Diös fastigheter AB

Delårsrapport jan-jun 2019

Sammanfattning

Perioden i korthet

Januari - Juni 2019

INTÄKTERNA ökade med 3 procent och uppgick till 922 mkr (896)
FÖRVALTNINGSRESULTATET ökade med 11 procent och uppgick till 469 mkr (421)
OREALISERADE VÄRDEFÖRÄNDRINGAR på fastigheter uppgick till 131 mkr (227) och på derivat till 1 mkr (12)
RESULTAT EFTER SKATT uppgick till 493 mkr (587)
RESULTAT PER AKTIE uppgick till 3,63 kr (4,34)

Viktiga händelser

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

  • Diös tecknar avtal med El av Sol Nordic om en satsning på solcellsanläggningar. Första anläggningen blir i Gävle.
  • Diös beviljas bygglov för 85 nya lägenheter på fastigheten Kräftan 8 i Östersund. Det nya kvarteret kommer att heta Söderbo.
  • Falu kommun, Serviceförvaltningen, tecknar ett femårigt hyresavtal om 12 985 kvm i fastigheten Falan 23.

Vd-ord

HÖGRE KVALITET OCH NYA PROJEKT

Förvaltningsresultatet fortsätter att stärkas och ökar med 11 procent jämfört med samma period föregående år. Överskottsgraden ökar tack vare både högre hyresnivåer och minskade kostnader.

Vd-ord

HÖGRE KVALITET OCH NYA PROJEKT

Förvaltningsresultatet fortsätter att stärkas och ökar med 11 procent jämfört med samma period föregående år. Överskottsgraden ökar tack vare både högre hyresnivåer och minskade kostnader.

Hyresvärdet uppgår för första gången till över 2 mdr på årsbasis vilket visar på stigande hyresnivåer och en högre kvalitet i fastighetsbeståndet. Vi fortsätter att investera för våra hyresgäster och ser stigande hyresnivåer. Efterfrågan är fortsatt väldigt god i centrala lägen. Vakanserna ökar något till följd av några större uppsägningar samt tomställande av yta för nyproduktion.
 
Vi skapar tillväxt. Hållbara städer är framtiden och därför krävs det utveckling. Vi vill och kommer att driva våra städers tillväxt i linje med vår strategi kring stadsutveckling och som marknadsledare har vi goda påverkansmöjligheter. Trenden är att man vill bo i inspirerande städer som har en framtidsanda och växer.

Under kvartalet har vi möjliggjort flertalet spännande uthyrningar som främjar upplevelsen och innehållet i våra städer. Två goda exempel är uthyrningarna till Johan Backéus restaurangkoncept i In:gallerian i Sundsvall och till gastropuben Pitcher’s i centrala Gävle. Det visar på mod att våga testa nya koncept, finansiell styrka och hög aktivitet bland våra medarbetare.

Genom nyproduktion av lokaler och bostäder förtätar och utökarvi städernas centrum. Nu är våra stora hotellprojekt i Sundsvall och Umeå i full gång. Vi har färdigställt bostadsrättsprojektet i Falun och lämnar med varm hand över fastigheten till föreningen. I direkt närhet till tågstationen i Östersund kommer vi att påbörja byggnationen av 85 Svanenmärkta hyresrätter i det nya kvarteret Söderbo. Det blir främst en- och tvårumslägenheter med effektiva ytor och mycket modern standard som vi är övertygade om kommer att möta stor efterfrågan. Fler större projekt med tunga hyresgäster är i slutskedet av hyresförhandlingarna.


Vi har under kvartalet identifierat ytterligare 50 000 kvm byggrätter och de totala investeringsmöjligheterna uppgår till cirka 5 000 mkr för påbörjad nyproduktion samt byggrätter. Det viktigaste är att dessa möjligheter nyttjas snarast varför vi sannolikt inte kommer att utveckla allt själva.

Vi tar idag många beslut som leder till en mer hållbar omgivning och vi vill inspirera andra att göra hållbara val. Till exempel möjliggör vi för våra hyresgäster att ladda eldrivna fordon genom investeringar i laddinfrastruktur, vi förbättrar sopsorteringsmöjligheterna i våra fastigheter och vi fortsätter våra smarta energiinstallationer. Satsningen på solceller i våra fastigheter fortskrider och i Gävle påbörjas nu installationen av vår hittills största anläggning med en toppeffekt om cirka
250 kW.

De långa marknadsräntorna har sjunkit kontinuerligt sedan slutet av 2018 vilket tyder på få eller inga ytterligare räntehöjningar från Riksbanken. Tillgången på kapital för investeringar och transaktioner är för oss fortsatt god.  

Första halvåret har varit bra. Vi är i full gång med flera nyproduktionsprojekt som adderar ytterligare en dimension i vår affär, vi minskar våra kostnader och höjer värdet och kvaliteten i beståndet. Jag ser nu fram emot ett stabilt andra halvår med hög aktivitet och många spännande affärer som kommer att öka vår lönsamhet. Diös har en unik position och en väldiversifierad fastighetsportfölj som fortsätter ge ett starkt och stabilt kassaflöde.

