Diös valberedning inför årsstämman 2024

Enligt beslut vid Diös årsstämma 2023 ska valberedningen bestå av styrelsens ordförande samt en företrädare för de fyra största aktieägarna och offentliggöras senast sex månader före stämman. I enlighet med beslutet har följande valberedning bildats:

  • Bob Persson, styrelsens ordförande
  • Björn Rentzhog, representant för AB Persson Invest
  • Markus Wallentin, representant för Backahill Inter AB
  • Johannes Wingborg, representant för Länsförsäkringar Fondförvaltning AB
  • Mikael Hallåker, representant för Pensionskassan SHB Försäkringsförening

Valberedningen representerar cirka 39 procent av rösterna i Diös Fastigheter AB (publ) enligt ägarlistan per den 31 augusti. Valberedningen utser ordförande inom sig.

Diös årsstämma 2024 kommer att hållas i Östersund den 16 april 2024.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det via e-post till valberedning@dios.se eller via brev till Diös Fastigheter AB, Valberedning, Box 188, 831 22 Östersund. Förslagen ska vara valberedningen tillhanda senast 14 januari 2024.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och på Diös hemsida.

För ytterligare information kontakta gärna:

Johan Dernmar, Head of Investor Relations, Diös
Telefon: 010-470 95 20
E-post: johan.dernmar@dios.se

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett fastighetsvärde om 31 mdkr, ett bestånd om 359 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 614 tkvm, är visionen att skapa Sveriges mest inspirerande städer. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund  |  Tel: +46 770-33 22 00, info@dios.se, www.dios.se  |  Org.nr: 556501-1771