Diös fastigheter AB

Delårsrapport jan-sep 2019

Sammanfattning

Perioden i korthet

INTÄKTERNA ökade med 2 procent och uppgick till 1 386 mkr (1 363)

FÖRVALTNINGSRESULTATET ökade med 8 procent och uppgick till 721 mkr (669)

OREALISERADE VÄRDEFÖRÄNDRINGAR på fastigheter uppgick till 256 mkr (327) och på derivat till 1 mkr (16)

RESULTAT EFTER SKATT uppgick till 792 mkr (890)

RESULTAT PER AKTIE uppgick till 5,83 kr (6,59)

Viktiga händelser

Viktiga händelser under kvartalet

Förvaltningsresultatet ökar med 8 procent och investeringsvolymen fortsätter stiga. Nettouthyrningen är stark och uppgår till 18 mkr för det tredje kvartalet.

Diös tecknar avtal med Polismyndigheten i Umeå. Hyreskontraktet löper över lång tid och inflyttning sker preliminärt hösten 2022.

Diös byggstartar nya bostadskvarteret Söderbo på fastigheten Kräftan 8 i Östersund.

Diös förvärvar två kommersiella fastigheter i centrala Skellefteå med tillträde den 1 oktober 2019.

Diös emitterar gröna certifikat till en volym av 300 mkr under det nyupprättade gröna finansieringsramverket.

Vd-ord

ATTRAKTIVA OCH TRYGGA STÄDER

Genom vår tydliga strategi och våra starka lokala team har vi skapat en unik position som leder till nya framgångar. Förvaltningsresultatet ökar med 8 procent och investeringsvolymen fortsätter stiga. Nettouthyrningen är stark och uppgår till 18 mkr för det tredje kvartalet.

Vd-ord

ATTRAKTIVA OCH TRYGGA STÄDER

Genom vår tydliga strategi och våra starka lokala team har vi skapat en unik position som leder till nya framgångar. Förvaltningsresultatet ökar med 8 procent och investeringsvolymen fortsätter stiga. Nettouthyrningen är stark och uppgår till 18 mkr för det tredje kvartalet.

Efterfrågan på moderna lokaler och bostäder i centrala lägen är fortsatt stor och vi sätter nya topphyresnivåer för kontor om 2 600 kr per kvm. Aktiviteten och hyrorna är som högst i Skellefteå, Umeå och Luleå och det är därför extra roligt att vi genom förvärv av två centrala fastigheter stärker vår position ytterligare i Skellefteå. Vi räknar med ytterligare större uthyrningar innan årets utgång, där flexibla ytor och kringservice driver hög efterfrågan. Kassaflödet från den starka nettouthyrningen under kvartalet kommer om 12–24 månader.

Det är väldigt spännande att vi fortsätter offentliggöra nya stora projekt som kommer att skapa tillväxt. Under kvartalet har vi tecknat avtal med Polismyndigheten om att utveckla en av landets modernaste polisstationer i Umeå. I Borlänge har Högskolan Dalarna beslutat att flytta hela sin verksamhet till vår fastighet Mimer, i absoluta centrum av staden. Ett centralt beläget campus, med närhet till bland annat resecentrum och andra servicetjänster, kommer definitivt öka stadens attraktionskraft och flödet av människor. Vår aktivitet, vår lokala kunskap och vårt engagemang för staden var definitivt de avgörande faktorerna till valet att flytta högskolan. Vi ser fram emot ett rejält lyft för Högskolan Dalarna, för kringliggande verksamheter och för staden.

Att trygghet i våra städer prioriteras i allt högre grad bland boende, besökare och näringsliv är tydligt. I vårt fokus att skapa attraktiva platser där människor vill vara är givetvis frågan om trygghet central. Därför jobbar vi aktivt med att skapa samarbeten med exempelvis polis, socialkontor och frivilligorganisationer för att identifiera och därefter agera där vi kan göra mest nytta. Som exempel lyser vi upp och tillgängliggör tidigare mörka innergårdar, vi skapar en mix av lokaltyper för att få ett flöde av människor dygnet runt och vi engagerar oss i och upplåter lokaler till organisationer som bedriver nattvandring.

