Diös fastigheter AB

Årsredovisning 2018

Sammanfattning

Året i korthet

 • 894 mkr uppgick förvaltningsresultatet till
 • 5% ökning av intäkterna till 1 810 mkr
 • 9,94 kr uppgick resultatet per aktie till
 • 7% ökning av fastighetsbeståndets värde till 20,8 mdr
 • Samtliga finansiella mål infriades
 • 3,00 kr per aktie föreslås som utdelning, jämnt fördelad på två utdelningstillfällen

Sammanfattning

Året i korthet

 • 894 mkr uppgick förvaltningsresultatet till
 • 5% ökning av intäkterna till 1 810 mkr
 • 9,94 kr uppgick resultatet per aktie till
 • 7% ökning av fastighetsbeståndets värde till 20,8 mdr
 • Samtliga finansiella mål infriades
 • 3,00 kr per aktie föreslås som utdelning, jämnt fördelad på två utdelningstillfällen

Vd-ord

Knut summerar året

Årets resultat är bra! Lönsamma investeringar och en tydligare position ger oss rätt förutsättningar för fortsatt tillväxt i våra städer. Förvaltningsresultatet ökade med 9 procent till 894 mkr, främst tack vare ökade intäkter, en förbättrad effektivitet och minskade räntekostnader. Alla finansiella nyckeltal förbättrades.

Vd-ord

Knut summerar året

Årets resultat är bra! Lönsamma investeringar och en tydligare position ger oss rätt förutsättningar för fortsatt tillväxt i våra städer. Förvaltningsresultatet ökade med 9 procent till 894 mkr, främst tack vare ökade intäkter, en förbättrad effektivitet och minskade räntekostnader. Alla finansiella nyckeltal förbättrades.

TILLVÄXT I VÅRA STÄDER
Den svenska högkonjunkturen fortsätter in i 2019. Även om tillväxttoppen sannolikt är bakom oss ser vi fortsatt väldigt god aktivitet med nya etableringar, nya topphyresnivåer och fortsatt befolkningstillväxt. Umeå sticker ut gällande befolkningstillväxt, med en ökning om 1,8 procent för 2018. Vi är över­tygande om att urbaniseringen kommer att fortsätta. Fler människor kommer att bo i städer framöver för att ta del av stadens utbud. Ny teknik som leder till nya beteenden med­för att läget och platsens innehåll blir allt viktigare.

STIGANDE HYRESNIVÅER
Vi ser fortsatt stigande hyresnivåer i de centrala delarna av våra städer. Topphyresnivåerna för kontor ligger nu runt 2 500 kr/ kvm. Våra investeringar i befintligt bestånd, som för året ökat med 34 procent till 677 mkr, ger bättre förutsättningar för våra hyresgästers affärer samt ökade driftnetton för oss med högre fastighetsvärden som följd. Det är inspi­rerande och kraftfullt att se att vi kan driva tillväxt som visar sig i både förbättrat kassa­flöde samt i årets orealiserade värdeföränd­ringar. Med vår marknadsledande position fortsätter vi driva utvecklingen vilket kommer att leda till mer attraktiva städer och högre hyresnivåer.

LEDARSKAP FÖR EN FRAMGÅNGSRIK ORGANISATION
Vi är stolta över att vi når målet för en över­skottsgrad om 64 procent, då året påverkats av ökade kostnader, dels från en kall och snörik vinter, dels en ovanligt varm sommar. Nyuthyrningen har gått väldigt bra men vi har mottagit några större uppsägningar varför nettouthyrningen landar på 10 mkr (55) för året. Relationer kommer att vara ett fokus­område vilket kommer visa sig i en förbättrad nettouthyrning. Jag är övertygad om att ett entreprenörsdrivet ledarskap, där alla vet hur vi ska agera inom ramen för vår strategi för stadsutveckling, kommer fortsätta skapa värde för våra hyresgäster och öka Diös attraktionskraft som arbetsgivare.


ATTRAKTIV DIREKTAVKASTNING
Vi fortsätter på den inslagna linjen med att vara ett kassaflödesfokuserat bolag på vår låg­riskmarknad. Direktavkastningen på aktien är även i år bland de högsta i branschen och bland svenska börsbolag. Styrelsens förslag om en utdelning om 3,00 kr per aktie, förde­lat på två utbetalningstillfällen, ger en direkt­
avkastning om 5,3 procent mot aktiekursen vid årsskiftet.


ÄNNU LÄGRE FINANSIERINGSKOSTNADER
Vår största finansieringskälla är de nordiska bankerna. Tack vare vårt starka kassaflöde och vald finansieringsstruktur är vår finansie­ringsränta bland de lägsta i branschen, och uppgår vid årsskiftet till 1,2 procent. Vi tror fortsatt att räntorna kommer vara låga för en lång tid framöver varför vi håller räntebind­
ningen relativt kort. Vår belåningsgrad har, genom lönsamma investeringar i våra fastig­heter samt amorteringar, minskat konstant sedan 2009 och uppgår nu till 53,4 procent.

