Diös fastigheter AB

Delårsrapport jan-mar 2019

Sammafattning

Perioden i korthet

Januari - mars 2019

  •  Intäkterna ökade med 2 procent och uppgick till 457 mkr (450)
  •  Förvaltningsresultatet ökade med 13 procent och uppgick till 212 mkr (187)
  •  Orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 60 mkr (109) och på derivat till 0 mkr (6)
  •  Resultat efter skatt uppgick till 230 mkr (229)
  •  Restultat per aktie uppgick till 1,71 kr (1,70)

Viktiga händelser

Viktiga händelser under kvartalet

  • Diös förvärvar tre centrala fastigheter i Gävle, Borlänge och Mora med tillträde 15 februari.
  • Diös förvärvar en central fastighet i Östersund med tillträde 4 mars.
  • Diös frånträder fyra industrifastigheter i Östersund och en fastighet Falun.
  • Kommunfullmäktige i Östersund har beslutat att teckna ett markanvisningsavtal med Diös kring exploatering av Gustav den III torg.

VD-ord

EN UNIK POSITION

Vi fortsätter leverera. Intäkterna ökar och vi har god kontroll på både ope­rativa och finansiella kostnader. Med vårt starka kassaflöde investerar vi för fortsatt tillväxt i våra städer.

VD-ord

EN UNIK POSITION

Vi fortsätter leverera. Intäkterna ökar och vi har god kontroll på både ope­rativa och finansiella kostnader. Med vårt starka kassaflöde investerar vi för fortsatt tillväxt i våra städer.

Förvaltningsresultatet ökar med 13 procent. Hyresintäkterna per kvm har på ett år ökat med 7 procent till följd av ett förädlat bestånd, stigande hyresnivåer och en minskad andel industrifastigheter till förmån för centrala kontors- och samhällsfastigheter. Kostnaderna för första kvartalet är lägre och mer normala jämfört med samma kvartal föregående år.

Polariseringen i städerna blir allt tydligare vilket innebär att våra förvaltare och uthyrare verkligen måste vara aktiva. En stark efterfrågan i rätt lägen driver hyror och mixen av hyresgäster blir helt avgörande.  Genom vår unika position har vi absolut rätt förutsättningar för att fortsätta skapa tillväxt, för våra hyresgäster och för staden. Uthyrningen av vårt huvudkontor till det expansiva bolaget Webhelp är ett väldigt bra exempel. Vi möjliggör en etablering som skapar nya arbetstillfällen samtidigt som vi investerar i ett nytt kontor för oss själva i vakanta lokaler. Effekten blir ökade flöden av människor och ökad tillväxt – helt i linje med vår stadsutvecklingsstrategi.

Vi är ett tydligare bolag och vår position i våra städer blir allt starkare. Under kvartalet har vi förvärvat fyra fastigheter i absoluta centrumlägen i fyra olika städer. Vi ser stor utvecklingspotential i dessa fastigheter att ytterligare öka attraktionskraften till centrum.

Investeringsvolymen om 316 mkr är rekordhög för ett enskilt kvartal. Det vittnar om en hög aktivitet och att efterfrågan på anpassningar från våra hyresgäster är god. Under kvartalet har vi även påbörjat ett av våra större nyproduktionsprojekt; hotellet i Sundsvall. Första spadtaget togs den 1 mars och byggtiden beräknas vara cirka två år. Det är en total investering om 385 mkr.

Utvecklingen av Gustav den III:s torg i centrala Östersund har tagit ett steg framåt och kommunen har nu beslutat att tilldela oss en markanvisning om 25 000 kvm. Det är ett stort ansvar samtidigt som det är en unik möjlighet. Det handlar om att, på ett ansvarsfullt och långsiktigt sätt, bygga en plats som bidrar till ökade flöden och för-bättrad tillgänglighet. Torget ska vara för alla och möjliggöra tillväxt och attraktionskraft för staden.

Vi har under perioden refinansierat ett låneförfall på löptider mellan 2–4 år med fortsatt bra villkor. Vi har även nyttjat en god efterfrågan att emittera ytterligare certifikat under kvartalet. Tillgången på kapital är god och prissättningen är stabil jämfört med föregående år. Stärkta finansiella nyckeltal har medfört ytterligare intresse från banker och kapitalmarknad.

Affärer görs mellan människor och det är min fulla övertygelse att bättre relationer ger fler och mer lönsamma affärer. Ett genuint intresse för våra hyresgästers affär och framgång är ett mantra jag förmedlar dagligen inom organisationen.  

Vår strategi kring stadsutveckling handlar om tillväxt. Vi vill göra livet bättre i staden för alla. För att lyckas måste vi veta vad som efterfrågas, av allt från boende till besökare i staden. Vi har viljan att tillsammans med hyresgäster, kommuner, andra fastighetsägare och andra intressenter driva utvecklingen framåt. Tillväxt driver lönsamhet och värde – för våra hyresgäster, våra ägare och för oss själva.

