balansomslutningen på 23 187 mkr via eget kapital, 52 procent (53) genom räntebärande skulder och 11 procent (10) av övriga poster.

EGET KAPITAL
Eget kapital uppgick per 31 december till 8 484 mkr (7 839). Soliditeten uppgick till 36,6 procent (37,2) och översteg därmed målet om 35 procent.

RÄNTEBÄRANDE SKULDER
Koncernens räntebärande skulder uppgick till 12 145 mkr (11 099). Av de räntebärande skulderna bestod 9 062 mkr (8 769) av bankfinansiering, 1 248 mkr (1 240) av säkerställda obligationer samt 1 835 mkr (1 090) av certifikat. Upplupet anskaffningsvärde på certifikaten uppgick till 1 834 mkr (1 090). Belåningsgraden för koncernen uppgick till 53,1 procent (53,4) vid årets utgång. Den årliga genomsnittsräntan inklusive kostnad för derivatinstrument uppgick till 1,2 procent (1,2), inklusive lånelöften, och räntetäckningsgraden för året uppgick till 6,6 ggr (5,9). 

FINANSIELLA INSTRUMENT
Av koncernens totala räntebärande skulder har 4 000 mkr (4 000) räntesäkrats via derivatinstrument. Marknadsvärdet för derivatportföljen uppgick per den 31 december 2019 till 0,3 mkr (0,5). De finansiella instrumenten begränsar eventuella ränteförändringars inverkan på vår genomsnittliga upplåningskostnad. Samtliga finansiella instrument värderas till verkligt värde och är klassificerade i nivå 2 enligt IFRS 13, vilket innebär att värderingen är baserad på observerbara marknadsdata (se not 21 i Årsredovisning 2018). Värdeförändringar redovisas över resultaträkningen.

RÄNTE- OCH KAPITALBINDNING
Den genomsnittliga räntebindningstiden inklusive derivat uppgick till 0,5 år (1,4) och den genomsnittliga kapitalbindningstiden uppgick till 1,6 år (2,0). Av koncernens utestående lån löper 6 883 mkr (7 327) med fast ränta varav 1 835 mkr (1 090) avser certifikat.

LIKVIDITET
Koncernens likvida medel uppgick vid periodens utgång till 0 mkr (0) och utnyttjad checkräkningskredit uppgick till 206 mkr (198). Beviljad kreditlimit på checkräkningskrediten uppgick till 600 mkr (600).

Aktien

Aktieutveckling

Aktiekursen vid årets utgång stod i 85,8 kr per aktie (56,4) vilket motsvarar ett börsvärde om 11 541 mkr (7 580) samt en avkastning om 52,3 procent (1,1) för de senaste 12 månaderna. Inkluderas utdelningen så uppgick aktiens totalavkastning till 58,1 procent (6,5) för perioden

Aktien

Aktieutveckling

Aktiekursen vid årets utgång stod i 85,8 kr per aktie (56,4) vilket motsvarar ett börsvärde om 11 541 mkr (7 580) samt en avkastning om 52,3 procent (1,1) för de senaste 12 månaderna. Inkluderas utdelningen så uppgick aktiens totalavkastning till 58,1 procent (6,5) för perioden

Per den 31 december hade Diös Fastigheter AB 14 688 aktieägare (13 921). Andelen utlandsägda aktier uppgick till 24,8 procent (20,6) av totala antalet aktier, som under perioden var oförändrat och uppgick till 134 512 438 (134 512 438). Enskilt största ägare var AB
Persson Invest med 15,4 procent (15,4) av aktierna. De tio största ägarna stod för 53,4 procent (54,1) av innehav och röster.

Årsstämman 2019 beslutade att bolaget får återköpa tio procent av samtliga utestående aktier i bolaget. Inga återköp har gjorts under perioden.

Under året har Nordstjernan AB nyttjat sin option från BengtssonsTidnings AB och därmed ökat sitt innehav till över 10 procent av antalet aktier.

Diös Fastigheter AB är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs Stockholm, lista Mid Cap. Aktiens id är DIOS och ISIN-koden är SE0001634262.

AVKASTNING OCH SUBSTANSVÄRDE
Vår målsättning är att avkastningen på eget kapital ska överstiga 12 procent. Avkastningen för året uppgick till 12,8 procent (18,2). Det egna kapitalet uppgick vid utgången av året till 8 484 mkr (7 839) och det långsiktiga substansvärdet, EPRA NAV, uppgick till 9 876 mkr (9 088). Beräknat per aktie uppgick EPRA NAV till 73,4 kr (67,6) vilket medför att aktiekursen per den 31 december utgjorde 117 procent (83) av långsiktigt substansvärde. Aktuellt substansvärde uttryckt enligt EPRA NNNAV uppgick för året till 71,4 kr (65,8) per aktie.

INTJÄNING
Resultat per aktie för året uppgick till 7,74 kr (9,94) medan det långsiktiga resultatet per aktie, uttryckt som EPRA EPS, uppgick till 6,43 kr (6,05). EPRA EPS ska visa på den långsiktiga intjäningsförmågan per aktie och beräknas som förvaltningsresultatet med avdrag för 21,4
procents bolagsskatt hänförligt till förvaltningsresultatet minus minoritetens del av resultatet.

Bokslutskommuniké 2019

Ladda ner hela rapporten
Ladda ner