Diös fastigheter AB

Årsredovisning 2019

Sammanfattning

Året i korthet

952 mkr förvaltningsresultat

7% ökning av förvaltningsresultatet

7,74 kr resultat per aktie

10% ökning av fastighetsbeståndets värde

Samtliga finansiella mål infriades

3,30 kr utdelning per aktie

Sammanfattning

Året i korthet

952 mkr förvaltningsresultat

7% ökning av förvaltningsresultatet

7,74 kr resultat per aktie

10% ökning av fastighetsbeståndets värde

Samtliga finansiella mål infriades

3,30 kr utdelning per aktie

Aktiviteter under året (utdrag)

Aktivt uthyrningsarbete
Årets nettouthyrning uppgick till 42 mkr och varje kvartal har varit positivt. Det visar på en stark underliggande trend och god aktivitet i alla våra städer. Vi har tecknat flera avtal som leder till projektutveckling vilket kommer att bidra positivt till tillväxten i våra städer. Stora avtal tecknade under året är bland annat Trafikverket i Borlänge och Luleå, Webhelp i Östersund, Polismyndigheten i Umeå och WSP i Gävle.

Byggstarter och nya projekt
En naturlig del i vår stadsutveckling är tillskapande av nya ytor. Vi har under året byggstartat två hotellprojekt i Sundvall och Umeå samt bostadsprojektet Söderbo i Östersund. Dessa tre nyproduktionsprojekt adderar cirka 33 000 kvm ny central yta. Till detta har vi tecknat avtal om nyproduktion och utveckling av ytterligare cirka 58 000 kvm.

Gröna fastigheter och lån
Att förbättra och effektivisera våra fastigheter är självklart och genom miljöcertifiering får vi ett kvitto på våra insatser. 2019 certifierades 20 fastigheter vilket innebär att 17 procent av beståndes yta nu är miljöcertifierat. Genom de gröna fastigheterna samt andra gröna projekt möjliggör vi även upptagande av gröna lån. Under hösten har vi upprättat ett grönt finansieringsramverk och emit­terat gröna certifikat till en volym om 300 mkr.

Förnyelsebar energi
Genom stor tillgång till takytor på våra fastigheter har vi möjlighet att installera solceller. Vi har under året inves­terat i flertalet solcellsanläggningar och har nu 540 kWp installerat. Vi har även delägande i ett vindkraftverk som producerade 4,3 GWh under 2019. Vi har under året producerat 183 MWh solel till våra fastigheter och på så sätt bidragit till en ökad tillgång på förnyelsebar elproduktion på marknaden.

Vd-ord

Nytt kapitel - högre mål

Vår starka utveckling fortsätter. Resultatet förbättras, nettouthyrningen är stark och styrelsen föreslår en höjd utdelning till 3,30 kr per aktie. Vi höjer vår ambition för fortsatt tillväxt och vårt mål är att öka förvaltningsresultatet per aktie med i genomsnitt 10 procent per år, över en treårsperiod.

Vd-ord

Nytt kapitel - högre mål

Vår starka utveckling fortsätter. Resultatet förbättras, nettouthyrningen är stark och styrelsen föreslår en höjd utdelning till 3,30 kr per aktie. Vi höjer vår ambition för fortsatt tillväxt och vårt mål är att öka förvaltningsresultatet per aktie med i genomsnitt 10 procent per år, över en treårsperiod.

STARK UTVECKLING
När vi summerar 2019 kan jag stolt konstatera en stark tillväxt i förvaltningsresultatet om 7 procent och en överskottsgrad som når målet om 65 procent. Vi når alla våra operativa mål för året och har inom organisationen tagit många viktiga steg för fortsatt framgång. Det är också glädjande att konstatera att aktiens totalavkastning för året uppgick till hela 58,1 procent.


