Bolagsstyrning

Diös Fastigheter AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Östersund som bedriver verksamhet i främst norra Sverige. Diös aktie är upptagen till handel på Nasdaq OMX Stockholm och styrning, ledning och kontroll av bolaget fördelas mellan aktieägarna på årsstämman, bolagets styrelse och verkställande direktör. Verksamheten regleras bland annat av svensk aktiebolagslag, gällande bolagsordning, Nasdaq OMX Stockholm regelverk för emittenter och svensk kod för bolagsstyrning.

STYRELSE

Diös styrelse väljs årligen på ordinarie årsstämma. Uppdraget för samtliga ledamöter
gäller för tiden till dess nästa ordinarie bolagsstämma har hållits.
Läs mer om styrelsen på investors.dios.se

KONCERNLEDNING

Koncernledningen består av vd, CFO, fastighetschef, kommunikations- och digitaliseringschef, projektchef, transaktionschef och IR-chef. Läs mer om Diös koncernledning på investors.dios.se 

STYRELSENS ARBETSORDNING

Styrelsens arbetsordning fastställs årligen vid det konstituerande styrelsesammanträdet.
Arbetsordningen revideras därutöver vid behov.
Läs mer om styrelsens arbetsordning på investors.dios.se

BOLAGSORDNING

I enlighet med bolagsordningen är Diös ett publikt aktiebolag, med säte i Östersund, vars verksamhetsföremål är att direkt eller indirekt genom dotterbolag äga och förvalta fast egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.
Läs mer om bolagsordningen på investors.dios.se

REVISION OCH REVISORER

Revisorn ska enligt aktiebolagslagen granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och VD:s förvaltning. Revisorn ska efter varje räkenskapsår lämna en revisionsberättelse till bolagsstämman.
Läs mer om revision och revisorer på investors.dios.se

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORTER

Diös aktie är upptagen till handel på Nasdaq OMX Stockholm och styrning, ledning och kontroll av bolaget fördelas mellan aktieägarna på årsstämman, bolagets styrelse och verkställande direktör.

ÅRSSTÄMMA

Årsstämman, som hålls en gång om året, är det högsta beslutande organen i Diös Fastigheter AB. På årsstämman läggs årsredovisningen med revisionsberättelse fram för det senaste räkenskapsåret och det är därefter stämmans uppgift att besluta om fastställandet.
Läs mer om årstämman på investors.dios.se

SVENSK KOD FÖR BOLAGSSTÄMMA

Diös tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning som bland annat behandlar former för tillsättning av styrelse och revisorer, styrelsens sammansättning, finansiell rapportering samt informationsgivning beträffande bolagsstyrning och intern kontroll.
Läs mer om på investors.dios.se

VALBEREDNING

Valberedningens arbete ska präglas av öppenhet och diskussion för att åstadkomma en välbalanserad styrelse. Valberedningen nominerar sedan ledamöter till Diös styrelse för kommande mandatperiod som sedan föreslås för årsstämman.
Läs mer om valberedningen på investors.dios.se