Diös fastigheter AB

Delårsrapport jan-juni 2018

Sammanfattning

Perioden i korthet

JANUARI - JUNI 2018

  • HYRESINTÄKTERNA ÖKADE MED 7 PROCENT OCH UPPGICK TILL 887 MKR (832)
  • FÖRVALTNINGSRESULTATET ÖKADE MED 4,5 PROCENT OCH UPPGICK TILL 421 MKR (403)
  • OREALISERADE VÄRDEFÖRÄNDRINGAR PÅ FASTIGHETER UPPGICK TILL 227 MKR (302) OCH PÅ DERIVAT TILL 12 MKR (14)
  • RESULTAT EFTER SKATT UPPGICK TILL 587 MKR (581)
  • RESULTAT PER AKTIE UPPGICK TILL 4,34 KR (4,46)

Viktiga händelser

Viktiga händelser under kvartalet

Förvaltningsresultatet fortsätter att stärkas genom ökade hyresintäkter och effektiv förvaltning.

Viktiga händelser

Viktiga händelser under kvartalet

Förvaltningsresultatet fortsätter att stärkas genom ökade hyresintäkter och effektiv förvaltning.

Räntetäckningsgraden ökar till 5,6

Belåningsgraden sjunker till 55,8%

En avsiktsförklaring har tecknats med Nordic Choice Hotels om att bygga ett hotell i kvarteret Magne i centrala Umeå. Hotellet blir ett fullskaligt Clarion-hotell innehållande cirka 280 rum med bland annat konferensfaciliteter och skybar.

Den 28 juni förvärvades och tillträddes fastigheten Vale 18 i centrala Umeå.

Vi hyr ut 4 500 kvadratmeter till Internationella Engelska Skolan i Luleå.

Vd-ord

PLATSEN ÄR NYCKELN

Förvaltningsresultatet fortsätter att stärkas genom ökade hyresintäkter och effektiv förvaltning. Den ekonomiska uthyrningsgraden uppgår till 91 procent för perioden och belåningsgraden förbättras till 55,8 procent.

Vd-ord

PLATSEN ÄR NYCKELN

Förvaltningsresultatet fortsätter att stärkas genom ökade hyresintäkter och effektiv förvaltning. Den ekonomiska uthyrningsgraden uppgår till 91 procent för perioden och belåningsgraden förbättras till 55,8 procent.

Resultatutvecklingen är fortsatt stark. Förvaltningsresultatet ökar med 4 procent jämfört med föregående år och överskottsgraden når 62 procent för perioden. Uthyrningstakten är bra och den vakanta arean har minskat med 5 procentenheter på bara tre år.

Vi fortsätter att koncentrera vårt bestånd till centrala fastigheter i våra städer och har i och med det skapat goda förutsättningar för en mer optimerad drift, och framförallt för ett oslagbart hyresgästerbjudande.

Vår senaste uthyrning till Internationella Engelska Skolan i Luleå i slutet av kvartalet är väldigt betydelsfull. Etableringen kommer att öka stadens attraktivitet, bidra till fler arbetstillfällen och skapa en mer levande stadskärna.

Vi fortsätter att utveckla våra byggrätter och det är extra roligt att vi under kvartalet har tecknat ett intentionsavtal med Nordic Choice Hotels om att bygga ytterligare ett nytt hotell, denna gång i centrala Umeå. Umeå är vår största och snabbast växande stad och behovet av en ny central mötesplats är stort. Hotellet kommer bli ett lyft för staden och skapa fler besök och nya flöden.

Förvärvet av fastigheten Vale 18 i centrala Umeå i slutet av andra kvartalet är strategiskt i den meningen att vi nu äger nästan hela kvarteret. Vi har för avsikt att fortsätta utveckla kvarteret med ytterligare lokaler och bostäder. Vi driver för närvarande ett detaljplanearbete och beräknar komma igång med ett projekt under första halvåret 2019.

Investeringstakten avseende våra hyresgästanpassningar är hög, cirka 300 mkr för perioden, vilket vittnar om en god efterfrågan. Betalningsviljan för rätt lägen, hög kvalitet och effektivare lokaler är fortsatt god. Avkastningen för våra hyresgästanpassningar under perioden uppgår till 10,3 procent för de avslutade projekten.

Under kvartalet har vi invigt vår första solcellsanläggning i Sundsvall som omfattar 1 000 kvm. Vi har även beställt 19 nya elbilar med leverans under hösten. Vi uppgraderar våra servicebilar till ett mer miljövänligt alternativ som kommer att vara positivt för både stadsmiljö och förare.