Fastighetsbestånd

Våra fastigheter

Diös ska vara norra Sveriges marknadsledande fastighetsbolag. Vi äger, förvaltar och utvecklar centralt belägna fastigheter i tio tillväxtstäder.

Läs mer om fastighetsbeståndet i våra städer här

Hyresvärde per lokalslag
Hyresvärde per lokalslag
Finansiering

Finansiering

Per den 30 juni 2019 finansierades 36 procent (35) av den totala balansomslutningen på 22 169 mkr via eget kapital, 53 procent (55) genom räntebärande skulder och 11 procent (10) av övrigt kapital.

Finansiering

Finansiering

Per den 30 juni 2019 finansierades 36 procent (35) av den totala balansomslutningen på 22 169 mkr via eget kapital, 53 procent (55) genom räntebärande skulder och 11 procent (10) av övrigt kapital.

EGET KAPITAL
Eget kapital uppgick per 30 juni till 7 928 mkr (7 084). Soliditeten uppgick till 35,8 procent (34,9) och översteg därmed målet om 35 procent.

RÄNTEBÄRANDE SKULDER
Koncernens räntebärande skulder uppgick till 11 782 mkr (11 190). Av de räntebärande skulderna bestod 8 982 mkr (9 150) av bankfinansiering, 1 240 mkr (1 240) av säkerställda obligationer samt 1 560 mkr (800) av certifikat. Upplupet anskaffningsvärde på certifikaten uppgick till 1 559 mkr (800). Belåningsgraden för koncernen uppgick till 53,9 procent (55,8) vid perioden utgång. Den årliga genomsnittsräntan inklusive kostnad för derivatinstrument uppgick till 1,2 procent (1,5), inklusive lånelöften, och räntetäckningsgraden uppgick för perioden till 6,7 ggr (5,6).

FINANSIELLA INSTRUMENT
Av koncernens totala räntebärande skulder har 4 000 mkr (4 600) räntesäkrats via derivatinstrument. Marknadsvärdet för derivatportföljen uppgick per den 30 juni 2019 till 0 mkr (-4). De finansiella instrumenten begränsar eventuella ränteförändringars inverkan på vår genomsnittliga upplåningskostnad. Värdet av derivaten är alltid noll vid förfallotidpunkten. Samtliga finansiella instrument värderas till verkligt värde och är klassificerade i nivå 2 enligt IFRS 13, vilket innebär att värderingen är baserad på observerbara marknadsdata (se not 21 i Årsredovisning 2018). Värdeförändringar redovisas över resultaträkningen.

RÄNTE- OCH KAPITALBINDNING
Den genomsnittliga räntebindningstiden inklusive derivat uppgick till 0,9 år (1,9) och den genomsnittliga kapitalbindningstiden uppgick till 2,1 år (2,0). Av koncernens utestående lån löper 6 814 mkr (8 410) med fast ränta.

LIKVIDITET
Koncernens likvida medel uppgick vid periodens utgång till 0 mkr (0) och utnyttjad checkräkningskredit uppgick till 125 mkr (46). Beviljad kreditlimit på checkräkningskrediten uppgick till 600 mkr (600).

Aktien

Aktieutveckling och ägare

Aktiekursen vid periodens utgång stod i 68,7 kr per aktie (53,8) vilket motsvarar ett börsvärde om 9 241 mkr (7 230) samt en avkastning om 27,8 procent (15,3) för de senaste 12 månaderna. Inkluderas ut­delningen så uppgick aktiens totalavkastning till 34,0 procent (18,3) för perioden.

Aktien

Aktieutveckling och ägare

Aktiekursen vid periodens utgång stod i 68,7 kr per aktie (53,8) vilket motsvarar ett börsvärde om 9 241 mkr (7 230) samt en avkastning om 27,8 procent (15,3) för de senaste 12 månaderna. Inkluderas ut­delningen så uppgick aktiens totalavkastning till 34,0 procent (18,3) för perioden.

Per den 31 maj hade Diös Fastigheter AB 13 613 aktieägare (14 478). Andelen utlandsägda aktier uppgick till 24,1 procent (20,7) av totala antalet aktier, som under perioden var oförändrat och uppgick till 134 512 438 (134 512 438). Enskilt största ägare var AB Persson Invest med 15,4 procent (15,4) av aktierna. De tio största ägarna  stod för 53,8 procent (57,4) av innehav och röster.


Årsstämman 2019 beslutade att bolaget får återköpa tio procent av samtliga utestående aktier i bolaget. Inga återköp har gjorts under perioden.


Inga nya flaggningar av ägandeförändringar har ägt rum under perioden. I tabellen till höger framgår de tio enskilt största ägarna i Diös Fastigheter AB enligt Euroclear Sweden AB.
Diös Fastigheter AB är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs Stockholm, lista Mid Cap. Aktiens id är DIOS och ISIN­koden är SE0001634262.

Delårsrapport jan-jun 2019

Ladda ner hela rapporten
Ladda ner