Viktigt meddelande! 20–22/9 är kontoren stängda p.g.a personaldagar. För akut serviceanmälan och störningsärenden, ring 0771-40 30 22. SOS Fastighetsjour svarar dygnet runt. Onsdag 20/9 är vår Kundservice öppen 7-16, ring 0770-33 22 00.
 

Miljö och klimat

Fastighetsverksamhet har generellt ett stort klimatavtryck och därmed har vi också stora möjligheter att påverka genom förändrade beteenden. Livscykelperspektivet tar plats i vår förvaltning och ger ökad resurs- och energieffektivitet, hälsosammare materialval, lägre koldioxidutsläpp och mindre risker.

Fastighetsbranschen står för 21 procent av Sveriges territoriella utsläpp. Genom att sätta ett forskningsbaserat klimatmål för koldioxidutsläppen i vår verksamhet skapar vi förutsättningar för långsiktigt lönsamma affärer.

Läs mer om vårt klimatmål och Science Based Targets.


 Långsiktiga mål

• Nettonollutsläpp till senast 2045 i hela värdekedjan
• Halverade utsläpp från verksamheten till 2030

Mål 2022

• 3 procent energisparmål
• 40 procent av våra fastigheter ska nå primärenergital <85 kWh/kvm
• Öka andelen miljöcertifierade fastigheter


 Energi

• 3 procent energisparmål per år
• 100 procent fossilfri energi till 2025
• 100 procent ursprungsmärkt el från förnyelsebara källor

Läs mer om hur vi arbetar med hållbar förvaltning för att nå våra energimål


Klimatsmartare byggen

Det sker en snabb utveckling i branschen samtidigt som nationella byggregler och krav från EU utvecklas för att sätta ytterligar press.

Fastighetscertifiering

En miljöcertifiering är en bedömning av hur miljömässigt hållbar en byggnad är. Utifrån ett certifieringssystem får en byggnad ett certifikat som visar dess miljöprestanda. Det finns ett flertal certifieringssystem världen över. Diös Fastigheter jobbar utifrån tre miljöcertifieringar, GreenBuilding, Miljöbyggnad och BREEAM.

Återbruk 

Återbruk inom ombyggnation är en het trend och vi har under 2021 startat upp flera sådana initiativ i våra städer. I Östersund har vi till exempel lanserat Återbruk i samarbete med Diös där vi tillsammans med Jämtlands autionsbyrå säljer det vi själv inte använder eller behöver på Tradera.

 

 TCFD

Vi arbetar rapporterar och arbetar med klimatrelaterad risker och möjligheter enligt TCFD:s (Task Force for Climate-related Financial Disclosures) rekommendationer.


Klimatkartläggning


Klimatkartläggning av våra utsläpp syftar till att öka förståelsen för bolagets klimatpåverkan samt visa på möjligheter och utmaningar i Diös klimatarbete och vara ett beslutsunderlag för framtida åtgärdsplaner. Utsläppen beräknas enligt GHG-protokollet, men också på antaganden om normalisering och schablonvärden för spendanalyser, därför kan utsläppsnivåerna i kartläggningen inte jämföras med siffror i hållbarhetsrapporteringen som visar på det vi idag kan mäta och följa upp. Utsläppen kan delas in i fyra områden; Byggnation, Köpt energi och energianläggningar, hyresgäster och egna resor och drivmedel. Resultaten går att följa i våra kvartalsrapporter och i vår årsredovisning. 

Vill du veta mer om vårt hållbarhetsarbete? Kontakta:
Johanna Olofsson, hållbarhetschef
johanna.olofsson@dios.se
010-470 95 64

För att din upplevelse på Diös.se skall bli så bra som möjligt tillämpar vi cookies. Läs mer om Cookies här.

Acceptera och stäng