Diös Fastigheters delårsrapport januari – juni 2024

De finansiella förutsättningarna har successivt förbättrats under våren, vilket syns i ökad hyresaktivitet och aktivare transaktionsmarknad. Norra Sverige har en position som landets tillväxtregion och vi upplever ett fortsatt intresse för våra städer. Under andra kvartalet uppgick nettouthyrningen till 11 mkr, EPRA NRV ökar med 2 procent och vi har sänkt vår belåningsgrad till 53,4 procent jämfört med årsskiftet. Fastighetsvärdena är fortsatt stabila. Marknaden ställer om från ett läge med finansiell osäkerhet till att ge förutsättningar för tillväxt och ökad lönsamhet.

Andra kvartalet 2024

 • Intäkterna ökade med 2 procent och uppgick till 634 mkr (620)
 • Driftöverskottet ökade med 3 procent och uppgick till 446 mkr (433).
 • Förvaltningsresultatet ökade med 9 procent och uppgick till 240 mkr (220)
 • Orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 10 mkr (-124) och på derivat till -101 mkr (6)
 • Resultat efter skatt uppgick till 118 mkr (82)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,83 kr (0,58)

 

Perioden jan-juni 2024

 • Intäkterna ökade med 2 procent och uppgick till 1 272 mkr (1 237)
 • Driftöverskottet ökade med 3 procent och uppgick till 853 mkr (822).
 • Förvaltningsresultatet var oförändrat och uppgick till 440 mkr (439)
 • Orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 16 mkr (-124) och på derivat till 125 mkr (-73)
 • Resultat efter skatt uppgick till 376 mkr (-251)
 • Resultat per aktie uppgick till 2,66 kr (-1,87)

– Jag är fast övertygad om att vi kommer att se fortsatt ljusare makroekonomiska perspektiv med stabila och ökade fastighetsvärden under hösten. Den förflyttning vi fastighetsägare gör mot grönare fastigheter, ger både en ökad lönsamhet och bättre förutsättningar för klimatet. Jag ser fram emot en spännande höst där vi skapar värden för oss, våra hyresgäster och våra aktieägare, säger Knut Rost, vd, Diös.

Presentation av rapporten
Idag kl. 08:30 presenterar vd Knut Rost och CFO Rolf Larsson rapporten via en webbsänd telefonkonferens. Presentationen sker på engelska. Mer information kring konferensen finns på: investors.dios.se


Denna information är sådan information som Diös Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 juli 2024 kl. 07:00 CEST.

För ytterligare information kontakta gärna:

Knut Rost, vd, Diös
Telefon: 010-470 95 01
E-post: knut.rost@dios.se

Rolf Larsson, CFO, Diös
Telefon: 010-470 95 03
E-post: rolf.larsson@dios.se

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett fastighetsvärde om 30 mdkr, ett bestånd om 327 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 544 tkvm, är visionen att skapa Sveriges mest inspirerande städer. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund  |  Tel: +46 770-33 22 00, info@dios.se, www.dios.se  |  Org.nr: 556501-1771