Nyheter


Mia Forsgren

VÅR PRESSKONTAKT

Mia Forsgren

Kommunikationschef
Direkt: 070-324 40 00

 • 16 maj 2023
  Diös stärker koncernledningen

  Diös transaktionschef Annie Franzon och IR-chef Johan Dernmar utökar sina roller och blir en del av bolagets koncernledning. Båda är nyckelpersoner, med lång erfarenhet inom bolaget, som tydligt speglar Diös affärsfokus och driver aktieägarvärde. Förändringen träder i kraft omgående.

 • 28 apr 2023
  Diös Fastigheters delårsrapport januari-mars 2023

  Diös sammanfattar det första kvartalet med en positiv nettouthyrning och fortsatt starkt intresse för bolagets marknad. Hyresintäkterna har ökat med 17 procent jämfört med samma period med föregående år. Uthyrningsgraden uppgick till 92 procent vilket är den högsta i bolagets historia och överskottsgraden uppgick till 64 procent. Hög inflation och en mer osäker makroekonomisk utveckling till trots uppvisar Diös ett mycket bra operativt resultat.

 • 18 apr 2023
 • 20 mar 2023
  Diös Fastigheter publicerar årsredovisning för 2022

  Diös Fastigheters årsredovisning för 2022 har offentliggjorts och finns nu tillgänglig på bolagets hemsida, www.dios.se (https://investors.dios.se/Sweden/rapporter-och-presentationer/arsredovisningar/default.aspx).

 • 16 mar 2023
  Kallelse till årsstämma i Diös Fastigheter AB (publ)

  Aktieägarna i Diös Fastigheter AB (publ), org. nr: 556501–1771, (”Diös” eller ”Bolaget”) kallas till årsstämma, tisdagen den 18 april 2023 kl. 13.00. Årsstämman äger rum på C:nen, Prästgatan 39, Östersund.

 • 16 mar 2023
  Förändring i Diös koncernledning

  Kristina Grahn Persson, chef för hållbara affärer på Diös, lämnar, på egen begäran, Diös koncernledning och avslutar sin anställning i bolaget. Kristina har arbetat inom Diös sedan 2012. Förändringen sker under sommaren 2023.  

 • 27 feb 2023
 • 14 feb 2023
  Diös Fastigheters bokslutskommuniké jan-dec 2022

  Diös summerar 2022 som ett bra år, där driftnettot vuxit med 14 procent och överskottsgraden uppgår till starka 68 procent. Bolaget ökar uthyrningsgraden till 91 procent och nettouthyrningen till 77 mkr vilket vittnar om ett aktivt, framgångsrikt arbete och styrkan i bolagets marknad. För att skapa det mest gynnsamma läget för bolaget och ägarna givet de nya finansiella förutsättningarna, föreslår styrelsen en utdelning om 2,00 kr per aktie (3,52).

 • 21 okt 2022
  Diös Fastigheters delårsrapport jan-sep 2022

  Med en nettouthyrning på 20 mkr, en överskottsgrad som uppgår till 70 procent och en stärkt uthyrningsgrad om 91 procent levererar vi ett mycket bra operativt resultat för det tredje kvartalet. Vår handlingskraft och vårt starka kassaflöde gör oss rustade för ett nytt affärsklimat och en omvärld i förändring.

 • 7 jul 2022
  Diös Fastigheters delårsrapport jan-jun 2022

  Vi levererar ett mycket bra resultat för perioden med en nettouthyrning på 39 mkr och en uthyrningsgrad om 91 procent på en fortsatt stark marknad. Intäkterna ökade med 10 procent och överskottsgraden uppgår till 68 procent.

 • 30 jun 2022
 • 28 apr 2022
  Diös Fastigheters delårsrapport jan-mars 2022

  Överskottsgraden på 65 procent är den högsta i Diös historia för ett första kvartal och vi visar en bra tillväxt i förvaltningsresultatet per aktie om 10 procent. Vi levererar en nettouthyrning om 22 mkr på en fortsatt stark marknad och har en god orealiserad värdeutveckling för våra fastigheter om 533 mkr.

 • 5 apr 2022
 • 25 mar 2022
  Diös avyttrar handelsfastigheter för 737 mkr

  Diös avyttrar handelsfastigheter till ett fastighetsvärde om 737 mkr i Gävle, Falun, Umeå och Skellefteå till Point Properties AB. Försäljningen är en del i att optimera beståndet i respektive stad och skapa förutsättningar för ytterligare tillväxt och förvärv. Tillträde sker 1 juni 2022.

 • 15 mar 2022
  Diös Fastigheter publicerar årsredovisning för 2021

  Diös Fastigheters årsredovisning för 2021 har offentliggjorts och finns nu tillgänglig på vår hemsida, www.dios.se (https://investors.dios.se/Sweden/rapporter-och-presentationer/arsredovisningar/default.aspx).