MARKNAD
Tillväxten och aktiviteten på våra marknader är fortsatt stark. Befolkningstillväxten är positiv i alla våra städer och transaktions­marknaden visar på god omsättning till allt lägre avkastningskrav, speciellt för bostäder och kontor. Antalet hotellnätter ökar, efter­frågan på kontor är hög och hyresnivåerna stiger. Etableringen av Northvolt i Skellefteå har redan i stor utsträckning påverkat aktivi­teten i staden trots att den första fabriken ska vara i drift först 2021.


AKTIVT UTHYRNINGSARBETE
Nyuthyrningen har varit god under året med många nytecknade avtal. Nettouthyrningen har utvecklats positivt alla kvartal och upp­gick till 42 mkr för året vilket visar på en stark underliggande trend. Glädjande är att aktiviteten är hög i alla våra städer. En stad som visar en positiv utveckling är Borlänge.
Vi har dels tecknat ett långt grönt hyresavtal med vår enskilt största hyresgäst, Trafikverket, om fortsatt uthyrning, dels tecknat avtal med Högskolan Dalarna om att flytta högskolan till Borlänge centrum. Båda dessa affärer kommer att bidra med tillväxt och ökad attraktivitet i Borlänge. 

ÖVERTRÄFFA FÖRVÄNTNINGAR
Grunden till en långsiktigt lönsam affär är att vi lyckas infria, och gärna överträffa, hyresgästernas förväntningar. Vi har under året fokuserat på att förbättra och förenkla för våra hyresgäster genom ökad närvaro, tydligare kontaktvägar och snabbare åter­koppling. Det är därför både viktigt och till­fredställande att omdömet om oss från våra kunder, mätt som Nöjd­Kund­Index, stiger.


ÖKAD INVESTERINGSTAKT
Vi ser flertalet nyproduktionsprojekt som startas, både i vår egen regi och från andra fastighetsaktörer. Vi har nu cirka 100 000 kvm BTA under produktion eller i upp­handlingsskede. Bostäderna i kvarteret Söderbo i Östersund färdigställs under
fjärde kvartalet 2020 och är det första nyproduktionsprojektet i raden som kom­mer bidra till vår fortsatta tillväxt. Vi har fortsatt förvärva centralt belägna fastigheter och avyttrat fastigheter utanför stadskärnan. Nettoförvärven för året upp­
gick till 480 mkr. Det finns intressanta objekt till salu på marknaden och vi avser att stärka vårt bestånd ytterligare 2020.


HÖGT FÖRTROENDE, LÅG RÄNTA
Vi upplever ett stort förtroende från banker och kapitalmarknad vilket bevisas i attraktiva finansieringsvillkor. Snitträntan vid utgången av året är 1,2 procent. Efter periodens utgång har avtal tecknats för kommande förfall om cirka 5 100 mkr. Det innebär att kapitalbind­ningstiden förlängs till cirka 3,3 år. Omför­handlingarna har trots de längre löptiderna inneburit mer fördelaktiga villkor.

HÅLLBARHET
Som stor fastighetsägare och marknads­ledande aktör i våra städer har vi ett stort ansvar för att bidra till en hållbar utveckling. Klimatförändringarna är en stor utmaning som kommer påverka oss både fysiskt och ekonomiskt. Vi behöver framtidssäkra våra tillgångar mot extremväder och temperatur­förändringar samtidigt som vi minskar vår negativa påverkan. Vi antar målet om netto­ noll utsläpp av växthusgaser senast 2045 med ambitionen att nå det tidigare. 