Vi är helt övertygade om att platsen är nyckeln. Dynamiska och attraktiva miljöer i centrum kommer att vara en framgångsfaktor. Det finns många utmaningar inom handeln idag, men framförallt mängder av möjligheter. Svensk detaljhandel växer och omsätter nästan 800 miljarder kronor. Utvecklingen av nya affärsmodeller och koncept går snabbare än någonsin. För oss som fastighetsägare med stark närvaro i stadskärnan handlar det om att skapa nya miljöer för konsumtion som i en allt högre frekvens kan förändras. Därför kompletterar vi detaljhandel med e-handelskoncept, kontor, co-working, bostäder, caféer, restauranger, kultur och service. Vårt starka kassaflöde tillsammans med vår unika position, genom våra centrala fastigheter, ger oss de bästa förutsättningarna för att skapa attraktiva platser för fortsatt tillväxt.

Fastighetsbestånd

Våra fastigheter

Vi är marknadsledande i våra prioriterade städer. Vi äger alla typer av fastigheter med beståndet fokuserat till centrala lägen i tillväxtstäder, från Borlänge i söder till Luleå i norr.

Dalarna                                        Gävle

Sundsvall                                     Åre / Östersund

Skellefteå / Umeå                        Luleå

Hyresvärde per lokalslag
Hyresvärde per lokalslag
Finansiering

Kapitalstruktur

Per den 30 juni 2018 finansierades 35 procent (33) av den totala balansomslutningen på 20 325 mkr via eget kapital, 55 procent (57) genom räntebärande skulder och 10 procent (10) av övrigt kapital. Räntebärande skulder består av bankfinansiering, säkerställda obligationer och certfikat.

Finansiering

Kapitalstruktur

Per den 30 juni 2018 finansierades 35 procent (33) av den totala balansomslutningen på 20 325 mkr via eget kapital, 55 procent (57) genom räntebärande skulder och 10 procent (10) av övrigt kapital. Räntebärande skulder består av bankfinansiering, säkerställda obligationer och certfikat.

EGET KAPITAL
Eget kapital uppgick per 30 juni 2018 till 7 084 mkr (6 438). Soliditeten uppgick till 34,9 procent (33,3) och översteg därmed målet om 30 procent.

RÄNTEBÄRANDE SKULDER
Koncernens räntebärande skulder uppgick till 11 190 mkr (11 095). Av de räntebärande skulderna består 9 150 mkr (10 080) av bankfinansiering och 1 240 mkr (1 015) av säkerställda obligationer samt 800 mkr av certifikat (0). Obligationerna emitteras genom det samägda
bolaget Svensk FastighetsFinansiering AB:s säkerställda MTN-program. Belåningsgraden för koncernen uppgick till 55,8 procent (58,3) vid periodens utgång. Den årliga genomsnittsräntan inklusive kostnad för derivatinstrument och lånelöften uppgick per den 30 juni till 1,5 procent
(1,6) och räntetäckningsgraden uppgick för perioden till 5,6 ggr (5,5).

DERIVAT
Av koncernens totala räntebärande skulder har 4 600 mkr (3 600) räntesäkrats via derivatinstrument. Marknadsvärdet för derivatportföljen exklusive räntetak uppgick per den 30 juni 2018 till -4 mkr (-29) och marknadsvärdet för räntetak uppgick till 1 mkr (4).

RÄNTE- OCH KAPITALBINDNING
Den genomsnittliga räntebindningstiden inklusive derivat respektive kapitalbindningstiden uppgick till 1,9 år (1,7) respektive till 2,0 år (2,5). Av koncernens utestående lån så löper 8 410 mkr (7 197) med fast ränta.

LIKVIDITET
Koncernens likvida medel uppgick vid periodens utgång till 0 mkr (0) och utnyttjad checkräkningskredit uppgick till 46 mkr (48). Beviljad kreditlimit på checkräkningskrediten uppgick till 600 mkr (600).

Aktien

Aktieutveckling

Aktiekursen vid periodens utgång stod i 53,8 kr per aktie (46,6) vilket motsvarar ett börsvärde om 7 230 mkr (6 268) samt en avkastning om 15,3 procent (-1,0) för de senaste 12 månaderna.

Aktien

Aktieutveckling

Aktiekursen vid periodens utgång stod i 53,8 kr per aktie (46,6) vilket motsvarar ett börsvärde om 7 230 mkr (6 268) samt en avkastning om 15,3 procent (-1,0) för de senaste 12 månaderna.

Inkluderas den fastställda utdelningen om 1,45 kr per aktie uppgick aktiens totalavkastning till 18,3 procent (3,5) för perioden.

Per den 31 maj hade Diös Fastigheter AB 14 478 aktieägare (14 474). Andelen utlandsägda aktier uppgick till 20,7 procent (20,8) av totala antalet aktier, som under perioden var oförändrat och uppgick till 134 512 438 (134 512 438). Enskilt största ägare var AB Persson Invest med 15,4 procent (15,4) av aktierna. De tio största ägarna stod för 57,4 procent (56,2) av innehav och röster.

Delårsrapport jan-juni 2018

Ladda ner hela rapporten
Ladda ner