Bolagsstyrning

Diös Fastigheter AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Östersund som bedriver verksamhet i främst norra Sverige. Diös aktie är upptagen till handel på Nasdaq OMX Stockholm och styrning, ledning och kontroll av bolaget fördelas mellan aktieägarna på årsstämman, bolagets styrelse och verkställande direktör. Verksamheten regleras bland annat av svensk aktiebolagslag, gällande bolagsordning, Nasdaq OMX Stockholm regelverk för emittenter och svensk kod för bolagsstyrning.

Styrelse
Diös styrelse väljs årligen på ordinarie årsstämma. Uppdraget för samtliga ledamöter
gäller för tiden till dess nästa ordinarie bolagsstämma har hållits.

Koncernledning

Styrelsens arbetsordning
Styrelsens arbetsordning fastställs årligen vid det konstituerande styrelsesammanträdet.
Arbetsordningen revideras därutöver vid behov.

Bolagsordning

Revision och revisorer
Revisorn ska enligt aktiebolagslagen granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och VD:s förvaltning. Revisorn ska efter varje räkenskapsår lämna en revisionsberättelse till bolagsstämman.

Bolagsstyrningsrapporter
Diös aktie är upptagen till handel på Nasdaq OMX Stockholm och styrning, ledning och kontroll av bolaget fördelas mellan aktieägarna på årsstämman, bolagets styrelse och verkställande direktör.

Årsstämma
Årsstämman, som hålls en gång om året, är det högsta beslutande organen i Diös Fastigheter AB. På årsstämman läggs årsredovisningen med revisionsberättelse fram för det senaste räkenskapsåret och det är därefter stämmans uppgift att besluta om fastställandet.

Svensk kod för bolagsstämma

Valberedning

För att din upplevelse på Diös.se skall bli så bra som möjligt tillämpar vi cookies. Läs mer om Cookies här.

Acceptera och stäng