Diös fastigheter AB

Delårsrapport jan-jun 2020

Sammanfattning

Perioden i korthet

Intäkterna ökade med 1 procent och uppgick till 928 mkr (922)
Förvaltningsresultatet minskade med 2 procent och uppgick till 458 mkr (469)
Orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till -143 mkr (131) och på derivat till 0 mkr (1)
Resultat efter skatt uppgick till 246 mkr (493)
Resultat per aktie uppgick till 1,83 kr (3,63)

Viktiga händelser

Viktiga händelser under kvartalet

Överskottsgraden stärks till 65 procent medan förvaltningsresultatet minskar med 2 procent, vilket främst är drivet av tillfälliga hyresrabatter. Rabatterna uppgår till -24 mkr netto och är kopplade till det statliga hyresstödet. Orealiserade värdeförändringar på fastigheter påverkas främst av förändrade inflationsantaganden.

Viktiga händelser

Viktiga händelser under kvartalet

Överskottsgraden stärks till 65 procent medan förvaltningsresultatet minskar med 2 procent, vilket främst är drivet av tillfälliga hyresrabatter. Rabatterna uppgår till -24 mkr netto och är kopplade till det statliga hyresstödet. Orealiserade värdeförändringar på fastigheter påverkas främst av förändrade inflationsantaganden.

Viktiga händelser Q2

  • Covid-19 pandemin har gett oss och våra hyresgäster en ny verklighet att förhålla oss till, där vi i första hand har prioriterat människors hälsa och säkerhet. Hyresrabatter av engångskaraktär kopplat till det statliga hyresstödet har påverkat förvaltningsresultatet med -24 mkr och uthyrningsgraden med -3 procentenheter.
  • Årsstämman beslutar om en utdelning om 1,65 kr per aktie.
  • Tobias Lönnevall väjls vid årsstämman till ordinarie styrelseledamot.
  • Koncernledningen utökas från september med Sofie Stark, nuvarande affärschef Sundsvall, som får rollen fastighetschef och Mats Eriksson, nuvarande projektchef, som får ett utökat ansvar inom affärsutveckling. Detta efter att fastighets- och transaktionschef Lars-Göran Dahl meddelat att han på egen begäran lämnar bolaget i september.

 

Vd-ord

Handlingskraft och proaktivitet

Vi lägger ett, minst sagt, omtumlande kvartal bakom oss. Tack vare vår handlingskraft, proaktivitet och en nära dialog med våra hyresgäster kan jag konstatera att kvartalets utfall är bra utifrån rådande omständigheter. Vi håller farten i vår affär genom vår diversifierade hyresgästbas och vårt centrala bestånd och har varit aktiva med flera nya etableringar.

Vd-ord

Handlingskraft och proaktivitet

Vi lägger ett, minst sagt, omtumlande kvartal bakom oss. Tack vare vår handlingskraft, proaktivitet och en nära dialog med våra hyresgäster kan jag konstatera att kvartalets utfall är bra utifrån rådande omständigheter. Vi håller farten i vår affär genom vår diversifierade hyresgästbas och vårt centrala bestånd och har varit aktiva med flera nya etableringar.

Förvaltningsresultatet uppgår till 458 mkr, en minskning med 2 procent jämfört med samma period föregående år, främst drivet av 
tillfälliga hyresrabatter kopplade till det statliga hyresstödet. Genom hög aktivitet och mod har vi motverkat ett intäktstapp som i annat fall varit större. Överskottsgraden stärks till 65 procent drivet av lägre fastighetskostnader. Effekterna av rabatterade hyror påverkar driftöverskottet med cirka -24 mkr för kvartalet. Konstaterade konkurser är relativt få och motsvarar cirka 7 mkr i årshyra och kommer främst från verksamheter inom sällanköpshandel.

Covid-19 har givit oss en ny verklighet att förhålla oss till, där vi i första hand har prioriterat människors hälsa och säkerhet. Antalet fysiska möten både internt och externt har minskat, antalet personer på våra kontor har begränsats och vi har utökat våra digitala lösningar för att effektivt fortsätta bedriva vår verksamhet. Jag vill påstå att våra hyresgästrelationer förbättrats under perioden trots att de fysiska mötena uteblivit.
 
