Schyssta affärer

Alla våra affärer görs i överensstämmelse med gällande lagar och regler. Hela vår verksamhet och alla affärsrelationer präglas av ärlighet, oberoende, transparens och god affärssed. Att upprätthålla högt förtroende är en förutsättning för att bedriva verksamheten på ett effektivt och värdeskapande sätt.


Väsentliga hållbarhetsfrågor

• Etik och moral
• Antikorruption
• Mänskliga rättigheter

Risker och möjligheter

• Lag och regelefterlevnad
• Säkerhet och personlig integritet
• Långsiktigt förtroende och anseende

Mål

• 50% gröna tillgångar till 2030
• Nolltolerans mot korruption
• Korrekt och transparent i informationsgivning


Uppförandekod – styrande dokument

Alla affärer ska präglas av hög affärsmoral och ansvarstagande. Vår uppförandekod sätter minikraven för hur verksamheten ska bedrivas lagenligt och etiskt, samt ta ansvar för miljö, människor och samhälle. Koden är utvecklad utifrån FN Global Compacts principer om mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och antikorruption. Den introduceras vid nyanställning och följs upp vid de årliga medarbetarsamtalen. Koden kompletteras med mer detaljerade policydokument och beskrivningar för olika delområden.

Skattebetalning

Att bedriva en ansvarsfull affärsverksamhet handlar om att bidra till det skattesystem som idag finansierar vårt välfärdssystem. Att följa gällande skatteregler och betala rätt skatt är självklart på samma sätt som vi har ett affärsmässigt ansvar att driva vår verksamhet utifrån aktieägarnas intresse. Där skattereglerna inte ger tydlig vägledning strävar vi efter försiktighet och transparens. Utöver redovisad inkomstskatt betalar vi fastighetsskatt, ej avdragsgill mervärdesskatt, sociala avgifter, energiskatt, stämpelskatt och löneskatt.

Personuppgifter

Behandling av personuppgifter och skydd av personlig integritet omfattas av vår dataskyddspolicy. Dataskyddspolicyn utgår från allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) som trädde i kraft inom EU 2018.

Leverantörer och inköp

Vi strävar alltid efter att göra våra hyresgäster nöjda varför det är av yttersta vikt att våra leverantörer och samarbetspartners lever upp till den standard som förväntas av oss och kunden. Vi har idag cirka 2 000 leverantörer, varav byggtjänster står för de största inköpen. Vi jobbar aktivt med att stärka vår inköpsprocess, och minska antalet avtal för att förenkla kvalitetssäkringen och minska riskerna. Vår uppförandekod för leverantörer bifogas alla leverantörsavtal för att tydliggöra våra förväntningar.

Transparens

Kraven på transparens ökar varför det är viktigt att vi förenklar jämförelsen mellan olika bolag, både nationellt och internationellt. Därför har vi valt att rapportera enligt vedertagna system och standarder. Vi rapporterar årligen våra hållbarhetsaspekter enligt den internationellt oberoende organisationen GRI och följer GRI Standards, alternativ Core. Vi uppnår för redovisningen 2017- 2019 EPRA:s, European Public Real Estate, högsta nivå för hållbarhetsredovisning EPRA Gold, vilket visar på hög standard och transparens. Vi har även rapporterat till GRESB, där vi i år uppnår Green Star.

Visselblåsartjänst

Diös uppmanar alla anställda att rapportera avvikelser från gällande uppförandekod och andra policydokument till närmsta chef eller HR-avdelningen. Om detta inte anses möjligt finns en extern visselblåsartjänst där rapportering kan ske anonymt. Visselblåsartjänsten finns tillgängligt på Diös hemsida och kan även användas av externa intressenter för att anmäla misstänkta överträdelser.

Strategiska aspekter

Som långsiktig aktör med helhetsperspektiv på våra städers tillväxt och utveckling är förtroende och anseende väldigt väsentligt. Med många intressenter, lokala, nationella och internationella, måste vår affär möta upp mot de krav och den efterfrågan som finns. Våra strategiska samarbeten är nödvändiga för att skapa bästa värde och en viktig del för fortsatt framgång.

För att din upplevelse på Diös.se skall bli så bra som möjligt tillämpar vi cookies. Läs mer om Cookies här.

Acceptera och stäng