Årsstämma i Diös Fastigheter AB (publ)

Diös Fastigheter AB (publ) (”Diös”) har idag den 18 april 2023 hållit årsstämma på C:nen, Prästgatan 39 i Östersund. Årsstämman fattade följande beslut:

 • att fastställa utdelningen för år 2022 till 2,00 kr per aktie, uppdelad på fyra utdelningstillfällen med 0,50 kr per aktie vid respektive tillfälle, i enlighet med styrelsens förslag. Avstämningsdagar för erhållande av utdelning beslutades vara den 20 april 2023, den 20 juli 2023, den 20 oktober 2023 och den 22 januari 2024. Utdelningen är beräknad att sändas ut av Euroclear Sweden AB den 25 april 2023, den 25 juli 2023, den 25 oktober 2023 och den 25 januari 2024,
 • att omvälja styrelseledamöterna Bob Persson, Ragnhild Backman, Peter Strand, Tobias Lönnevall och Erika Olsén,
 • att nyvälja Per-Gunnar Persson som ordinarie styrelseledamot,
 • att omvälja Bob Persson till styrelsens ordförande,
 • att styrelsearvodet ska utgå med totalt 1 400 000 kronor,
 • att välja revisionsbolaget Deloitte AB, med auktoriserade revisorn Richard Peters som huvudansvarig revisor, till revisorer för tiden intill årsstämman 2024,
 • att revisionsarvode under mandatperioden ska utgå enligt godkänd räkning,
 • att styrelsens förslag gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare ska gälla,
 • att godkänna styrelsens förslag till ersättningsrapport,
 • att oförändrade principer skall gälla för utseende av valberedningen inför årsstämman 2024,
 • att lämna styrelsen ett bemyndigande, längst intill nästa årsstämma, att förvärva och överlåta egna aktier, samt
 • att lämna styrelsen ett bemyndigande, längst intill nästa årsstämma, att besluta om nyemission av aktier enligt styrelsens förslag.
   

Protokoll från årsstämman med fullständiga beslut kommer att göras tillgängligt på Diös hemsida under följande länk: www.dios.se

Vd-anförandet har spelats in och kommer göras tillgänglig på www.dios.se

För ytterligare information:

Knut Rost, vd, Diös
E-post: knut.rost@dios.se
Telefon: 010-470 95 01

Rolf Larsson, CFO, Diös
E-post: rolf.larsson@dios.se
Telefon: 010-470 95 03

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett fastighetsvärde om 31 mdkr, ett bestånd om 363 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 623 tkvm, är visionen att skapa Sveriges mest inspirerande städer. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund  |  Tel: +46 770-33 22 00, info@dios.se, www.dios.se  |  Org.nr: 556501-1771

För att din upplevelse på Diös.se skall bli så bra som möjligt tillämpar vi cookies. Läs mer om Cookies här.

Acceptera och stäng