Vi värnar om hög transparens genom hela vår verksamhet. Vi rapporterar vårt hållbarhetsarbete till GRESB och EPRA där vi uppnår ”Green star” respektive ”Gold ”, vilket är den högsta nivån. Genom att använda dessa internationella rapporteringsramverk skapar vi en tydlig bild över våra styrkor och våra utvecklingsområden.

Som en naturlig effekt av vårt hållbarhetsarbete har vi under kvartalet upprättat ett grönt finansieringsramverk och därunder lånat våra första gröna pengar via kapitalmarknaden. De gröna lånen kommer i första hand finansiera produktionen av våra miljöcertifierade hotell och nya solcellsanläggningar i vårt bestånd. Efterfrågan på gröna värdepapper är hög och det känns väldigt bra att, tillsammans med finansiärer, möjliggöra fortsatt hållbar stadsutveckling.

Vi skapar tillväxt och samtidigt levererar vi ett starkt och stabilt kassaflöde. Vår aktiekursutveckling under tredje kvartalet visar att dessa egenskaper uppskattas av marknaden. Vi har modet att tänka nytt genom nyttjande av nya tekniklösningar och genom nya samarbeten. När vi därtill lägger nya intäktsströmmar genom kringservice och nya affärskoncept ser framtiden väldigt spännande ut.

Vi vill skapa Sveriges mest inspirerande städer. Städer för framtiden. Städer som växer, är attraktiva och trygga.

Fastighetsbestånd

Våra fastigheter

Vi är marknadsledande i våra städer. Vi äger alla typer av fastigheter med beståndet fokuserat till centrala lägen, från Borlänge i söder till Luleå i norr.

Läs mer om fastighetsbeståndet i våra städer här

Hyresvärde per lokalslag
Hyresvärde per lokalslag
Finansiering

Kapitalstruktur

Per den 30 september 2019 finansierades 36 procent av den totala balansomslutningen på 22 618 mkr via eget kapital, 53 procent genom räntebärande skulder och 11 procent av övrigt kapital.

Finansiering

Kapitalstruktur

Per den 30 september 2019 finansierades 36 procent av den totala balansomslutningen på 22 618 mkr via eget kapital, 53 procent genom räntebärande skulder och 11 procent av övrigt kapital.

EGET KAPITAL

Eget kapital uppgick per 30 september till 8 227 mkr (7 388). Soliditeten uppgick till 36,4 procent (36,1) och översteg därmed målet om 35 procent.

RÄNTEBÄRANDE SKULDER

Koncernens räntebärande skulder uppgick till 11 979 mkr (11 026). Av de räntebärande skulderna bestod 8 846 mkr (8 986) av bankfinansiering, 1 248 mkr (1 240) av säkerställda obligationer samt 1 885 mkr (800) av certifikat. Upplupet anskaffningsvärde på certifikaten uppgick till 1 884 mkr (800). Belåningsgraden för koncernen uppgick till 53,8 procent (54,6) vid perioden utgång. Den årliga genomsnittsräntan inklusive kostnad för derivatinstrument uppgick till 1,2 procent (1,3), inklusive lånelöften, och räntetäckningsgraden uppgick för perioden till 6,7 ggr (5,7).

FINANSIELLA INSTRUMENT

Av koncernens totala räntebärande skulder har 4 000 mkr (4 000) räntesäkrats via derivatinstrument. Marknadsvärdet för derivatportföljen uppgick per den 30 september 2019 till 0 mkr (0,5). De finansiella instrumenten begränsar eventuella ränteförändringars inverkan på vår genomsnittliga upplåningskostnad. Värdet av derivaten är alltid noll vid förfallotidpunkten. Samtliga finansiella instrument värderas till verkligt värde och är klassificerade i nivå 2 enligt IFRS 13, vilket innebär att värderingen är baserad på observerbara marknadsdata (se not 21 i Årsredovisning 2018). Värdeförändringar redovisas över resultaträkningen.

