TCFD

Vi arbetar rapporterar och arbetar med klimatrelaterad risker och möjligheter enligt TCFD:s (Task Force for Climate-related Financial Disclosures) rekommendationer.

Styrning

Styrelsen har det övergripande ansvaret för bolagets riskhantering. Styrelsens arbete beskrivs i bolagsstyrningsrapporten på sidorna 62–68. Regelbunden uppföljning sker inför fastställande av verksamhetsmål för att säkerställa att arbetet med klimatrelaterade frågor fortgår enligt uppsatta klimatmål och handlingsplaner. Under 2021 har styrelsen tillsammans med koncernledning haft fördjupade diskussioner kring klimatrelaterade frågor.

VD och koncernledning ansvarar för att styrelsens direktiv verkställs i det operativa arbetet samt att rutiner och processer finns på plats och följs. VD och chefen för hållbara affärer ansvarar för att hålla styrelsen informerad om utvecklingen. Hållbarhetschefen har det operativa ansvaret att driva klimatfrågor, föreslå klimatmål, följa upp och rapportera utfallet till koncernledning.

Strategi

Diös fastighetsbestånd är till största delen befintliga fastigheter byggda under olika årtionden som vi förvaltar och utvecklar för att de ska stå länge. Klimatförändringarna innebär att vi måste utveckla våra fastigheter genom förvaltning och projektutveckling efter de nya förutsättningar som ett förändrat klimat sätter i form av mer extremväder, översvämningar och ökad risk för fukt- och mögelskador. Utöver det måste vi anpassa verksamheten efter de förändringar som sker på marknaden och i samhället, större förväntningar på vårt erbjudande från våra intressenter, förändrade regler och lagar, höjda priser på energi och material etc.

Redan idag har vi tydliga förväntningar på oss både från investerare och från våra större hyresgäster. Ett attraktivt erbjudandeinnehåller parametrar som minskar klimatpåverkan, tar hänsyn till ett förändrat klimat och är värdeskapande för hyresgästerna och i förlängningen våra städer.

Omställningsrisker relaterade till förflyttningen till en koldioxidsnål ekonomi handlar dels om att leva upp till marknadens förväntningar, dels om mer komplexa krav vid fastighetsförvaltning och utveckling. För att minska utsläppen i värdekedjan krävs investeringar, fler regelverk och ökade krav på uppföljning och transparent rapportering kommer att kräva mer resurser.

Klimatförändringarna innebär risk för skador på egendom orsakad av förändrade väderförhållanden som fysiskt påverkar fastigheterna. Detta kan komma att öka behov av investeringar för utsatta fastigheter eller områden. Med risken för klimatförändringar och förståelse för dessa ökar risken för nya regler eller lagar som kan komma att påverka bolaget via oförutsedda kostnader, via skatter eller via krav på investering för att uppnå förhöjda krav.

En möjlighet i den omställning som behöver ske är att genom att vara tidigt ute och skapa ett attraktivt erbjudande kan vi skaffa oss konkurrensfördelar. I ett sådant arbete där vi skapar en tydlighet kring våra värderingar kan vi också engagera medarbetare och bygga varumärke framåt.

Vi är ett förändringsbenäget bolag och är bra på att anpassa oss efter nya förutsättningar samtidigt som vi har nära från beslut till agerande.

Vi ser idag en stor möjlighet att förflytta våra fastigheter så att de genom vår förvaltning och utveckling blir mer “gröna”. Det vill säga att de blir effektivare energimässigt, att de blir en mer värdeskapande för både människor och miljö och att vi utvecklar vårt arbete för att de ska bli mer motståndskraftiga mot klimatförändringar. Vi är övertygade om att detta går hand i hand med att skapa ett ännu mer attraktivt erbjudande till våra hyresgäster.

Genom vår marknadsledande roll har vi en stor möjlighet att jobba med resurseffektivisering, genom nya affärsmodeller med mer samnyttjande av tex ytor och fler återbruksinitiativ. Genom vårt stora nätverk har vi också en möjlighet att, i de fall vi hittar bra lösningar eller bra modeller, lätt få en bred spridning både internt och externt tillsammans med våra lokala team och våra nära relationer med hyresgäster och kommuner eller andra samarbetspartners.

Under 2022 kommer vi att genomföra ett övergripande riskarbete med utgångspunkt i en scenarioanalys. Vi kommer också att genomföra ortsspecifika riskanalyser för att identifiera speciellt utsatta fastigheter, identifiera riskerna och skapa åtgärdsplaner.

Riskhantering

Identifiering av hållbarhetsrisker är en förlängning av vårt ordinarie riskarbete där vi bedömer sannolikhet och påverkan av ett brett spektrum av risker. Klimatriskerna kräver just nu en särskild analys för att vi ska kunna ta fram en väl genomtänkt riskhanteringsstrategi. Klimatanpassning och Scope 3 är de två största utmaningarna som vi diskuterar generellt i branschen. Vi har påbörjat ett bredare riskanalysarbete som under 2022 kommer att innebära konkreta scenarioanalyser och åtgärdsförslag för alla våra städer. Detta kommer att involvera förvaltningsorganisationen för att skapa förståelse och förankring för att skapa bäst förutsättning för implementering av nya arbetssätt och rutiner.

Mål och mätetal

Diös långsiktiga klimatmål är att halvera våra koldioxidutsläpp till senast 2030 på vägen mot netto-noll senast 2045. Vi har även underliggande mål om att nå 55 procent gröna tillgångar till 2026 samt att årligen sänka energianvändningen i jämförbart bestånd med 3 procent. Mål och måluppföljning beskrivs i avsnitt Miljö och klimat på sidorna 44 och 114. Utsläpp fördelat på Scope 1, 2 och 3 finns presenterat på sidan 115. Under 2020 genomförde vi en klimatkartläggning för alla utsläpp inom bolaget, under 2021 har denna kartläggning granskats och förbättrats. Klimatkartläggningen visar att vi har god kontroll över Scope 1 och 2 samt har gjort stora utsläppsminskningar eller är på väg att göra stora minskningar framåt. Inom scope 3, som är utsläpp i värdekedjan främst från byggprojekt har vi fortfarande stora utmaningar både vad gäller datainsamling och mätning av utsläpp och att minska utsläppen.

För att din upplevelse på Diös.se skall bli så bra som möjligt tillämpar vi cookies. Läs mer om Cookies här.

Acceptera och stäng