Nyheter


Mia Forsgren

VÅR PRESSKONTAKT

Mia Forsgren

Kommunikationschef
Direkt: 070-324 40 00

 • 22 okt 2021
  Diös Fastigheters delårsrapport jan-sept 2021

  Hög aktivitet och ett stort intresse för vår marknad präglar kvartalet. Nettouthyrningen uppgår till 25 mkr för perioden, förvaltningsresultatet ökar med 7 procent och överskottsgraden uppgår till 68 procent. Fortsatt positiva värdeförändringar i fastighetsbeståndet kommer från bra affärer och en stark underliggande marknad.

 • 5 jul 2021
  Diös Fastigheters delårsrapport jan-juni 2021

  Vi levererar ett väldigt starkt resultat för perioden. Intäkterna ökar med 6 procent, överskottsgraden uppgår till rekordstarka 68 procent och fastighetsvärdet överstiger 26 mdr. Flertalet lönsamma affärer och en stark underliggande marknad har drivit en positiv värdeutveckling och visar på goda utsikter framåt.

 • 10 jun 2021
  Diös har framgångsrikt genomfört sin första emission av gröna obligationer

  Diös har, inom ramen för det MTN-program som etablerats i juni 2021, emitterat en icke-säkerställd grön obligation om totalt 500 miljoner med en löptid om två år.

 • 4 jun 2021
  Diös Fastigheter etablerar MTN-program om 3,5 miljarder kronor

  Diös har etablerat ett MTN-program med ett rambelopp om 3,5 miljarder kronor för upplåning på obligationsmarknaden.

 • 23 apr 2021
  Diös Fastigheters delårsrapport jan-mars 2021

  Förvaltningsresultatet förbättras med 1 procent genom ökade hyresintäkter och lägre finansnetto. De orealiserade värdeförändringarna uppgick till 418 mkr, vilket motsvarar 1,6 procent av fastighetsvärdet, drivet av en positiv hyresutveckling och av en stark marknad.

 • 13 apr 2021
  Årsstämma i Diös Fastigheter AB (publ)

  Diös har idag den 13 april 2021 hållit årsstämma. För att motverka spridning av Covid-19 genomfördes årsstämman enbart genom förhandsröstning, utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående. Årsstämma fattade följande beslut:

 • 12 mar 2021
  Diös Fastigheter publicerar årsredovisning för 2020

  Diös Fastigheters årsredovisning för 2020 har offentliggjorts och finns nu tillgänglig på vår hemsida, www.dios.se (https://investors.dios.se/Sweden/rapporter-och-presentationer/arsredovisningar/default.aspx)

 • 11 mar 2021
  Kallelse till årsstämma i Diös Fastigheter AB (publ)

  Aktieägarna i Diös Fastigheter AB (publ), org. nr: 556501–1771, (”Diös” eller ”bolaget”) kallas till årsstämma, tisdagen den 13 april 2021, kl. 13.00.

 • 12 feb 2021
  Diös Fastigheters bokslutskommuniké 2020

  Vi förbättrar vårt förvaltningsresultat och nettouthyrningen uppgår till 51 mkr för helåret. Överskottsgraden är vår starkaste någonsin och uppgår till 66 procent. I den utmanande tid som råder med pandemin är det ett bevis på handlingskraftiga medarbetare och en stark marknad. Styrelsen föreslår en utdelning om 3,30 kr per aktie.

 • 23 okt 2020
  Diös Fastigheters delårsrapport jan-sep 2020

  Med ödmjukhet för rådande situation kan vi konstatera att vår handlingskraft har varit avgörande för att tredje kvartalets resultat är så starkt. Vår nettouthyrning om 42 mkr för perioden, och 13 mkr för kvartalet, är en bra temperaturmätare på våra aktiviteter och vår stabila marknad. Efterfrågan på kontor i attraktiva lägen är fortsatt stor, likväl som för bostäder, och vi ser goda möjligheter att ta en starkare position och göra fler lönsamma affärer i dessa segment.

 • 10 jul 2020
  Ny affärschef till Diös i Sundsvall

  Anna Dahlgren blir ny affärschef på Diös i Sundsvall och efterträder tidigare affärschef Sofie Stark. Sofie blir, som tidigare meddelats, ny fastighetschef för hela Sverige inom bolaget. Med en bakrund på Diös i cirka åtta år och de senaste tre åren som förvaltare, tillträder Anna sin nya roll i augusti.

 • 3 jul 2020
  Diös Fastigheters delårsrapport jan-jun 2020

  Efter en, minst sagt, omtumlande vår, med ett fokus på handlingskraft, proaktivitet och nära dialog med hyresgäster, redovisar Diös idag ett bra utfall för perioden. Överskottsgraden stärks till 65 procent medan förvaltningsresultatet minskar med 2 procent, vilket främst är drivet av tillfälliga hyresrabatter. Rabatterna uppgår till -24 mkr netto och är kopplade till det statliga hyresstödet. Orealiserade värdeförändringar på fastigheter påverkas främst av förändrade inflationsantaganden.

 • 17 jun 2020
  Förändringar i Diös koncernledning

  Lars-Göran Dahl, Diös fastighets- och affärsutvecklingschef, lämnar bolaget efter sommaren. Sofie Stark, nuvarande affärschef i Sundsvall, internrekryteras som fastighetschef och Mats Eriksson, nuvarande projektchef, utökar sin roll med chef över affärsutveckling. Båda blir del av Diös koncernledning. Förändringen träder i kraft under augusti. 

