KAMERABEVAKNING

I vårt bestånd finns ett par fastigheter där kamerabevakning sker i och runt fastigheten. Ett exempel på det är i våra gallerior och lastkajer. Kamerorna monteras där vi har gjort en bedömning att behov finns. Vilka de platserna är framgår av tydlig skyltning på respektive plats. Nedan beskriver vi hur Diös behandlar dina personuppgifter i samband med kamerabevakning och hur vi ser till att behandling av dina personuppgifter utförs på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med kraven i gällande lagstiftning.

Vilka personuppgifter samlas in?
Vi kan komma att samla in och behandla bildmaterial på dig som kommer från vår kamerabevakning som föreligger i vissa av våra fastigheter. Om det förekommer kamerabevakning så finns det en tydlig skyltning om detta i fastigheten. I de fall bildmaterialet innehåller en identifierad eller identifierbar fysisk person utgör detta personuppgifter.

Syftet och rättslig grund för kamerabevakningen 
Den rättsliga grunden för vår kamerabevakning är intresseavvägning, det vill säga att vi har bedömt att kamerabevakningen behövs för att skapa en ökad trygghet i och runt våra fastigheter, för att förebygga/minska skadegörelse och andra störningar och för att kunna säkerställa säkerhet och ordning för bland annat våra hyresgäster, bostadssökanden, samarbetspartner, personal, besökare och förbipasserande i våra fastigheter.

Hur länge sparas inspelat material? 
För att minimera risken för intrång i den personliga integriteten har vi valt att minimera/korta ner lagringstiden för det inspelade materialet i så stor utsträckning som möjligt, se till att enbart fåtal personer hos Diös har tillgång till det inspelade materialet och ha löpande rutiner för hur inspelat material får hanteras och lämnas ut. Behovet av kamerabevakning utvärderas var sjätte månad och om det inte längre finns behov av kameran så tas den ner.

Vi följer Fastighetsägarnas och SABOs vägledning för kamerabevakning.

Hur behandlar vi dina personuppgifter? 
Vi är mycket restriktiva med att lämna ut bildmaterialet men ibland är det nödvändigt. Det innebär att de som kan få tillgång till materialet, utöver en begränsad krets av personal på Diös, är Diös personuppgiftsbiträden, exempelvis systemleverantörer som lagrar inspelat material. Personuppgifter kan även komma att lämnas ut till myndighet i de fall detta krävs enligt lag eller myndighetsbeslut eller till berörda brottsbekämpande myndigheter när detta krävs för till exempel en brottsutredning.

Vi överför som regel inga personuppgifter till land utanför EU/EES och i de fall sådant sker, sker detta enligt särskilt högt ställda krav och avtal. 

Dina rättigheter 
Vi vill alltid vara transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter. Om du vill få insyn i vilka personuppgifter som vi behandlar om dig har du rätt att under vissa omständigheter få information och en kopia på vilka personuppgifter vi har om dig och hur vi behandlar uppgifterna. Din begäran behöver bland annat innehålla uppgift som gör att vi kan identifiera dig på vårt inspelade material. Vi behöver detta för att kunna säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.
- Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade och kompletterade.
- Du har även i vissa fall rätt att få dina personuppgifter raderade, till exempel om de inte längre är nödvändiga för det ändamål för vilket de samlades in. Du kan begära radering och begränsning av dina personuppgifter i den utsträckning som överensstämmer med gällande lagstiftning.
- Du har rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter i de fall vi behandlar personuppgifterna efter en intresseavvägning.
- Du har även rätt att få personuppgifterna överförda till en annan personuppgiftsansvarig när det är tekniskt möjligt så kallad dataportabilitet.

Personuppgiftsansvarig 
Diös Fastigheter AB, org.nr. 556501-1771, tillsammans med koncernföretag är personuppgiftsansvariga för kamerabevakningen och ansvarar för att sådan behandling sker på ett lagligt sätt. Det innebär bland annat att Diös skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du alltid har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter vi har sparade om dig. På vår hemsida www.dios.se finns uppgift om våra koncernföretag.

Kontakta oss 
Har du några frågor är du välkommen att höra av dig till oss:
Telefon: 0770-33 22 00
E-mail: gdpr@dios.se

Skulle du anse att vår behandling av dina personuppgifter sker i strid med tillämplig dataskyddslagstiftning har du även rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Mer information om Diös behandling av personuppgifter och om dina rättigheter hittar du här på vår hemsida.