Svensk kod för bolagsstyrning

Diös tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning som bland annat behandlar former för tillsättning av styrelse och revisorer, styrelsens sammansättning, finansiell rapportering samt informationsgivning beträffande bolagsstyrning och intern kontroll.

Ansvaret för styrning, ledning och kontroll av Diös verksamhet fördelas mellan aktieägarna på bolagsstämman, styrelsen och verkställande direktören. Vissa bolagsstyrningsfrågor regleras i bolagsordningen.

Genom hög kvalitet i styrning och kontroll av verksamheten i Diös garanteras god utveckling av bolagets affärer. Detta gynnar bolagets främsta uppdragsgivare, våra aktieägare, hyresgäster och medarbetare.

Diös avviker från svensk kod för bolagsstyrning i följande punkter:

  • Revisionsutskottet består av hela styrelsen. Styrelsen ska inrätta ett revisionsutskott. I bolag med mindre styrelser kan hela styrelsen fullgöra revisionsutskottets uppgift gemensamt. Diös Fastigheters styrelse består av sex ledamöter och har valt att fortsätta låta hela styrelsen fullgöra revisionsutskottets uppgifter. Granskningsförfarandet av finansiella rapporter samt den interna kontrollen hanteras således av hela styrelsen.
  • Oberoende valberedning: Valberedningen företräds av de fyra största ägarna. Valberedningen ska bestå av minst tre ledamöter som utses av årsstämman. Majoriteten av ledamöterna ska vara i oberoende ställning till bolaget. Diös valberedning består av fyra ledamöter som representerar bolagets fyra största ägare. Årsstämman var av enig åsikt att föreslagen valberedning passade bäst för denna uppgift. En samlad bedömning ska göras i varje enskilt fall för att avgöra om en ledamot är oberoende enligt börsens noteringskrav, vilket inte genomförts.

För att din upplevelse på Diös.se skall bli så bra som möjligt tillämpar vi cookies. Läs mer om Cookies här.

Acceptera och stäng