Diös offentliggör uppdaterat grundprospekt för MTN-program

Diös upprättade den 4 juni 2021 ett MTN-program med ett rambelopp om 3,5 miljarder kronor för upplåning på obligationsmarknaden. Diös har uppdaterat grundprospektet avseende MTN-programmet, vilket Finansinspektionen idag har godkänt och registrerat. Grundprospektet finns tillgängligt på Diös webbplats, www.dios.se (https://investors.dios.se/Sweden/finansiering/mtn-program/default.aspx), samt på Finansinspektionens webbplats, www.fi.se (https://investors.dios.se/Sweden/finansiering/mtn-program/default.aspx).

Grundprospektet har uppdaterats för att fortsätta kunna ge ut obligationer under MTNprogrammet.  Grundprospektet har en giltighetstid om tolv månader från tidpunkten för godkännandet av Finansinspektionen.

Diös Fastigheter har sedan tidigare i samråd med Svenska Handelsbanken etablerat ett grönt finansieringsramverk. Ramverket ger bolaget möjlighet att finansiera den typ av projekt och tillgångar som omfattas av ramverket genom att emittera gröna obligationer under MTN-programmet.

Svenska Handelsbanken är ledarbank för MTN-programmet och agerar tillsammans med Danske Bank och Swedbank emissionsinstitut. Born Advokater är legal rådgivare till Diös.

För ytterligare information kontakta gärna:

Rolf Larsson, CFO, Diös
Telefon: 010-470 95 03 

E-post: rolf.larsson@dios.se

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett fastighetsvärde om 31 mdkr, ett bestånd om 353 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 576 tkvm, är visionen att skapa Sveriges mest inspirerande städer. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund  |  Tel: +46 770-33 22 00, info@dios.se, www.dios.se  |  Org.nr: 556501-1771