Våra projekt fortgår enligt plan och skapar förutsättningar för att, bland annat, möta både ökad efterfrågan av moderna kontor och 
bostäder i våra städer. Uthyrningsverksamheten går fortsatt bra med en efterfrågan som, efter en svag april, kommit tillbaka starkt. Den genomsnittligt kontraktstiden har ökat till 3,9 år. Nettouthyrningen, som inkluderar konkurser, uppgår till -2 mkr, vilket jag anser reflekterar en generellt god efterfrågan på vår marknad, och speciellt eftertraktat är centralt belägna kontor med hög kvalitet. 
 
Värdeförändringarna under perioden uppgår till -143 mkr, varav -138 mkr är drivet av lägre inflationsantaganden. Uthyrningar inom främst kontor, där vakanserna fortsätter minska och hyrorna stiger, påverkar värdet positivt medan de långsiktiga marknadshyrorna för viss handel har justerats ner. Förändringarna i avkastningskrav har varit marginella.
 
Våra obligationsförfall i SFF i april respektive maj samt delar av våra certifikatförfall har ersatts av bankfinansiering då tillgången till kapitalmarknaden under kvartalet varit begränsad. Villkoren vi erbjuds är attraktiva vilket visar på stort förtroende från våra banker. Vi har inga ytterligare låneförfall under 2020. Utöver befintliga lån har vi outnyttjade checkkrediter och outnyttjade kreditfaciliteter om 900 mdr.
 
I september kommer Lars-Göran Dahl, fastighets- och transaktionschef, lämna bolaget för nya utmaningar. Vi genomför i samband med detta en omorganisation där Sofie Stark, nuvarande affärschef Sundsvall, blir fastighetschef och Mats Eriksson fortsätter som projektchef men med ett utökat ansvar. Båda tar plats i koncernledningen. Internrekrytering till ledande positioner är ett bevis på de satsningar vi gör på ledarutveckling och medför att vi kan bibehålla vår höga utvecklingstakt, då både Sofie och Mats är väl insatta i bolaget.
 
Förändrade beteenden kommer som en följd av pandemin. Här gäller det att vi fortsätter att vara aktiva och hittar ett relevant innehåll för att skapa flöden av människor i staden. Där är våra etableringar av Pick-Pack-Post bra exempel. Att kontoren kommer ersättas av hemarbete har jag svårt att tro. Men att kontorens utformning kommer ändras till att innehålla mer sociala ytor och att arbetsgivare måste erbjuda möjlighet till att arbeta från andra ställen än kontoret är aktuella trender. En tydlig trend är stigande hyror för kontor med hög kvalité i centrala lägen. Löptiden för kontorsuthyrningar är för närvarande mellan 3–10 år.
 
Osäkerheten är stor både kring pandemins fortsatta påverkan och den makroekonomiska utvecklingen. Vi fortsätter att vara proaktiva i våra dialoger för att skapa bättre förutsättningar för våra hyresgäster under rådande situation. Därtill står vi väl rustade finansiellt, vi har ett väldiversifierat bestånd och framförallt har våra medarbetare bevisat att det, genom aktivt agerande, går att göra skillnad. Med stor ödmjukhet och respekt inför kommande utmaningar är jag övertygad om att vi, genom vår unika position och handlingskraft, fortsätter att skapa aktieägarvärde. 

Fastighetsbestånd

Våra fastigheter

Vi är marknadsledande i våra städer. Vi äger alla typer av fastigheter med beståndet fokuserat till centrala lägen, från Borlänge i söder till Luleå i norr.

Läs mer om vårt fastighetsbestånd här

Hyresvärde per lokalslag
Hyresvärde per lokalslag
Finansiering

Kapitalstruktur

Per den 30 juni 2020 finansierades 36 procent (36) av den totala balansomslutningen på 23 906 mkr via eget kapital, 53 procent (53) genom räntebärande skulder och 11 procent (11) av övriga poster.

Finansiering

Kapitalstruktur

Per den 30 juni 2020 finansierades 36 procent (36) av den totala balansomslutningen på 23 906 mkr via eget kapital, 53 procent (53) genom räntebärande skulder och 11 procent (11) av övriga poster.