 • 2 mar 2022
  Kallelse till årsstämma i Diös Fastigheter AB (publ)

  Aktieägarna i Diös Fastigheter AB (publ), org. nr: 556501–1771, (”Diös” eller ”Bolaget”) kallas till årsstämma, tisdagen den 5 april 2022 kl. 13.00. Årsstämman äger rum på Diös huvudkontor, Hamngatan 14, Östersund.

 • 11 feb 2022
  Valberedningens förslag till styrelse och ordförande i Diös Fastigheter AB (publ)

  Inför årsstämman i Diös Fastigheter AB (publ) den 5 april 2022 offentliggör valberedningen härmed sitt förslag avseende styrelseordförande och övriga styrelseledamöter.

 • 11 feb 2022
  Diös Fastigheters bokslutskommuniké 2021

  Intresset för vår marknad fortsätter öka vilket syns i stigande fastighetsvärden och hög aktivitet i uthyrningsverksamheten. Nettouthyrningen uppgår till 30 mkr för året och förvaltningsresultatet ökar med 8 procent.

 • 30 dec 2021
  Nytt antal aktier och röster i Diös

  Antalet aktier och röster i Diös Fastigheter AB (publ) har förändrats med anledning av den riktade nyemission som genomfördes den 1 december 2021. Genom nyemissionen har antalet aktier och röster ökat med 7 272 727.

 • 1 dec 2021
  Diös har genomfört en riktad nyemission om 7 272 727 aktier och tillförs härigenom cirka 800 miljoner kronor

  Diös Fastigheter AB (publ) (”Diös” eller ”Bolaget”) har, i enlighet med Bolagets pressmeddelande tidigare idag, genomfört en riktad nyemission om 7 272 727 nya aktier riktad till instituionella investare, beslutad av styrelsen med stöd av bemyndigande från årsstämmans den 13 april 2021 (”Nyemissionen”). Teckningskursen i Nyemissionen är 110 kronor per aktie och har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande som letts av Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (”Danske Bank”). Genom Nyemissionen tillförs Bolaget cirka 800 miljoner kronor före emissionskostnader. 

 • 1 dec 2021
  Diös offentliggör avsikt att genomföra en riktad emission om upp till 800 miljoner kronor

  Diös Fastigheter AB (publ) (”Diös” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed sin avsikt att genomföra en riktad nyemission om upp till cirka 800 miljoner kronor, som avses beslutas av styrelsen med stöd av bemyndigande från årsstämman den 13 april 2021 (”Nyemissionen”). Nyemissionen kommer vara riktad till svenska och internationella institutionella investerare. Diös har uppdragit åt Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (”Danske Bank”) att undersöka förutsättningarna för att genomföra Nyemissionen genom ett accelererat bookbuilding-förfarande. AB Persson Invest, Erik Paulsson & Bolag och Nordstjernan, Diös tre största aktieägare, som för närvarande tillsammans innehar cirka 36,0 procent av det utestående kapitalet och rösterna i Bolaget, har åtagit sig att teckna aktier motsvarande sin pro rata-andel i Nyemissionen, förutsatt att vissa sedvanliga villkor är uppfyllda.

 • 30 nov 2021
  Diös förvärvar fastigheter för 810 miljoner i Skellefteå

  Diös stärker sin position i Skellefteå och förvärvar Nordvestor Fastigheters fem centralt belägna fastigheter omfattande 40 000 kvm. Förvärvet kompletterar och stärker Diös befintliga bestånd och tillträde sker i januari 2022.

 • 22 okt 2021
  Diös Fastigheters delårsrapport jan-sept 2021

  Hög aktivitet och ett stort intresse för vår marknad präglar kvartalet. Nettouthyrningen uppgår till 25 mkr för perioden, förvaltningsresultatet ökar med 7 procent och överskottsgraden uppgår till 68 procent. Fortsatt positiva värdeförändringar i fastighetsbeståndet kommer från bra affärer och en stark underliggande marknad.

 • 5 jul 2021
  Diös Fastigheters delårsrapport jan-juni 2021

  Vi levererar ett väldigt starkt resultat för perioden. Intäkterna ökar med 6 procent, överskottsgraden uppgår till rekordstarka 68 procent och fastighetsvärdet överstiger 26 mdr. Flertalet lönsamma affärer och en stark underliggande marknad har drivit en positiv värdeutveckling och visar på goda utsikter framåt.

 • 10 jun 2021
  Diös har framgångsrikt genomfört sin första emission av gröna obligationer

  Diös har, inom ramen för det MTN-program som etablerats i juni 2021, emitterat en icke-säkerställd grön obligation om totalt 500 miljoner med en löptid om två år.

För att din upplevelse på Diös.se skall bli så bra som möjligt tillämpar vi cookies. Läs mer om Cookies här.

Acceptera och stäng