Miljö och klimat

En långsiktig kvalitetsdriven förvaltning effektiviserar resursanvändningen och ger hyresgästerna attraktiva lokaler. Med bra mätning och uppföljning får vi kontroll över våra utsläpp och kan effektivt arbeta med optimering. Vi tror att medvetenhet och öppenhet kring alla hållbarhetsfrågor leder till stärkta relationer och fler affärer.


Väsentliga hållbarhetsfrågor

• Utsläpp av växthusgaser
• Energi och vattenanvändning
• Resursanvändning

Risker och möjligheter

• Klimatanpassade fastigheter
• Hyresgästerbjudande
• Kostnader och avgifter

Mål

• 3 procents energibesparing per år
• All nyproduktion miljöcertifieras
• 1-2 befintliga fastigheter per affärsenhet och år certifieras enligt Breeam In-Use
• Fossilfri energi till 2025Solpaneler vid Frösö Strand, Östersund.

 

Netto-noll

Att nå netto-noll-utsläpp till senast 2045 innebär många utmaningar och vi har idag inte alla lösningar. Vi har kännedom och kontroll över de flesta utsläpp från vår energianvändning (scope 1 och 2). Solceller, energieffektivisering och elbilar är redan självklarheter inom vår verksamhet. Inom energiområdet är ökad efterfrågan på kyla vår största utmaning, även om det finns möjlighet till klimatsmarta kyllösningar, så innebär det en ökad energianvändning och ökade koldioxidutsläpp. Indirekta eller tredjepartsutsläpp (scope 3) har under senare år börjat att omtalas som fastighetsbranschens största klimatutmaning. Under 2020 har vi påbörjat en kartläggning för att se hur vi på bästa sätt kan samarbeta med och ställa krav på våra leverantörer för att minska dessa utsläpp.

Fossilfrihet

För att lösa klimatfrågan krävs samarbete. Därför har vi valt att vara delaktiga i den första regionala färdplanen för ett fossilfritt Jämtland. Idag köper vi 98 procent fossilfri energi till våra fastigheter. För att nå 100 procent kommer det att krävas ökade krav på energileverantörerna. För att minska effekttoppar och behovet av fossila bränslen hos våra leverantörer genomför vi energieffektivisering och effektoptimering. Det är ett positivt bidrag för miljön men kommer inte nödvändigtvis synas i vår egen utsläppsstatistik. Alla våra servicebilar är sedan 2019 eldrivna och vi fortsätter vår satsning på utökad laddinfrastruktur i alla våra städer.

Effektivitet

Vi effektiviserar och optimerar dagligen vår energianvändning vilket ger resultat. Inför 2020 hoppades vi kunna göra större besparingar och satte därför ett ambitiöst mål på 5 procents besparing för el och värme. På grund av uppskjutna investeringar i energiprojekt och förändrade förutsättningar att vara ute i fastigheterna och optimera når vi 3,8 procents besparing. Målet för kommande år uppgår till 3 procent besparing.

Miljöcertifierade fastigheter

Att förbättra och effektivisera våra fastigheter är självklart och genom miljöcertifiering får vi ett kvitto på våra insatser. Genom krav på miljöcertifieringarna kan vi ställa höga krav vid nyproduktion och vi kan göra relevanta åtgärdsplaner för det befintliga beståndet. 2020 certifierade vi 6 fastigheter enligt Breeam In-Use vilket innebär att 21 procent av beståndets yta är miljöcertifierat. Målet för 2020 var att certifiera 12 fastigheter men på grund av pandemin har vi inte kunnat resa eller besöka fastigheterna på det sätt som vårt certifieringsarbete kräver. Genom de gröna fastigheterna samt andra gröna projekt möjliggör vi även upptagande av gröna lån. Läs mer om vår gröna finansiering på vår webbsida.

Ekosystemtjänster

Under våren 2020 har en av våra studentmedarbetare startat upp ett projekt inriktat mot biologisk mångfald. Vi testade att låta delar av grönområden kring en av våra större fastigheter i Östersund återgå till ängsmark. Detta dels för att uppmärksamma frågan kring biologisk mångfald och behovet av fler grönytor som kan husera fler insekter, humlor och bin. Vi är nöjda med projektet som resulterade i att det snabbt växte upp olika en mångfald av blommor som lockade till sig olika pollinatörer och det blev en mer färgglad gräsmatta.

För att din upplevelse på Diös.se skall bli så bra som möjligt tillämpar vi cookies. Läs mer om Cookies här.

Acceptera och stäng