EGET KAPITAL

Eget kapital uppgick per den 30 juni till 8 482 mkr (7 928). Under perioden har återköp av egna aktier gjorts uppgående till 29 mkr (-). Soliditeten uppgick till 35,5 procent (35,8) och översteg därmed målet om 35 procent.

RÄNTEBÄRANDE SKULDER

Koncernens räntebärande skulder uppgick till 12 815 mkr (11 782). Av de räntebärande skulderna bestod 11 336 mkr (8 982) av bankfinansiering och 419 mkr (1 240) av säkerställda obligationer samt 1 060 mkr (1 560) av certifikat. Upplupet anskaffningsvärde på certifikaten uppgick till 1 059 mkr (1 559). Belåningsgraden för koncernen uppgick till 54,9 procent (54,5) vid periodens utgång. Den årliga genomsnittsräntan inklusive kostnad för derivatinstrument uppgick till 1,3 procent (1,2), inklusive lånelöften, och räntetäckningsgraden för perioden uppgick till 5,7 ggr (6,7).

FINANSIELLA INSTRUMENT

Av koncernens totala räntebärande skulder har 2 250 mkr (4 000) räntesäkrats via derivatinstrument. Marknadsvärdet för derivatportföljen uppgick per den 30 juni 2020 till 0 mkr (0). De finansiella instrumenten begränsar eventuella ränteförändringars inverkan på vår genomsnittliga upplåningskostnad. Samtliga finansiella instrument värderas till verkligt värde och är klassificerade i nivå 2 enligt IFRS 13, vilket innebär att värderingen är baserad på observerbara marknadsdata (se not 22 i Årsredovisning 2019). Värdeförändringar redovisas över resultaträkningen.

RÄNTE- OCH KAPITALBINDNING

Den genomsnittliga räntebindningstiden inklusive derivat uppgick till 0,3 år (0,9) och genomsnittliga kapitalbindningstiden uppgick till 3,1 år (2,1). Av koncernens utestående lån löper 1 060 mkr (6 814) med fast ränta varav 1 060 mkr (1 560) avser certifikat.

LIKVIDITET

Koncernens likvida medel uppgick vid periodens utgång till 0 mkr (0) och utnyttjad checkräkningskredit uppgick till 94 mkr (125). Beviljad kreditlimit på checkräkningskrediten uppgick till 600 mkr (600).

Aktien

Aktieutveckling

Aktiekursen vid periodens utgång stod i 62,30 kr per aktie (68,7) vil­ket motsvarar ett börsvärde om 8 380 mkr (9 241) samt en avkastning om ­9,3 procent (27,8) för de senaste 12 månaderna. Inkluderas ut­delningen så uppgick aktiens totalavkastning till ­5,2 procent (34,0).

Aktien

Aktieutveckling

Aktiekursen vid periodens utgång stod i 62,30 kr per aktie (68,7) vil­ket motsvarar ett börsvärde om 8 380 mkr (9 241) samt en avkastning om ­9,3 procent (27,8) för de senaste 12 månaderna. Inkluderas ut­delningen så uppgick aktiens totalavkastning till ­5,2 procent (34,0).

Per den 31 maj hade Diös 17 084 aktieägare (13 613). Andelen utlandsägda aktier uppgick till 24,8 procent (24,1) av totala antalet
registrerade aktier, som under perioden var oförändrat och uppgick till 134 512 438 (134 512 438). Enskilt största ägare var AB Persson
Invest med 15,4 procent (15,4) av aktierna. De tio största ägarna stod för 55 procent (53,8) av innehav och röster.

Årsstämman 2020 beslutade att bolaget får återköpa tio procent av samtliga utestående aktier i bolaget. Under perioden har 441 418
aktier återköpts till en snittkurs på 64,6 kr per aktie vilket motsvarar 0,3 procent av totalt antal registrerade aktier. Återköpta aktier kan ej
företrädas på bolagsstämma.

Inga nya flaggningar av ägandeförändringar har ägt rum under perioden. I tabellen till höger framgår de tio enskilt största ägarna i Diös Fastig­heter AB enligt Euroclear Sweden AB.

Diös Fastigheter AB är noterad på Nasdaq Stockholm, lista Mid Cap. Aktiens id är DIOS och ISIN­koden är SE0001634262.

Delårsrapport jan-jun 2020

Ladda ner hela rapporten
Ladda ner