Fastighetsbestånd

Våra fastigheter

Diös ska vara norra Sveriges marknadsledande fastighetsbolag. Vi äger, förvaltar och utvecklar centralt belägna fastigheter i tio tillväxtstäder.

Läs mer om fastighetsbeståndet i våra städer här

Hyresvärde per lokalslag
Hyresvärde per lokalslag
Finansiering

Per den 31 mars 2019 finansierades 37 procent (35) av den totala balansomslutningen på 21 858 mkr via eget kapital, 53 procent (55) genom räntebärande skulder och 10 procent (10) av övrigt kapital.

Finansiering

Per den 31 mars 2019 finansierades 37 procent (35) av den totala balansomslutningen på 21 858 mkr via eget kapital, 53 procent (55) genom räntebärande skulder och 10 procent (10) av övrigt kapital.

EGET KAPITAL
Eget kapital uppgick per 31 mars till 8 069 mkr (7 116). Soliditeten uppgick till 36,9 procent (35,3) och översteg därmed målet om 35 procent.


RÄNTEBÄRANDE SKULDER
Koncernens räntebärande skulder uppgick till 11 349 mkr (11 186). Av de räntebärande skulderna bestod 8 859 mkr (9 180) av bankfinansiering, 1 240 mkr (1 206) av säkerställda obligationer samt 1 250 mkr (800) av certifikat. Belåningsgraden för koncernen uppgick till 52,8 procent (56,7) vid perioden utgång. Den årliga genomsnittsräntan inklusive kostnad för derivatinstrument uppgick till 1,3 procent (1,5), inklusive lånelöften, och räntetäckningsgraden uppgick per 31 mars till 6,2 ggr (4,9).


FINANSIELLA INSTRUMENT
Av koncernens totala räntebärande skulder har 4 000 mkr (4 600) räntesäkrats via derivatinstrument. Marknadsvärdet för derivatportföljen uppgick per den 31 mars 2019 till 0 mkr (-10). De finansiella instrumenten begränsar eventuella ränteförändringars inverkan på vår genomsnittliga upplåningskostnad. Värdet av derivaten är alltid noll vid förfallotidpunkten. Samtliga finansiella instrument värderas till verkligt värde och är klassificerade i nivå 2 enligt IFRS 13, vilket innebär att värderingen är baserad på observerbara marknadsdata (se not 21 i Årsredovisning 2018). Värdeförändringar redovisas över resultaträkningen.

Aktieutveckling

Aktieutveckling

Aktiekursen vid periodens utgång stod i 76,3 kr per aktie (56,4) vilket motsvarar ett börsvärde om 10 263 mkr (7 580) samt en avkastning om 35,4 procent (28,1) för de senaste 12 månaderna. Inkluderas ut­delningen så uppgick aktiens totalavkastning till 42,7 procent (33,9) för perioden.

Aktieutveckling

Aktieutveckling

Aktiekursen vid periodens utgång stod i 76,3 kr per aktie (56,4) vilket motsvarar ett börsvärde om 10 263 mkr (7 580) samt en avkastning om 35,4 procent (28,1) för de senaste 12 månaderna. Inkluderas ut­delningen så uppgick aktiens totalavkastning till 42,7 procent (33,9) för perioden.

ÄGARE
Per den 31 mars hade Diös Fastigheter AB 13 975 aktieägare (14 648). Andelen utlandsägda aktier uppgick till 24,6 procent (21,3) av totala antalet aktier, som under perioden var oförändrat och uppgick till 134 512 438 (134 512 438). Enskilt största ägare var AB Persson Invest med 15,4 procent (15,4) av aktierna. De tio största ägarna  stod för 53,7 procent (57,4) av innehav och röster.

AVKASTNING OCH SUBSTANSVÄRDE
Vår målsättning är att avkastningen på eget kapital ska överstiga 12 procent. Avkastningen för perioden uppräknat till årstakt uppgick till 12 procent (13). Det egna kapitalet uppgick vid utgången av perioden till 8 069 mkr (7 116) och det långsiktiga substansvärdet, EPRA NAV, uppgick till 9 343 mkr (8 289). Beräknat per aktie upp­gick EPRA NAV till 69,5 kr (61,6) vilket medför att aktiekursen per den 31 mars utgjorde 110 procent (92) av långsiktigt substansvärde. Aktuellt substansvärde uttryckt enligt EPRA NNNAV uppgick för perioden till 69,5 kr (59,9) per aktie.


INTJÄNING
Resultat per aktie för perioden uppgick till 1,71 kr (1,70) medan det långsiktiga resultatet per aktie, uttryckt som EPRA EPS, uppgick till 1,40 kr (1,26). EPRA EPS ska visa på den långsiktiga intjäningsför­mågan per aktie och beräknas som förvaltningsresultatet med avdrag för 21,4 procents bolagsskatt hänförligt till förvaltningsresultatet minus minoritetens del av resultatet.

Delårsrapport jan-mar 2019

Ladda ner hela rapporten
Ladda ner