Hållbarhet - med ansvar för vår omgivning

Genom utveckling och förvaltning av våra fastigheter, kvarter, stadsdelar och i förlängningen våra städer tar vi ansvar för vår omgivning. Stadsutveckling handlar om att se helheten där miljömässiga, sociala och ekonomiska hållbarhetsaspekter är viktiga för att skapa städer för framtiden. Som marknadsledare i alla våra städer har vi möjlighet att driva den utvecklingen.

Med FN:s globala utvecklingsmål som karta i hållbarhetsarbetet gör vi vår hållbarhetsstrategi till en del av vår affärsidé. Att integrera hållbarhetsarbetet i den dagliga verksamheten är avgörande för att vi ska nå vårt tillväxtmål och vara lönsamma med ett långsiktigt värdeskapande.

Vår verksamhet och vårt agerande ska vara i linje med kraven i följande principer och riktlinjer:

- OECD riktlinjer för multinationella företag 
- FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter 
- ILO:s grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter
- Den internationella propositionen för mänskliga rättigheter

LÅNGSIKTIGA MÅL

Vårt långsiktiga mål är att jämfört med 2018 halvera utsläppen till 2030 på vägen till nettonoll-utsläpp till senast 2045. Målet är granskat och godkänt av Science Based Target initative (SBTi) och är i linje med Parisavtalet om att begränsa uppvärmningen till maximalt 1,5°C.

Klimatet är det mest akuta av FN:s utvecklingsmål och det är därför vår högst prioriterade hållbarhetsfråga. Klimatkrisen innebär inte bara förändrade vädermässiga förutsättningar utan kommer att påverka såväl de ekonomiska som de sociala hållbarhetsaspekterna lokalt i våra städer, nationellt och globalt. Läs mer om våra insatser kopplade till de globala målen här.

Vi är aktiva i den omställning som behöver ske för att begränsa klimatförändringarna så mycket som möjligt. Omställningen kommer att vara avgörande för vår framtida affär och det är en naturlig fortsättning i utvecklingen av bolaget, där klimatarbetet är viktigt både i förvaltning, projektutveckling och transaktioner.

Fastighetsverksamhet har generellt ett stort klimatavtryck och därmed har vi också stora möjligheter att påverka genom förändrade beteenden. Livscykelperspektivet tar plats i vår förvaltning och ger ökad resurs- och energieffektivitet, hälsosammare materialval, lägre koldioxidutsläpp och mindre risker.

Att göra städerna mer miljövänliga, klimatsmarta och gröna går hand i hand med att öka tryggheten. Genom att utveckla stråk och mötesplatser påverkar vi flödet av människor vilket ökar trygghetskänslan.

Vår vision att skapa Sveriges mest inspirerande städer är vår ledstjärna. Att göra staden bättre för alla inkluderar alla aspekter av hållbarhet. Diös verksamhet ska bidra till en hållbar utveckling.

FYRA FOKUSOMRÅDEN

Vi har valt att dela upp vår väg mot mer hållbara städer i fyra fokusområden. Varje område har sina väsentliga hållbarhetsfrågor, utmaningar och mål som beskrivs närmare på följande sidor.

MILJÖ OCH KLIMAT

En långsiktig kvalitetsdriven förvaltning effektiviserar resursanvändningen och ger hyresgästerna attraktiva lokaler. Med bra mätning och uppföljning får vi kontroll över våra utsläpp och kan effektivt arbeta med optimering. Läs mer om klimat och miljö  

VÄLMÅENDE STÄDER

Kraven på välmående städer har fått nya dimensioner i spåren av pandemin och nya risker och möjligheter har uppenbarat sig. Som ledande aktör i våra städer har vi stora möjligheter att driva utvecklingen och ta ansvar för nuvarande och kommande generationer. Läs mer om välmående städer 

SCHYSSTA AFFÄRER

Alla våra affärer görs i överensstämmelse med gällande lagar och regler. Hela vår verksamhet och alla affärsrelationer präglas av ärlighet, oberoende, transparens och god affärssed. Att upprätthålla högt förtroende är en förutsättning för att bedriva verksamheten på ett effektivt och värdeskapande sätt. Läs mer om schyssta affärer

ENGAGERADE MEDARBETARE

Ett modigt ledarskap tillsammans med en öppen och utvecklande företagskultur skapar en attraktiv arbetsplats och engagerade medarbetare. Under detta år har flexibilitet och god dialog varit viktiga faktorer för att upprätthålla ett bra arbetsklimat och fortsätta motivera våra medarbetare samt upprätthålla goda relationer med våra hyresgäster. Läs mer om engagerade medarbetare


EPRA GOLD

2017, 2018, 2019 och 2020 har vi tilldelats EPRA:s utmärkelse för högsta betyg på vår hållbarhetsrapportering.

EPRA, European Public Real Estate Assosciation, är en intresseorganisation för börsnoterade fastighetsbolag och investerare i Europa. De arbetar för att förbättra standarden och transparensen inom fastighetsbranschen. För mer information om EPRA -klicka här!


100% Förnyelsebar el

Vi köper enbart ursprungsmärkt el, det är ett aktivt val för miljön. Ursprungsmärkningen är en garanti för att elen kommer från förnybara energikällor; vindkraft, vattenkraft biomassa och solkraft. Diös Fastigheter är en stor aktör och elköpare. Genom att köpa ursprungsmärkt el bidrar vi till att minska efterfrågan på icke-förnyelsebara källor som orsakar utsläpp av växthusgaser. Vi har minskat koldioxidutsläpp fån el och värme med nära 80 procent sedan vi gick över till ursprungsmärkt el. 

Här hittar du intyg som visar att vi köper 100% förnyelsebar el. 


 

GRÖN FINANSIERING

Vårt ansvarsfulla företagande handlar om ett helhetsperspektiv på ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter.

Genom grön finansiering adderar vi ytterligare ett ben till helheten runt vårt ansvarsfulla företagande.Ta del av ramverket här

Vår hållbarhetsrapport är integrerad i vår årsredovisning 

 


POLICYDOKUMENT

Våra policydokument utgör ett styrande ramverk för verksamheten och koncernens anställda. De beslutas av styrelse eller koncernledning och vd har det yttersta ansvaret för efterlevnad. Alla nyanställda tar del av våra policydokument i samband med introduktion.

TA DEL AV VÅRA POLICYS


 

Kristina Grahn-Persson - Chef hållbara affärer

"Att bedriva ett hållbart företagande som genererar långsiktig lönsamhet och tar ansvar för både människa och miljö, är nyckeln till framgång" 

LÄS MER

 

 

Johanna Olofsson - Hållbarhetsschef

"Fokus på hållbarhet är en förutsättning för smart stadsutveckling och inspirerande stadskärnor"  

LÄS MER

För att din upplevelse på Diös.se skall bli så bra som möjligt tillämpar vi cookies. Läs mer om Cookies här.

Acceptera och stäng