HÖGRE TILLVÄXT FRAMÖVER
Jag sammanfattar 2019 som ett starkt och sta­bilt år. Vi har tagit steget att på riktigt bli ett mer komplett fastighetsbolag med vår nyproduktion. Vi levererar effektiv och kund­nära förvaltning, värdeskapande transaktioner samt nybyggnationer, där alla är viktiga delar i vår stadsutveckling och vår möjlighet att fortsätta skapa tillväxt. Vi ser stor potential i vår projektportfölj och höjer därför vårt mål till att årligen, över en treårsperiod, leverera en genomsnittlig tillväxt i förvaltningsresul­tatet om minst 10 procent per aktie. Jag är övertygad om att vår unika position, vår kunskap om och vårt engagemang för våra städer kommer synas i en starkare till­växt. Diös är ett bolag väl rustat för framti­den och med möjlighet att skapa Sveriges mest inspirerande städer – ett bolag som fortsätter leverera värde till aktieägarna.

Om Diös

Vi är det marknadsledande fastighetsbolaget i våra städer

Vår strategi är stadsutveckling. Genom goda relationer, lokal närvaro och ansvarsfullt agerande utvecklar vi våra fastigheter. Då kan vi skapa Sveriges mest attraktiva platser och bygga långsiktiga värden för våra hyresgäster, våra ägare och för oss själva.

Om Diös

Vi är det marknadsledande fastighetsbolaget i våra städer

Vår strategi är stadsutveckling. Genom goda relationer, lokal närvaro och ansvarsfullt agerande utvecklar vi våra fastigheter. Då kan vi skapa Sveriges mest attraktiva platser och bygga långsiktiga värden för våra hyresgäster, våra ägare och för oss själva.

23 mdr

fastighetsvärde

333

fastigheter

1 483 tkvm

uthyrningsbar area

98%

förnyelsebar energi

153

medarbetare

Värdeskapande

Vår väg till värdeskapande

Genom våra tillgångar; medarbetarna, kapitalet, fastighetsbeståndet och våra relationer skapar via genom vår affärsmodell värde för våra intressenter.

Värdeskapande

Vår väg till värdeskapande

Genom våra tillgångar; medarbetarna, kapitalet, fastighetsbeståndet och våra relationer skapar via genom vår affärsmodell värde för våra intressenter.

 

Engagerade medarbetare 
Vår framgång ligger i händerna på våra 153 medarbetare. Vi skapar stimulerande och kvalificerade arbetstillfällen under hälsosamma och säkra förhållanden. Frisknärvaron uppgick till 96,9 procent. 2019 betalade vi 128 mkr i löner och ersättningar.

Nöjda hyresgäster
Med fokus på relationer har vi skapat en ännu bättre hyresgästdialog, vilket visar sig i ett förbättrad NKI. Under 2019 har vi investerat 787 mkr i utveckling av moderna och energieffektiva lokaler för våra hyresgäster. Vi förser 3 000 hyresgäster med ändamålsenliga lokaler i rätt lägen och vi erbjuder boende till 1 750 bostadshyresgäster.

Samhället
Genom att bedriva en ansvarsfull affärsverksamhet bidrar vi till det skattesystem som idag finansierar statlig välfärd. Vi betalade inkomstskatt om 79 mkr, fastighetsskatt om 101 mkr och mervärdesskatt om 43 mkr. Vi bidrar till den lokala ekonomin genom att vara en stor arbetsgivare, vilket ger både direkt och indirekt syssel­sättning. Energiförbrukningen minskade med 3 procent under året och 17 procent av fastighetsbeståndets yta är idag miljöcertifierad. Vi sponsrar idrotts- och kulturverksamheter samt erbjuder praktikplatser och möjligheter för examensarbeten.

Leverantörer
Totalt samarbetar vi med cirka 2 000 leverantörer. Vi ser löpande över kvaliteten på det arbete och de produkter som levereras utifrån affärsetik, arbetsvillkor och arbetsmiljö. Årets inköp uppgick till 506 mkr.

Långivare
Tillgång till kapital är en förutsättning för att bedriva expansiv fastig­hetsverksamhet. Vår finansiella styrka och riskhantering säkerställer vår kreditvärdighet. 2019 betalade vi 147 mkr i ränte­ och kapitalkostnader till våra långivare.

