Insatser kopplade till de globala målen

Med FN:s globala utvecklingsmål som karta i hållbarhetsarbetet gör vi vår hållbarhetsstrategi till en del av vår affärsidé. Att integrera hållbarhetsarbetet i den dagliga verksamheten är avgörande för att vi ska nå vårt tillväxtmål och vara lönsamma med ett långsiktigt värdeskapande.

3 God hälsa och välbefinnande

En långsiktig kvalitetsdriven förvaltning effektiviserar resursanvändningen och ger hyresgästerna attraktiva lokaler. Med bra mätning och uppföljning får vi kontroll över våra utsläpp och kan effektivt arbeta med optimering.

5 Jämställdhet

5.1 Utrota diskriminering av kvinnor och flickor Vi har en jämn könsfördelning bland chefer och i koncernledningen. Genom löpande medarbetarsamtal och tydliga riktlinjer kan vi fånga upp oegentligheter. En anonym visselblåsartjänst finns tillgänglig här.

6 Rent vatten och sanitet för alla

6.4 Effektivisera vattenanvändning och säker vattenförsörjning Vi följer kontinuerligt vattenanvändningen i våra fastigheter och har under åren 2017-2019 genomfört vattenbesparande åtgärder i alla bostadslägenheter. I många kommuner ökar vatten- och avloppsavgifter vilket gör att det tillkommit ytterligare incitament att genomföra besparingsåtgärder för att få en effektiv vattenanvändning och att snabbt upptäcka läckage.

7 Hållbar energi för alla

7.2 Öka andelen förnybar energi i världen Genom att ställa krav på vår elleverantör att all el ska vara ursprungsmärkt från förnyelsebara källor räknar vi med att kunna påverka avvecklingen av fossila bränslen i elproduktionen i våra städer. Vi installerar solcellsanläggningar på taken på våra fastigheter och med pågående projekt inräknat har vi totalt över 2 000 kWp installerat.

8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

8.6 Främja ungas anställning, utbildning och praktik Genom att samarbeta med skolor, universitet och studenter vill vi bidra till att fler unga får in en fot i arbetslivet och kan skapa kontaktnät för framtiden. 2020 utsågs vi till Årets studentfavorit på Östersunds företagargala för vårt arbete med praktikplatser och examensarbeten. För att uppmuntra ungas entreprenörskap är vi sedan flera år partner till Ung Företagsamhets verksamhet i alla våra städer.

11 Hållbara städer och samhällen

11.2 Hållbara transportsystem för alla Vi fortsätter att erbjuda hyresgäster i alla våra städer tillgång till laddplatser för elfordon. Utbyggnad av laddplatser i städerna är en förutsättning för en omställning till elbilar. I vårt nyproduktionsprojekt Söderbo i Östersund erbjuder vi bostadshyresgästerna tillgång till bilpool. Nyttjandet av bilpooler ökar och är en del av förändrade beteenden i samhället.

12 Hållbar konsumption och produktion

12.6 Uppmuntra företag att tillämpa hållbara metoder och hållbarhetsredovisning Vi genomför årligen hållbarhetsredovisning enligt ÅRL och enligt rekommendationerna i GRI Standard alternativ Core. Vi rapporterar också till GRESB och enligt EPRA sBPR. Att mäta och rapportera vårt hållbarhetsarbete blir allt viktigare när kraven på transparens och jämförbarhet ökar. Hållbarhetsrapportering handlar för oss om att visa både styrkor och svagheter, samt vår förmåga att utvecklas.

13 Bekämpa klimatförändringarna

13.1 Stärk motståndskraften mot och anpassningsförmågan till klimatrelaterade katastrofer Vi arbetar dagligen med att optimera vår energianvändning och minska onödig energiåtgång. Vi installerar solceller, och köper el från förnyelsebar produktion för att minska utsläpp av växthusgaser. Vårt nästa steg är att ställa om förvaltningen så att vi klimatanpassar våra fastigheter efter nya lokala förutsättningar.