 • 16 jun 2020
 • 15 maj 2020
  Diös utvecklingsplaner för kvarter Vale i centrala Umeå

  Ett nytt stadskvarter, intill Vasaplan, med både bostäder och kontor är del av Fastighetsbolaget Diös utvecklingsplaner för centrala Umeå. Det nya kvarteret utgör en del av Umeå kommuns fördjupade översiktsplan för ett utvecklat och förtätat centrum med fler bostäder och ett blandat innehåll. Idag påbörjas samrådet för det framtagna förslaget.                                                                   

 • 14 maj 2020
  Kallelse till ordinarie årsstämma i Diös Fastigheter AB (publ)

  Aktieägarna i Diös Fastigheter AB (publ), org. nr: 556501–1771, kallas till ordinarie årsstämma, tisdagen den 16 juni 2020, kl. 13.00. Mot bakgrund av risken för spridning av coronaviruset och myndigheternas föreskrifter om undvikande av större sammankomster har Styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras så att aktieägare i möjligaste mån kan utöva sin rösträtt genom poströstning eller via ombud.

 • 13 maj 2020
  Förslag inför Diös årsstämma 2020

  Styrelsen i Diös reviderar sitt tidigare förslag till utdelning och föreslår årsstämman 2020 att besluta om en utdelning om 1,65 kr per aktie. Konsekvenserna av Coronapandemin är i dagsläget svåra att överblicka varför styrelsen ger ett nytt utdelningsförslag för att skapa ökad flexibilitet.

 • 5 maj 2020
  Paketombudskonceptet PickPackPost expanderar -etablerar sig i Kärnan galleria i centrala Östersund

  I november lanserade fastighetsbolaget Diös PickPackPost i In:gallerian i centrala Sundsvall. Nu står det klart att logistikhubben växer och etablerar sig i Kärnan galleria i centrala Östersund. Tillsammans med de stora logistikföretagen i Sverige kommer PickPackPost leverera omkring 250-300 paket per dag. Öppningen planeras till början av juni.

 • 23 apr 2020
  Diös Fastigheters delårsrapport jan-mar 2020

  Årets första kvartal har varit väldigt starkt. Nettouthyrningen uppgår till 31 mkr och förvaltningsresultatet stiger med 8 procent jämfört med samma period föregående år. Med tanke på rådande pandemi och dess konsekvenser är det ingen tvekan om att vi står inför vår tids största prövning.

 • 1 apr 2020
  Planen för Nya Gustav III Torg offentliggjord

  Under eftermiddagen idag har Diös och Östersunds kommun genomfört en digital presskonferens där planförslaget för Nya Gustav III Torg presenterades och kommenterades av Maria Boberg, stadsarkitekt, Östersunds kommun och Henrik Lundmark, projekutvecklare Nya Gustav III Torg, Diös.

 • 1 apr 2020
  Diös flyttar årsstämman till 16 juni 2020

  Under rådande läge och med hänsyn till spridningsrisker och påföljande ekonomiska konsekvenser av Coronapandemin har Diös styrelse beslutat att skjuta fram årsstämman 2020 som skulle hållits den 2 april. Genom detta bidrar bolaget till att minska risken för ytterligare smittspridning i samhället samt har möjlighet att göra en bättre bedömning av de ekonomiska effekterna av pandemin och därmed agera i bolagets och aktieägarnas bästa intresse.

 • 27 mar 2020
  Återköp av aktier i Diös Fastigheter AB (publ)

  Diös Fastigheter AB (publ) (”Diös”) har under perioden 19 mars 2020 – 27 mars 2020 återköpt sammanlagt 441 418 egna aktier inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen har lanserat i syfte att anpassa bolagets kapitalstruktur och därigenom skapa ytterligare aktieägarvärde. Återköpsprogrammet, som Diös offentliggjorde den 19 mars 2020, genomförs i enlighet med tillämpliga regelverk.

 • 19 mar 2020
  Diös inleder återköp av egna aktier

  Diös Fastigheter AB (publ) inleder idag ett återköpsprogram i enlighet med beslut av årsstämman den 23 april 2019. Årsstämman gav styrelsen bemyndigande att längst intill årsstämma 2020 förvärva egna aktier. Förvärv får ske av högst så många egna aktier att koncernens totala innehav efter förvärvet uppgår till högst tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget.

 • 18 mar 2020
  Ny lokal och åtgärder inför Diös årsstämma med anledning av Coronaviruset

  Spridningen av coronaviruset är alltjämt svår att bedöma och Diös följer utvecklingen noggrant. I syfte att värna om aktieägarnas, styrelsens och medarbetarnas hälsa har ett antal beslut fattats kring genomförandet av bolagets årsstämma den 2 april 2020.

 • 11 mar 2020
  Diös Fastigheter publicerar årsredovisning för 2019

  Diös Fastigheters årsredovisning för 2019 har offentliggjorts och finns nu tillgänglig på vår hemsida, www.dios.se (http://www.dios.se/Finansiellt/Finansiella-rapporter/)

För att din upplevelse på Diös.se skall bli så bra som möjligt tillämpar vi cookies. Läs mer om Cookies här.

Acceptera och stäng