RÄNTE- OCH KAPITALBINDNING

Den genomsnittliga räntebindningstiden inklusive derivat uppgick till 0,7 år (1,7) och den genomsnittliga kapitalbindningstiden uppgick till 1,8 år (1,7). Av koncernens utestående lån löper 7 137 mkr (8 357) med fast ränta varav 1 885 mkr (800) avser certifikat.

LIKVIDITET

Koncernens likvida medel uppgick vid periodens utgång till 39 mkr (0) och utnyttjad checkräkningskredit uppgick till 0 mkr (1). Beviljad kreditlimit på checkräkningskrediten uppgick till 600 mkr (600).

Aktien

Aktieutveckling

Aktiekursen vid periodens utgång stod i 85,9 kr per aktie vilket motsvarar ett börsvärde om 11 555 mkr samt en avkastning om 51,0 procent för de senaste 12 månaderna. Inkluderas utdelningen så uppgick aktiens totalavkastning till 58,3 procent för perioden.

Aktien

Aktieutveckling

Aktiekursen vid periodens utgång stod i 85,9 kr per aktie vilket motsvarar ett börsvärde om 11 555 mkr samt en avkastning om 51,0 procent för de senaste 12 månaderna. Inkluderas utdelningen så uppgick aktiens totalavkastning till 58,3 procent för perioden.

Per den 30 september hade Diös Fastigheter AB 13 805 aktieägare (14 270). Andelen utlandsägda aktier uppgick till 24,9 procent (20,2) av totala antalet aktier, som under perioden var oförändrat och uppgick till 134 512 438 (134 512 438). Enskilt största ägare var AB Persson Invest med 15,4 procent (15,4) av aktierna. De tio största ägarna stod för 54,7 procent (56,6) av innehav och röster.

Årsstämman 2019 beslutade att bolaget får återköpa tio procent av samtliga utestående aktier i bolaget. Inga återköp har gjorts under perioden.

Under kvartalet har Nordstjernan AB flaggat för att bolaget kommer att utnyttja sin option från Bengtssons Tidnings AB och därmed öka sitt innehav till över 10 procent av totalt antal aktier. Bengtssons Tidnings AB har flaggat för ett innehav understigande 5 procent. 

Diös Fastigheter AB är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs Stockholm, lista Mid Cap. Aktiens id är DIOS och ISIN-koden är SE0001634262.

AVKASTNING OCH SUBSTANSVÄRDE

Vår målsättning är att avkastningen på eget kapital ska överstiga 12 procent. Avkastningen för perioden uppräknat till årstakt uppgick till 13 procent (17). Det egna kapitalet uppgick vid utgången av perioden till 8 227 mkr (7 388) och det långsiktiga substansvärdet, EPRA NAV, uppgick till 9 579 mkr (8 604). Beräknat per aktie uppgick EPRA NAV till 71,2 kr (64,0) vilket medför att aktiekursen per den 30 september utgjorde 121 procent (89) av långsiktigt substansvärde. Aktuellt substansvärde uttryckt enligt EPRA NNNAV uppgick för perioden till 69,3 kr (62,3) per aktie.

INTJÄNING

Resultat per aktie för perioden uppgick till 5,83 kr (6,59) medan det långsiktiga resultatet per aktie, uttryckt som EPRA EPS, uppgick till 4,83 kr (4,48). EPRA EPS ska visa på den långsiktiga intjäningsförmågan per aktie och beräknas som förvaltningsresultatet med avdrag för 21,4 procents bolagsskatt hänförligt till förvaltningsresultatet minus minoritetens del av resultatet.

Delårsrapport jan-sep 2019

Ladda ner hela rapporten
Ladda ner