Diös Fastigheter publicerar årsredovisning för 2022

Diös Fastigheters årsredovisning för 2022 har offentliggjorts och finns nu tillgänglig på bolagets hemsida, www.dios.se (https://investors.dios.se/Sweden/rapporter-och-presentationer/arsredovisningar/default.aspx).


  Året präglades av ett tydligt affärsfokus där vår handlingskraft och starka marknad ligger till grund för vår bästa nettouthyrning någonsin på 77 mkr. Vi levererar ett förvaltningsresultat på 1 081 mkr, en ökning med 5 procent, och ett driftnetto som växer med 14 procent. Våra intäkter ökade med 12 procent och förklaras av ett aktivt uthyrningsarbete, låg om- och avflyttning, färdigställda projekt och strategiska förvärv. Vi befinner oss i en omvärld med nya finansiella förutsättningar, där vårt affärsfokus, vår starka marknad och vårt stabila kassaflöde är avgörande för att fortsätta skapa långsiktiga värden. Tillsammans gör vi 2023 till ännu ett händelserikt och framgångsrikt år, säger Knut Rost, vd, Diös.

Den tryckta versionen kommer finnas tillgänglig i början av april och distribueras till de aktieägare som har anmält intresse. Årsredovisningen kan beställas via www.dios.se.

Den engelska versionen publiceras på bolagets hemsida den 30 mars 2023.

Diös har också publicerat årsredovisningen på svenska i ett enhetligt elektroniskt rapporteringsformat (ESEF).

För ytterligare information kontakta gärna:

Rolf Larsson, CFO, Diös
Telefon:
010-470 95 03
E-post: rolf.larsson@dios.se  

Johan Dernmar, IR-chef, Diös
Telefon: 010-470 95 20
E-post: johan.dernmar@dios.se

Denna information är offentliggjord av Diös Fastigheter AB (publ) enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande kl.11:00 den 20 mars 2023.

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett fastighetsvärde om 31 mdkr, ett bestånd om 363 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 623 tkvm, är visionen att skapa Sveriges mest inspirerande städer. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund | Tel: +46 770-33 22 00, info@dios.se, www.dios.se | Org.nr: 556501-1771