Miljö och klimat

Fastighetsverksamhet har generellt ett stort klimatavtryck och därmed har vi också stora möjligheter att påverka genom förändrade beteenden. Livscykelperspektivet tar plats i vår förvaltning och ger ökad resurs- och energieffektivitet, hälsosammare materialval, lägre koldioxidutsläpp och mindre risker.

Fastighetsbranschen står för 21 procent av Sveriges territoriella utsläpp. Genom att sätta ett forskningsbaserat klimatmål för koldioxidutsläppen i vår verksamhet skapar vi förutsättningar för långsiktigt lönsamma affärer.

Läs mer om vårt klimatmål och Science Based Targets.


 Långsiktiga mål

• Nettonollutsläpp till senast 2045 i hela värdekedjan
• Halverade utsläpp från verksamheten till 2030
• 55% gröna fastigheter till 2026

Mål 2023

• 3 procent energisparmål
• 45 procent av våra fastigheter ska nå primärenergital <85 kWh/kvm
• Öka andelen miljöcertifierade fastigheter


 Energi

• 3 procent energisparmål per år
• 100 procent fossilfri energi till 2025
• 100 procent ursprungsmärkt el från förnyelsebara källor

Läs mer om hur vi arbetar med hållbar förvaltning för att nå våra energimål


Ett grönare fstighetsbestånd

Vi vill att vår förvaltning och fastighetsutveckling ska förflytta fastighetsbeståndet på den gröna skalan. Genom att jobba med det som är värdeskapande i miljöcertifieringen BREEAM In-Use, samtidigt som vi energieffektiviserar, sker en succesiv förflyttning. Vi kan då öka attraktiviteten för hyresgäster, effektivisera förvaltningen, skapa mer kostnadseffektiva fastigheter och engagemang bland medarbetarna. En förflyttning i högre tempo och med tydligare hållbarhetsfokus kan också locka mer kapital och skapa goda förutsättningar för finansiering. Vi har definierat vad vi idag kallar en grön fastighet och har satt upp kriterierna: Miljöcertifiering till BREEAM In-Use, very good eller motsvarande, primärenergital under 85 kWh/kvm samt klimatriskanalys.

Klimatsmartare byggen

Det sker en snabb utveckling i branschen samtidigt som nationella byggregler och krav från EU utvecklas för att sätta ytterligar press.

Fastighetscertifiering

En miljöcertifiering är en bedömning av hur miljömässigt hållbar en byggnad är. Utifrån ett certifieringssystem får en byggnad ett certifikat som visar dess miljöprestanda. Det finns ett flertal certifieringssystem världen över. Diös Fastigheter jobbar utifrån tre miljöcertifieringar, GreenBuilding, Miljöbyggnad och BREEAM.

Återbruk 

Återbruk inom ombyggnation är en het trend och vi har startat upp flera sådana initiativ i våra städer. I Östersund har vi till exempel lanserat Återbruk i samarbete med Diös där vi tillsammans med Jämtlands autionsbyrå säljer det vi själv inte använder eller behöver på Tradera.

 

 TCFD

Vi arbetar rapporterar och arbetar med klimatrelaterad risker och möjligheter enligt TCFD:s (Task Force for Climate-related Financial Disclosures) rekommendationer.


Nattvandring

Vi är övertygade om att en av de bästa energisparåtgärderna är att ha god kännedom om hur våra fastigheter beter sig under dygnets alla timmar. För att säkerställa att vi vet vad som händer i våra byggnader när människorna som vistas där släckt ner och gått hem från sina kontor har våra lokala team genomfört nattvandringar där beståndet i respektive stad noggrant skannats av efter optimeringsmöjligheter.

Under nattvandringen sluter hela bolaget upp i ett gemensamt uppdrag – att bidra till bolagets energi- och hållbarhetsmål. Under vandringen kontrolleras fastigheterna både utvändigt och invändigt: lyser det i ytor som inte behöver vara belysta kvälls- och nattetid, överensstämmer ventilationens drifttid med hyresgästernas arbetstider, är temperaturen rätt inställd och sluter dörrar och fönster tätt? Vetskap om hur energin används innebär inte bara miljömässig och ekonomisk effektivisering, det har också positiv inverkan på våra hyresgästers inomhusmiljö. Dessutom bidrar det till ökad förståelse och starkare engagemang hos alla medarbetare, oavsett roll i bolaget.

Genom att få en överblicksbild av kvarteren ges vi också möjlighet att se över sociala och varumärkesrelaterade faktorer i området. Finns det något vi kan göra för att öka den upplevda tryggheten på våra platser? Finns det tillräcklig och fungerande skyltning och belysning på fasaderna och hur är fastighetens allmänna skick? Löpande under nattvandringen dokumenteras insikter och åtgärder för att kunna upprätta handlingsplaner som stärker vårt energieffektiviserande arbete och för oss närmare vårt mål om minst halverade koldioxidutsläpp till 2030.

Detta i kombination med vår vardagliga dialog med våra hyresgäster bidrar till välmående i hela kedjan från hyresgäst och fastighet, till klimatet i stort.

Klimatkartläggning


Klimatkartläggning av våra utsläpp syftar till att öka förståelsen för bolagets klimatpåverkan samt visa på möjligheter och utmaningar i Diös klimatarbete och vara ett beslutsunderlag för framtida åtgärdsplaner. Utsläppen beräknas enligt GHG-protokollet, men också på antaganden om normalisering och schablonvärden för spendanalyser, därför kan utsläppsnivåerna i kartläggningen inte jämföras med siffror i hållbarhetsrapporteringen som visar på det vi idag kan mäta och följa upp. Utsläppen kan delas in i fyra områden; Byggnation, Köpt energi och energianläggningar, hyresgäster och egna resor och drivmedel. Resultaten går att följa i våra kvartalsrapporter och i vår årsredovisning. 

Vill du veta mer om vårt hållbarhetsarbete? Kontakta:
Johanna Olofsson, hållbarhetschef
johanna.olofsson@dios.se
010-470 95 64