Aktieägare
Vi skapar värde för våra aktieägare genom fortsatt tillväxt och utdelning. Förvaltningsresultat per aktie ökade med 7 procent till 7,07 kr per aktie vilket överträffar målet om minst 5 procent. Utdelningspolicyn står fast att till aktieägarna dela ut cirka 50 procent av årets resultat. Föreslagen utdelning om 3,30 kr per aktie tillsammans med årets aktiekursuppgång ger en totalavkastning för året om 58,1 procent. Totalt delar vi ut 444 mkr.

Mål och utfall

Mål för tillväxt

10% tillväxt förvaltningsresultatet per aktie

Vårt nya tillväxtmål är att förvaltningsresultatet per aktie ska växa med i snitt 10 procent per år, över en treårsperiod. Med ett mål om tillväxt får vi våra städer att växa, vi säkerställer en god avkastning till våra ägare samt säkerställer en långsiktigt hållbar affärsmodell.

Mål och utfall

Mål för tillväxt

10% tillväxt förvaltningsresultatet per aktie

Vårt nya tillväxtmål är att förvaltningsresultatet per aktie ska växa med i snitt 10 procent per år, över en treårsperiod. Med ett mål om tillväxt får vi våra städer att växa, vi säkerställer en god avkastning till våra ägare samt säkerställer en långsiktigt hållbar affärsmodell.

Hållbarhet

Ansvarsfullt företagande

Vi vill skapa en företagskultur med sunda värderingar och engagerade medarbetare. Genom att ta ansvar för hur vår affär påver­kar omvärlden vill vi skapa stolthet och engagemang bland medarbetarna. Med en tydlig uppförandekod, som baseras på FN Global Compacts tio principer om mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, miljö och antikorruption, sätter vi ramarna för det.

Hållbarhet

Ansvarsfullt företagande

Vi vill skapa en företagskultur med sunda värderingar och engagerade medarbetare. Genom att ta ansvar för hur vår affär påver­kar omvärlden vill vi skapa stolthet och engagemang bland medarbetarna. Med en tydlig uppförandekod, som baseras på FN Global Compacts tio principer om mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, miljö och antikorruption, sätter vi ramarna för det.

TRYGGA STÄDER
Genom att vara med och bidra till att staden har ett intressant och varierat utbud som pas­sar många kan vi också bidra till ökad trygg­het. Vi tror att ett av våra viktigaste bidrag till en tryggare stad är just att vi kan påverka utbudet och ha en långsiktig plan för utveck­ling av stråk och mötesplatser.

NETTO-NOLL
Idag står svenska byggnader för cirka 30 pro­cent av energianvändningen och 20 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Med av­stamp i de globala målen sätter vi fokus på att nå det nationella målet om netto­noll­ utsläpp av växthusgaser till senast 2045. Arbetet för att ta oss dit är påbörjat men behöver utvecklas. Tiden är en avgörande faktor i klimatfrågan och vi måste agera nu.

VÅR VÄLFÄRD
En del av en ansvarsfull affärsverksamhet handlar om att bidra till det skattesystem som idag finansierar statlig välfärd. Att följa gällande skatteregler och betala rätt skatt är självklart på samma sätt som vi har ett affärs­mässigt ansvar att driva vår verksamhet uti­från aktieägarnas intresse.

ÖPPNA OCH TROVÄRDIGA
Genom att rapportera vår hållbarhetsdata en­ligt GRI Standards, alternativ Core, förenklar vi jämförelsen med andra bolag och ökar transparensen. I bilaga presenterar vi nyckeltal enligt EPRA:s sBPR. Vi rapporterar också år­ligen hållbarhetsdata till GRESB.

 

För att visa på näringslivets roll i arbetet för att nå de globala målen väljer vi att beskriva några exempel på vad vi gör som går i linje med de globala målen.