AKTIVITETER FÖR HÅLLBART VÄRDESKAPANDE
Ett axplock av årets aktiviteter är bland annat transaktionerna i Gävle där vi nu tagit en bättre och tydligare position i den centrala delen av staden och medvetet minskat vår andel av industrifastigheter. Liknande förflyttning har vi genomfört i alla våra städer. Vi har invigt våra första solcellsanläggningar. Vi har avyttrat vårt bestånd i Ljusdal för att ytterligare kunna fokusera på hyresgästerna i våra tio städer. Våra handels­ och industriytor har minskat genom 
konvertering till förmån för kontor och sam­hällshyresgäster. Med en starkare organisation och bättre fastigheter i centrumnära lägen har vi en unik position att driva tillväxt och utveckling på ett ansvarsfullt och lönsamt sätt.


SVERGIES MEST INSPIRERANDE STÄDER
Vi vill utveckla våra städer. Det handlar om ett ansvarsfullt agerande och hållbar stadsut­veckling. Vi menar att tillväxt skapar tillväxt. Vi sätter därför ett långsiktigt mål om att öka vårt förvaltningsresultat per aktie med minst 5 procent per år. Jag är övertygad om att vi kommer bli mer lönsamma om vi möjliggör tillväxt för våra hyresgäster och städer. Våra aktiviteter och investeringar ska gynna både nuvarande och kommande gene­rationer. Med ett tydligt fokus på tillväxt och genom ett långsiktigt och ansvarsfullt age­rande skapar vi värde för våra aktieägare, våra hyresgäster och våra städer. Nu stänger vi ett 
starkt 2018 och går med full kraft in i 2019. Med relationer i fokus samt med kunskap och nyfikenhet om framtiden, fortsätter vi i vår mission att skapa Sveriges mest inspirerande städer.

Om diös

Välkommen till Diös

ETT AV SVERIGES STÖRSTA FASTIGHETSBOLAG

Vår strategi är stadsutveckling. Genom goda relationer, lokal närvaro och ansvarsfullt agerande utvecklar vi både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i våra städer.  Då kan vi skapa Sveriges mest attraktiva platser och bygga långsiktiga värden för våra hyresgäster, våra ägare och för oss själva.

Om diös

Välkommen till Diös

ETT AV SVERIGES STÖRSTA FASTIGHETSBOLAG

Vår strategi är stadsutveckling. Genom goda relationer, lokal närvaro och ansvarsfullt agerande utvecklar vi både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i våra städer.  Då kan vi skapa Sveriges mest attraktiva platser och bygga långsiktiga värden för våra hyresgäster, våra ägare och för oss själva.

Värdeskapande

Så skapar vi värde

Med en unik position genom vårt centralt belägna fastighetsbestånd, vår geografiska diversifiering och vårt tydliga kassaflödes­fokus levererar vi stabil lönsamhet och tillväxt.

Mål och utfall

Våra mål för verksameheten

Vår strategi stadsutveckling är verktyget för att nå verksamhetens mål och säkerställa en långsiktigt hållbar verksamhet som bidrar till en positiv påverkan på miljö och människa.

Hållbarhet

Ansvarsfullt företagande

Vårt ansvarsfulla företagande handlar om ett helhetsperspektiv på ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter. Vi arbetar aktivt för att förändra vårt eget beteende vilket bidrar till positiv påverkan, och i förlängningen inspirerar och motiverar våra intressenter att göra detsamma. Vi vill bidra till ett bättre klimat och tryggare städer samtidigt som vi skapar nya möjligheter för affärsverksamheter och nya mötesplatser för människor.

Hållbarhet

Ansvarsfullt företagande

Vårt ansvarsfulla företagande handlar om ett helhetsperspektiv på ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter. Vi arbetar aktivt för att förändra vårt eget beteende vilket bidrar till positiv påverkan, och i förlängningen inspirerar och motiverar våra intressenter att göra detsamma. Vi vill bidra till ett bättre klimat och tryggare städer samtidigt som vi skapar nya möjligheter för affärsverksamheter och nya mötesplatser för människor.

Genom att ta medvetna beslut med hänsyn till intressenternas krav och förväntningar, samt till vår långsiktiga påverkan på sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter, tar vi vårt ansvar.

 

VÅRT STÄLLNINGSTAGANDE
Sedan 2017 har vi skrivit under FN:s Global Compact för att understryka vikten av dessa frågor.

EN TROVÄRDIG AFFÄRSPARTNER
Att vara en trovärdig affärspartner som skapar värde för våra intressenter är en förutsättning för långsiktiga och goda relationer.

ANTIKORRUPTION
Ett förebyggande antikorruptionsarbete har fortskridit under året för att öka förståelsen för möjliga konsekvenser av olika beslut och beteenden.

VISSELBLÅSARFUNKTION
Via vår hemsida nås vår visselblåsartjänst, där missförhållanden kan rapporteras anonymt av både interna och externa parter.

SKATT
Att bedriva en ansvarsfull affärsverksamhet handlar om att bidra till det skattesystem som idag finansierar statlig välfärd.

Aktieutveckling

Vår aktieutveckling

Styrelsen föreslår en utdelning om 3,00 kr per aktie vilket ger en av de högsta direktavkastningarna i branschen. Totalavkastningen för aktien under 2018 var 6,5 procent.

Årsredovisning 2018

Ladda ner hela rapporten
Ladda ner