7.2 ÖKA ANDELEN FÖRNYBAR ENERGI I VÄRLDEN

Vi investerar i solcellsanläggningar på taken till våra fastigheter och har nu totalt 540 kWp installerat.

7.3 FÖRDUBBLA ÖKNINGEN AV ENERGIEFFEKTIVITET

Vi utökade under 2017 vår energiexpertis genom att dubbla antalet energioptimerare ute i verksamheten. Samtidigt har vi föränd­rat vårt arbetssätt kopplat till den dagliga driftoptimeringen och har på så sätt lyckats nå vårt energimål både 2018 och 2019.

7.A TILLGÄNGLIGGÖR FORSKNING OCH TEKNIK SAMT INVESTERA I REN ENERGI

Under 2019 valde vi att gå med i en gemen­sam satsning i Jämtlands län där ett antal aktörer gick ihop och köpte en stor mängd biobränsle till flyget, som sedan tankades i flygplanen på Åre/Östersund flygplats. Detta för att visa marknaden att vi är beredda att betala för att göra flyget till ett hållbart alter­nativ. Bränslet som tankades för Diös räk­ning beräknas spara 27,7 ton CO2­utsläpp.

11.3 INKLUDERANDE OCH HÅLLBAR URBANISERING

I utvecklingen av kvarteret Gustav III:s torg i Östersund har vi tillsammans med kommunen och
projektet Grön Trafik öppnat en informa­tionslokal dit medborgarna kan vända sig för att vara delaktiga i dialogen kring utveck­lingen av både torget och kollektivtrafiken.

Genom bostadsprojektet Söderbo, där vi bygger 85 lägenheter, erbjuder vi fler bostäder nära centrum. Huset är Svanenmärkt och läget erbjuder de boende närhet till både livs­medelsaffär, service, resecentrum och cykel­vägar.

13.1 STÄRK MOTSTÅNDSKRAFTEN MOT OCH ANPASSNINGSFÖRMÅGAN TILL  KLIMATRELATERADE KATASTROFER

Idag vet vi att klimatföränd­ringarna redan är här, och vi är medvetna om att vi påverkas både fysiskt och ekono­miskt. Vår utmaning i dagsläget är att titta på de scenarion som är troliga, utvärdera risker och sätta upp handlingsplaner eller arbetssätt utifrån det. Ett första steg är att
förstå utmaningarna och nästa steg kommer att vara att agera och hitta möjligheterna.

Aktieutveckling

Aktiens utveckling 2019

Årets totalavkastning på aktien uppgick till 58,1 procent. Börsvärdet uppgick till 11 541 mkr. Styrelsen föreslår en utdelning om 3,30 kr per aktie.

Aktieutveckling

Aktiens utveckling 2019

Årets totalavkastning på aktien uppgick till 58,1 procent. Börsvärdet uppgick till 11 541 mkr. Styrelsen föreslår en utdelning om 3,30 kr per aktie.

Tre skäl att investera i Diös

Unik position
Som den marknadsledande privata fastighetsägaren i våra städer har vi stor påverkanskraft. Genom nära relationer med beslutsfattare och andra aktörer driver vi tillväxt. En tillväxt som visar sig i högre hyror, stigande marknadsvärden och lägre vakanser.

Starka stabila kassaflöden
Sedan 2013 har kassaflödet per aktie ökat med 80 procent. Ett väldiversifierat bestånd och en bra mix av hyresgäster ger stabila intäktsströmmar. 26 procent av intäkterna kommer från offentlig
verksamhet.

Spännande projektportfölj
Genom att utveckla nya och befintliga lokaler skapar vi högre fastighetsvärden och stigande kassaflöde men framförallt ökade flöden av människor i staden. Det skapar attraktiva platser
som positivt påverkar kringliggande verksamheter. Vi har 100 000 kvm under produktion och ytterligare 100 000 kvm i tidiga skeden.

Årsredovisning 2019

Ladda ner hela rapporten
Ladda ner